Zzp’ers en modelovereenkomsten in 2021

Self-employed individuals and model agreements in 2021

Welke arbeidsrelatie ontstaat tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers is niet altijd even duidelijk. Om duidelijk te maken dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, wordt in de praktijk veelal gebruikgemaakt van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. De termijn van deze modelovereenkomsten is echter verlopen of verloopt binnenkort. Hoe maakt u in de toekomst duidelijk dat u buiten dienstbetrekking werkt dan wel iemand inhuurt buiten dienstbetrekking?  

Gevolgen aflopen termijn modelovereenkomsten

De modelovereenkomst biedt naast zekerheid over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ook een vrijwaring voor de opdrachtgever. Deze vrijwaring voor de loonheffingen geldt echter alleen indien aan diverse voorwaarden is voldaan. Een van deze voorwaarden is dat in de praktijk ook daadwerkelijk gewerkt wordt conform de overeenkomst. De voorwaarde dat in de praktijk dient te worden gewerkt conform de modelovereenkomst, werd onlangs herhaald door het gerechtshof Amsterdam.

Toekomst modelovereenkomsten

Met het aflopen van de termijn van de modelovereenkomst vervalt officieel eveneens de vrijwaring voor de opdrachtgever. Ondanks het aflopen van de termijn kunt u als opdrachtgever in de toekomst gebruik blijven maken van de modelovereenkomsten.

In november 2020 heeft de Hoge Raad dat voor de kwalificatie van de overeenkomst niet langer wordt gekeken naar de bedoeling die partijen voor ogen hadden bij het aangaan van de overeenkomst. Naar aanleiding van deze uitspraak is besloten om de modelovereenkomsten op dit punt aan te passen. De modelovereenkomsten bevatten nu gemarkeerde kenmerkende bepalingen, die niet mogen worden aangepast door partijen bij het aangaan van de overeenkomst. De gemarkeerde bepalingen zijn van belang voor de Belastingdienst om te kunnen beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De bepalingen met betrekking tot de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn gemarkeerd. Bij een verlengingsverzoek of een nieuw verzoek voor goedkeuring van een modelovereenkomst zal de Belastingdienst de bepalingen met betrekking tot de bedoeling van partijen niet langer als gemarkeerde bepalingen meenemen in de beoordeling van de overeenkomst. Het staat opdrachtgever en opdrachtnemer uiteraard vrij om de bepaling dat partijen niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, wel op te nemen in hun overeenkomst. Dit is zelfs voor de uitleg van de overige bepalingen in de overeenkomst vaak nuttig.

Webmodule in plaats van modelovereenkomsten

Het kabinet heeft eveneens een webmodule laten ontwikkelen voor het beoordelen van arbeidsrelaties. De webmodule in de vorm van een vragenlijst, in te vullen  door de opdrachtgever, geeft ook duidelijkheid over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De webmodule is inmiddels als pilot beschikbaar tot medio 2021. De uitkomst van de webmodule heeft echter vooralsnog geen juridische waarde. Na afloop van de pilot vindt een evaluatie hiervan plaats en zal besloten worden of hiermee wordt doorgegaan.

Meer informatie

Voor vragen over het gebruik van modelovereenkomsten of andere overeenkomsten betrekking hebbende op de inhuur van arbeidskrachten, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.