Wijzigingen NOW: vennootschappelijke omzet vs. concernomzet

corona maatregel now

Op 22 april jl. is de NOW-regeling gewijzigd op het punt van de verplichte toepassing van de concernomzet voor vennootschappen die onderdeel zijn van een groep. Vooralsnog is alleen bekend wat er in de brief van Minister Koolmees aan de Tweede Kamer staat vermeld. Deze brief geeft de wijziging op hoofdlijnen weer, maar gaat (begrijpelijkerwijs) niet in op allerlei detailvragen die opkomen op basis van “de hoofdlijnen”. Zodra meer bekend wordt, zullen we u hierover informeren.

De hoofdlijnen zijn als volgt:

1. Hoofdregeling ongewijzigd

De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau), als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor deze laatsten gelden de hierna beschreven afwijkingsmogelijkheid en de daaraan verbonden nadere voorwaarden niet.

2. Gebruikmaken van de NOW regeling op basis van vennootschappelijke omzet

Wanneer een groepsvennootschap zelfstandig geconfronteerd wordt met een omzetdaling van 20% of meer en het concern niet, dan kan deze groepsvennootschap gebruik maken van de NOW regeling op basis van haar eigen vennootschappelijke omzet. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen. Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  2. Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud. Voorwaarde voor de regeling wordt dat een werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij ontbreken daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
  3. Er is geen personeels-bv binnen het concern. Concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau vanuit de gedachte dat op dat niveau de omzet(daling) en de inzet van het personeel samenkomen.
  4. Geen verschuiving van omzet binnen het concern. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn. Er mag in of over de meetperiode niet op een laat of later moment opdrachten worden omgeboekt van de subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit binnen de werkmaatschappij.
  5. Uitleen van personeel binnen concern leidt tot omzetcorrectie. Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
  6. Geen wijzigingen in transferpricing systeem. Het transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
  7. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend. Deze afwijkende omzetbepaling geldt dus alleen voor “de groepsvennootschap met >20% omzetdaling binnen een groep met <20% omzetdaling”. De gedachte hierachter is het risico van schuiven met voorraden tussen een productie-bv en een verkoop-bv binnen hetzelfde concern.

De wijziging van de regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

3. Controle voorwaarden door accountants

Naleving van bovenstaande voorwaarden zal specifiek door accountants gecontroleerd moeten worden bij de eindafrekening van de NOW subsidie. Door het Ministerie wordt gewerkt aan een controleprotocol, mede na overleg met de NBA.

Wij staan u graag bij

Wij houden de ontwikkelingen in de crisismaatregelen m.b.t. het coronavirus nauwlettend in de gaten. U kunt hier alles over lezen in onze whitepaper. Laat u bijstaan door onze adviseurs van Joanknecht Forensics & Recovery. Neem contact op met uw contactpersoon bij Joanknecht of bel direct met Ronny Buiting of Frank Driessen:
Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl
Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl