Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Invoering UBO-register vanaf januari 2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangenomen. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel moeten bepaalde vennootschappen informatie over hun ultimate beneficial owner(s) (UBO) verzamelen, bijhouden en registreren in een UBO-register. Dit register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Bestaande vennootschappen krijgen daarvoor na inwerkingtreding van het wetsvoorstel 18 maanden de tijd. Nieuw op te richten vennootschappen worden direct verplicht hun UBO(‘s) te registreren.

Achtergrond

De invoering van het wetsvoorstel in Nederland vloeit voort uit de vierde Europese antiwitwasrichtlijn. Op basis van deze richtlijn worden Europese lidstaten verplicht een centraal UBO-register in te voeren. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel dienen bepaalde vennootschappen hun UBO(‘s) in dit centraal register te registreren. Bepaalde informatie van de UBO(‘s) waaronder de naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang is vervolgens publiektoegankelijk. Het doel hiervan is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De verplichting om UBO(‘s) te registreren gaat gelden voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Voor een uitgebreide behandeling van het wetsvoorstel verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsberichten: Invoering UBO-register vanaf januari 2020, Het Nederlandse UBO-register treedt bijna in werking! en UBO’s inschrijven gaat nog even duren.

Tijdstip inwerkingtreding wetsvoorstel

Het wetsvoorstel treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Op dit moment is nog onduidelijk per wanneer het wetsvoorstel in werking zal treden. Dit zal duidelijk worden bij publicatie van het wetsvoorstel in het staatsblad.

Overgangsregeling

Het is dus nog niet bekend per wanneer het wetsvoorstel wordt ingevoerd. Wel is duidelijk dat bestaande registratieplichtige vennootschappen na inwerkingtreding van het wetsvoorstel

18 maanden de tijd hebben om hun UBO(‘s) in het UBO-register te registreren. De Kamer van Koophandel heeft aangekondigd alle registratieplichtigen gedurende deze eerste 18 maanden gefaseerd aan te schrijven en hen te verzoeken hun UBO(‘s) binnen de gestelde termijn te registreren.

Voor nieuw op te richten vennootschappen geldt dat zij hun UBO(‘s) na inwerkingtreding van het wetsvoorstel gelijktijdig met de inschrijving in het handelsregister dienen te registreren. Registratie van de UBO(‘s) zal bovendien een voorwaarde worden voor het verstrekken van een KvK-nummer.

Apart UBO-register voor trusts

Op basis van de Europese richtlijn is Nederland tevens verplicht een centraal register met informatie over de UBO’s van trusts in te voeren. De implementatie van dit register wordt via een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld. Eerder dit jaar is dit wetsvoorstel ter internetconsultatie aangeboden.

Tot slot

Indien u vragen heeft over de gevolgen van de invoering van het UBO-register, neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven deze pagina staan.