Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ‘on hold’

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ‘on hold’

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. De Eerste Kamer zou het wetsvoorstel vervolgens op 5 maart jl. als hamerstuk afdoen. Inmiddels is echter toch besloten aanvullende vragen te stellen aan de regering. Daarmee is het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid nu ‘on hold’.

Als gevolg van het wetsvoorstel moet voor een aantal fiscale regelingen worden gehandeld alsof de fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet bestaat. De spoedreparatiemaatregelen zullen niet alleen voor nieuwe fiscale eenheden vennootschapsbelasting gelden, maar ook voor bestaande fiscale eenheden. De maatregelen treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Achtergrond

Aanleiding voor het wetsvoorstel is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierin heeft het Hof beslist dat de huidige Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting (op onderdelen) niet in overeenstemming is met het Europese recht. Zonder reparatie van de gevolgen van de Europese uitspraak zou het voor internationaal opererende bedrijven gemakkelijker worden om de Nederlandse belastinggrondslag uit te hollen. Met de spoedreparatiemaatregelen wordt daarom beoogd de strijdigheden van het huidige Nederlandse fiscale eenheidsregime met het Europese recht weg te nemen.

Inhoud wetsvoorstel

De spoedreparatiemaatregelen hebben betrekking op de volgende bepalingen:

  • de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage (artikel 10a Vpb);
  • de deelnemingsvrijstelling (artikel 13, lid 9 t/m lid 15, lid 17 en artikel 13a Vpb);
  • de renteaftrekbeperking bij bovenmatige deelnemingsrente (artikel 13l Vpb);
  • de verliesverrekening bij wijziging van het uiteindelijke belang (artikel 20a Vpb);
  • de afdrachtvermindering voor dooruitdelingen in de dividendbelasting (artikel 11 Wet Db).

De spoedreparatie houdt in dat deze regelingen moeten worden toegepast alsof géén fiscale eenheid vennootschapsbelasting bestaat. Voor de genoemde regelingen worden de vennootschappen van een fiscale eenheid dus geacht zelfstandig belastingplichtig te zijn.

Artikel 10a Vpb

Naar verwachting krijgen bestaande fiscale eenheden in het mkb als gevolg van de spoedreparatie voornamelijk te maken met de renteaftrekbeperking van artikel 10a Vpb. Volgens dit artikel is – kort gezegd – de rente op een schuld aan een verbonden vennootschap niet aftrekbaar, als de schuld verband houdt met een ‘besmette’ rechtshandeling. Besmette rechtshandelingen zijn:

  • een dividenduitkering;
  • een terugbetaling van gestort kapitaal;
  • een kapitaalstorting;
  • de verwerving of uitbreiding van een belang in een verbonden lichaam.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de rente ten aanzien van een schuldig gebleven dividenduitkering niet aftrekbaar is. In sommige situaties kan de spoedreparatie zelfs leiden tot een bijtelling bij de winst van de fiscale eenheid. In artikel 10a Vpb is echter wel een tegenbewijsregeling opgenomen. De rente is toch aftrekbaar als aannemelijk wordt gemaakt dat aan zowel de schuld als de besmette rechtshandeling zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Deze tegenbewijsregeling blijft ook na invoering van de spoedreparatiemaatregelen bestaan.

Verdere proces

Nadat de Eerste Kamer op 5 maart jl. het wetsvoorstel oorspronkelijk als hamerstuk zou afdoen, is inmiddels toch besloten aanvullende vragen te stellen aan de regering. Hopelijk leidt dit tot meer duidelijkheid voor de praktijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de spoedreparatie fiscale eenheid of heeft u vragen over de mogelijke gevolgen voor u, neem dan gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur bij onze afdeling Belastingadvies, per e-mail: pvdheuvel@joanknecht.nl.