Veranderingen per 2020 in ontslagrecht, premies en arbeidsrecht

WAB Veranderingen per 2020 in ontslagrecht, premies en arbeidsrecht

Per 1 januari 2020 treedt het merendeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking met als doel de nadelige effecten van de Wet Werk en Zekerheid te herstellen. Onderstaand treft u in het kort de gevolgen aan van de WAB voor werkgevers. Binnenkort zullen wij u hierover in detail nader informeren.

Ketenregeling

Een werknemer mag maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten in een periode van drie jaar (is nu twee jaar) krijgen. Om de keten te verbreken is een pauze van tenminste zes maanden noodzakelijk. In geval van seizoensarbeid kan de keten onder voorwaarden verkort worden tot drie maanden.

Oproepovereenkomst

In geval van een oproepovereenkomst (een arbeidscontract waarvan de omvang niet is vastgelegd of de werknemer bij niet werken geen recht op loondoorbetaling heeft) moet de werkgever de werknemer minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Indien het oproepcontract een jaar heeft geduurd, dient de werkgever de oproepkracht een contract aan te bieden voor de gemiddelde arbeidsomvang die de werknemer de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk heeft gewerkt.

Payrolling

Voor payrolling geldt niet langer het soepele arbeidsrechtelijke regime dat voor uitzendovereenkomsten geldt. De payroller heeft grotendeels recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemer die wel in dienst is van de inlener.

Ontslaggrond

Er komt een extra ontslaggrond die het gemakkelijker voor werkgevers moet maken om werknemers te ontslaan, de zgn. cumulatiegrond. Deze kan in bepaalde situaties worden ingeroepen waardoor sommige ontslaggronden die opzichzelfstaand onvoldoende reden voor ontslag zijn, gezamenlijk wel voldoende reden vormen voor ontslag. Voor de werkgever kan dit wel een verhoging betekenen van de ontslagvergoeding, die met het ontslag gepaard gaat.

Transitievergoeding

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding vanaf het begin van hun arbeidscontract en niet pas na twee jaar dienstverband. De berekening van de transitievergoeding wordt ook veranderd, namelijk 1/3 brutomaandsalaris per dienstjaar. Werkgevers kunnen onder voorwaarden een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is.

Premiedifferentiatie

De WW-premie wordt afhankelijk van het soort arbeidscontract (vast of tijdelijk). Ingeval van tijdelijke contracten is de werkgever een hogere WW-premie verschuldigd dan bij vaste contracten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Fabiënne Hol-van Goethem op telefoonnummer +31 (0)40 240 9464 of per e-mail (fhol@joanknecht.nl).