Een goed testament loont!

Erfgenamen - Een goed testament loont!

Het komt helaas regelmatig voor dat erfgenamen onenigheid krijgen over de verdeling van een erfenis. Aan deze onenigheid ligt vaak een oud of slecht uitgewerkt testament ten grondslag of er is helemaal geen testament. Onduidelijkheid over de bedoelingen van de overledene en over de afwikkeling van een nalatenschap is bron van ergernis, irritatie en zelfs ruzie onder erfgenamen. Om dit extra leed te voorkomen is het belangrijk dat u tijdens uw leven de nalatenschap al goed regelt. Daar komt bij dat een goed testament belasting kan besparen.

Overlijden zonder testament

Bij overlijden zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Indien er een langstlevende echtgenoot en kinderen zijn, wordt de nalatenschap geheel toegedeeld aan deze echtgenoot. De kinderen krijgen vervolgens een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. De echtgenoot en de kinderen erven ieder een gelijk deel. Pas bij overlijden van de langstlevende is de vordering van de kinderen opeisbaar.

Dit kan een wenselijke verdeling zijn. Dit wettelijk erfrecht is niet altijd de meest optimale (en ideale) verdeling van de nalatenschap. Wat gebeurt bijvoorbeeld als u ongehuwd samenwoont? Uw partner is dan geen wettelijk erfgenaam, dus gaat de hele nalatenschap naar uw kinderen. Indien er geen kinderen zijn, vererft alles naar uw ouders en broers en zussen. In veel gevallen is dit geen wenselijke situatie en is het juist de bedoeling om de langstlevende partner goed verzorgd achter te laten. Een testament biedt dan de oplossing.

Besparing erfbelasting

Over de vererving van vermogen is erfbelasting verschuldigd. Bij vererving van vermogen binnen de kring van partner en kinderen loopt het tarief op tot maximaal 20% van hetgeen verkregen wordt. Bij een vererving buiten deze kring loopt het tarief op tot maximaal 40%. Een met het oog op de fiscale wet- en regelgeving uitgewerkt testament kan een grote besparing van erfbelasting tot gevolg hebben.

Doordat meestal niet op voorhand te bepalen is hoe de optimale verdeling van uw nalatenschap zal zijn, is het verstandig een testament met meerdere opties op te stellen. Zo kunnen uw erfgenamen op het moment van uw overlijden nog verschillende keuzes maken, welke onder meer besparing van belasting tot gevolg kunnen hebben. Wij kunnen u hierbij adviseren.

De afwikkeling van de nalatenschap verdient dan professionele aandacht. Wanneer bijvoorbeeld de langstlevende partner bij het eerste overlijden alles verkrijgt en de kinderen alleen een vordering toekomt, dan moet rekening worden gehouden met de invloed van de rente over deze vordering. Bedoeling van de rente is om erfbelasting te besparen bij het tweede overlijden. Maar het kan zomaar gebeuren dat de kinderen bij het tweede overlijden niet in de gaten hebben dat hun erfdelen door de rente zijn uitgehold. Indien deze opgerente vorderingen uit het eerste overlijden hoger zijn dan het aanwezige vermogen bij het tweede overlijden ontstaat een negatieve nalatenschap! Hierover is geen erfbelasting verschuldigd, maar de afwikkeling is juist veel kostbaarder.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over de vererving van uw vermogen en uw nalatenschapsplanning, laat het ons dan weten. Wij kunnen uw testament voor u checken en u voorzien van advies. Neem gerust contact op voor nader advies met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.