Verruiming werkkostenregeling voor mkb

Op Prinsjesdag 2018 is aangekondigd dat met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen wordt gereserveerd voor verlaging van de arbeidslasten voor het mkb. De concrete invulling van deze maatregel is onlangs bekendgemaakt: de werkkostenregeling (wkr) wordt op twee punten verruimd.

De werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling (wkr) mogen werkgevers 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de zogenoemde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers. Slechts vergoedingen en verstrekkingen die niet onder gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen vallen, komen ten laste van de vrije ruimte.

Verhoging percentage vrije ruimte

De eerste verruiming is de verhoging van de vrije ruimte in de wkr. Het percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van € 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800 nu. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name het mkb heeft hier voordeel van.

Vrijstelling voor VOG

De tweede verruiming heeft betrekking op de verklaring omtrent gedrag (VOG). De vergoeding van de kosten voor een VOGwordt toegevoegd aan de lijst met vrijstellingen. Deze vergoeding komt dan niet meer ten laste van de vrije ruimte.

Het is de bedoeling dat beide verruimingen gaan gelden vanaf 1 januari 2020. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel op Prinsjesdag 2019 ingediend.

Mocht u vragen hebben over de wkr, neem dan contact op met Fabiënne Hol-van Goethem via +31 (0)40 240 9464 of mail naar fhol@joanknecht.nl.