Verplichte AOV voor zzp’er en dga

Recent is door de Stichting van de Arbeid op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het voorstel is dat ook directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zonder personeel onder de regeling gaan vallen. Zelfstandigen met personeel worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht. In deze bijdrage bespreken we de belangrijkste punten uit het akkoord.

Achtergrond

In het Pensioenakkoord van vorig jaar is afgesproken om een verplichte AOV voor zelfstandigen in te voeren. Volgens het kabinet is een dergelijke verplichte verzekering nodig omdat een groot deel van de zelfstandigen niet is verzekerd tegen inkomensverlies. Bij een ongeval of langdurige ziekte kan dit grote financiële problemen met zich meebrengen. Recent hebben organisaties van zelfstandigen, werkgevers en vakbonden een voorstel voor de verplichte AOV gepresenteerd. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft toegezegd nog vóór aankomende zomer op dit voorstel te reageren.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

Het voorstel is om de verplichte AOV voor de volgende groepen te laten gelden:

  • zelfstandige ondernemers zonder personeel met winst uit onderneming;
  • beroepsbeoefenaren (‘met resultaat uit overige werkzaamheden’);
  • directeur-grootaandeelhouders zonder personeel;
  • meewerkende echtgenoten.


Omvang premie en uitkering

De maandelijkse premie zal inkomensafhankelijk zijn en naar schatting maximaal € 200 bruto bedragen. Omdat de premie aftrekbaar is van het resultaat zal de premie netto iets meer dan de helft hiervan bedragen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal de maximale maandelijkse uitkering naar schatting € 1.650 bruto bedragen, wat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Dit is een stuk lager dan de maximale arbeidsongeschiktheidsuitkering van werknemers in loondienst. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de premies voor deze groep ook een stuk hoger zijn.

Periode tot uitbetaling

Uit het voorstel volgt dat standaard pas na een jaar van arbeidsongeschiktheid tot uitbetaling zal worden overgegaan. Zelfstandigen kunnen er echter voor kiezen deze periode te verkorten tot een halfjaar dan wel te verlengen naar twee jaar. Afhankelijk hiervan zal het bedrag van de maandelijks te betalen premie hoger of lager worden.

Wat als je al particulier verzekerd bent?

Aan zelfstandigen die reeds een particuliere AOV hebben afgesloten die minimaal voldoet aan de gestelde eisen voor de verplichte AOV, zal een vrijstelling worden verleend. Zelfstandigen zijn dus vrij een AOV af te sluiten bij een particuliere verzekeraar. Het is natuurlijk ook mogelijk de verplichte AOV aan te vullen met een particuliere verzekering.

Uitvoerende partij en verwachte ingangsdatum

Naar verwachting zal de uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV komen te liggen. De Belastingdienst zal via de aangifte inkomstenbelasting bepalen wat de hoogte van de premie moet zijn en deze vervolgens ook innen. Het kan nog enkele jaren duren voordat de verplichte AOV voor zelfstandigen wordt ingevoerd. Zo ligt de verwachte ingangsdatum pas in 2024.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over de voorgenomen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.