Uitstel van betaling van belasting mogelijk bij ‘schrijnende situaties’

uitstel van betaling erfbelasting

Het betalen van belasting wegens overlijden kan voor nabestaanden soms lastig zijn, bijvoorbeeld als het nagelaten vermogen bestaat uit een woning. Dankzij een recent beleidsbesluit hebben erfgenamen voortaan meer mogelijkheden om uitstel van betaling van erfbelasting en inkomstenbelasting te krijgen.

Aanleiding voor het beleidsbesluit

De aanleiding voor deze wijziging in het invorderingsbeleid was een bericht in het nieuws waarbij een minderjarig kind, na het overlijden van de ouders, noodgedwongen de ouderlijke woning moest verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen. Voor dit soort schrijnende situaties is een tegemoetkoming in de vorm van uitstel van betaling van belasting door nabestaanden in het leven geroepen. Wat een schrijnende situatie is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Uit de toelichting bij de wijziging blijkt dat een voorbeeld van een schrijnende situatie is als een minderjarig natuurlijk persoon vanwege een overlijden van een familielid met een belastingaanslag erfbelasting of inkomstenbelasting wordt geconfronteerd en (nagenoeg) alleen vermogen erft in de vorm van een vermogensbestanddeel dat een eerste levensbehoefte is (de ouderlijke woning bijvoorbeeld).

Minimaal vijf jaar uitstel voor betaling van belasting en geen invorderingsrente

De tegemoetkoming houdt in dat bij schrijnende situaties door de Belastingdienst voortaan minimaal vijf jaar uitstel van betaling wordt verleend aan de erfgenaam. In het geval dat na afloop van de uitstelperiode nog steeds sprake is van een schrijnende situatie, kan het uitstel opnieuw aangevraagd worden. Indien het uitstel wordt verleend, hoeft de erfgenaam ook geen invorderingsrente te betalen.

Het uitstel is van toepassing op alle belastingaanslagen voor zover deze in de boedel van de nalatenschap vallen en betaling van die belastingaanslagen binnen de wettelijke betalingstermijn bij de erfgenaam tot een schrijnende situatie zou leiden.

Zekerheidsstelling

De Belastingdienst vraagt mogelijk om een zekerheidsstelling door de erfgenaam, bijvoorbeeld in de vorm van het vestigen van een (tweede) recht van hypotheek op de woning. In het geval dat de zekerheidsstelling onevenredige gevolgen heeft, kan hiervan door de Belastingdienst worden afgezien.

Tot slot

Voor meer informatie over uitstel van betaling van belastingen die betrekking hebben op het overlijden kunt u contact opnemen met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440. Lees hier verder over relevante ontwikkelingen op het gebied van schenkingen en erfbelasting.