Het Nederlandse UBO-register treedt bijna in werking!

Invoering UBO-register vanaf januari 2020

Onze zuiderburen zijn een keer sneller dan wij. Bij hen is het UBO-register al ingevoerd. Nederland zal echter snel volgen. Het aangekondigde UBO-register, dat persoonsgegevens van uiteindelijke belanghebbenden zal bevatten, treedt in ons land in werking op 10 januari 2020. Op 4 oktober 2019 heeft de minister van Financiën een nota gepubliceerd om de invulling van het UBO-register verder te verduidelijken.

De UBO’s, Ultimate Beneficial Owners, zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een vennootschap of een andere juridische entiteit. Het doel van het UBO-register is meer transparantie te krijgen over de uiteindelijk belanghebbenden om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Kwalificatie als UBO

Sprake van een UBO is, wanneer een natuurlijk persoon (in)direct meer dan 25 procent van het eigendom of zeggenschap in een entiteit bezit. Wanneer iemand kwalificeert als UBO, zullen bepaalde persoonsgegevens beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om de naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het economische belang. Wanneer er geen natuurlijk persoon als UBO kwalificeert, dan zal het hoger leidinggevend personeel als UBO worden aangemerkt.

De UBO-registratieplicht geldt alleen voor in Nederland opgerichte juridische entiteiten. Buitenlandse rechtspersonen met een onderneming in Nederland behoeven hun UBO daarom niet in Nederland te registreren.

Nota van 4 oktober 2019

Op 4 oktober 2019 heeft de minister van Financiën een nota gepubliceerd om de invulling van het UBO-register verder te verduidelijken. Hierbij zijn aanvullende maatregelen getroffen om de privacy van de betrokkenen beter te beschermen. Allereerst worden de raadplegers van het UBO-register geïdentificeerd en moeten zij een vergoeding betalen voor inzage in het register. Daarnaast krijgen UBO’s de mogelijkheid om in te zien hoe vaak hun informatie werd geraadpleegd.

De wetgever heeft aangegeven dat ook fondsen voor gemene rekening gegevens moeten verstrekken over hun uiteindelijk belanghebbende(n). Gegevens omtrent fondsen voor gemene rekening zullen worden gepubliceerd in een separaat UBO-register voor trusts. De ingangsdatum van dit separate register is nog niet bekend. Ook het UBO-register voor trusts zal publiekelijk toegankelijk worden.

Afschermen van openbare UBO-gegevens

In het wetsvoorstel zijn enkele gronden genoemd op basis waarvan UBO-gegevens niet dienen te worden gepubliceerd. Afscherming van UBO-gegevens vindt plaats, wanneer de UBO minderjarig is, onder curatele is gesteld, of wanneer de UBO door de overheid wordt beveiligd. Wanneer van deze situaties sprake is, kan een UBO een verzoek tot afscherming indienen bij de Kamer van Koophandel.

Contact

Indien u vragen heeft over de gevolgen van de invoering van het UBO-register, neem dan gerust contact op met ons. Kim Dekkers, belastingadviseur, is bereikbaar per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429. Frank Driessen, partner Forensics & Recovery, is bereikbaar per e-mail of telefoon op 31 (0)40 240 9438.