UBO-register op 27 september 2020 in werking

Invoering UBO-register vanaf januari 2020

Eerder hebben wij bericht dat het wetsvoorstel UBO-register op 27 juni 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet is vervolgens op 7 juli 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is een deel van de wet per 8 juli 2020 reeds in werking getreden. De verplichting voor vennootschappen om hun UBO’s te registreren in het UBO-register treedt per 27 september 2020 in werking. Vanaf die datum gaat het UBO-register dus ‘live’.

Wie is UBO?

Als UBO wordt aangemerkt de natuurlijk persoon die voor meer dan 25% de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Welke vennootschappen?

De verplichting om de UBO te registreren in het UBO-register geldt voor de volgende in Nederland opgerichte vennootschappen:

  • maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
  • stichtingen en verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming);
  • coöperaties;
  • besloten en naamloze vennootschappen (niet-beursgenoteerd).

 

Voor trusts en soortgelijke juridische entiteiten, waaronder het fonds voor gemene rekening, komt een afzonderlijk UBO-register. Zie ons eerder geschreven artikel.

Welke UBO-gegevens?

De vennootschap moet verschillende UBO-gegevens verstrekken aan de Kamer van Koophandel. Een aantal gegevens wordt publiektoegankelijk en een aantal gegevens is alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten, zoals de Belastingdienst.

De volgende gegevens worden openbaar:

  • naam;
  • geboortemaand en -jaar;
  • woonstaat;
  • nationaliteit;
  • aard en omvang van het economisch belang (meer dan 25% tot 50%, 50% tot 75% dan wel 75% tot en met 100%).

 

De overige gegevens, zoals geboortedag, -plaats en –land, het adres en het bsn van de uiteindelijk belanghebbende zullen alleen toegankelijk zijn voor bepaalde instellingen (die een geheimhoudingsplicht hebben).

Wanneer registreren?

Voor vennootschappen die zijn opgericht vóór 27 september 2020 geldt een overgangstermijn van 18 maanden. Deze vennootschappen moeten dus uiterlijk op 26 maart 2022 hun UBO’s hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig melden is een economisch delict.

Vennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moeten direct hun UBO registreren.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u meer weten over het UBO-register? Neem dan contact op met uw vaste adviseur bij Joanknecht, of met een van onze belastingadviseurs rechtsboven deze pagina.