Toch geen afschaffing van de dividendbelasting, maar wat dan wel?

 

Op maandag 15 oktober heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. De daarmee gemoeide budgettaire opbrengst van € 1,9 miljard wordt geheel teruggegeven aan het bedrijfsleven in de vorm van de volgende fiscale maatregelen.

Verdere verlaging tarief vennootschapsbelasting (vpb)

Het lage vpb-tarief voor winsten tot en met € 200.000 wordt (stapsgewijs) verder verlaagd van 16% naar 15% in 2021. Het hoge vpb-tarief voor winsten vanaf € 200.000 wordt verder verlaagd van 22,25% naar 20,5% per 2021. De voorgestelde verlaging van het hoge vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld; het tarief blijft 25% in 2019.

Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting

Er wordt overgangsrecht geïntroduceerd om de effecten van de beperking in afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen in eigen gebruik te verzachten. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. Het maakt in die gevallen niet uit of de boekwaarde daardoor onder 100% van de WOZ-waarde komt (uiteraard geldt wel de huidige beperking tot 50% van de WOZ-waarde).

Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid

In het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid was voorzien dat de spoedreparatiemaatregelen in de vennootschaps- en dividendbelasting zouden terugwerken tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur. Als verzachtende maatregel wordt deze terugwerkende kracht beperkt tot en met 1 januari 2018.

Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling

Nederland kent de zogenoemde 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Deze regeling maakt het mogelijk onder voorwaarden een forfaitair bedrag van maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden. In het belastingplan 2019 is voorgesteld om de maximale looptijd van deze regeling met drie jaar te verkorten. Nu wordt alsnog overgangsrecht getroffen voor de groep waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen.

Intensivering S&O-afdrachtvermindering

Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt in 2020 verhoogd van 14% naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

Verzachten rekening-courantmaatregel dga’s

Op (de dag na) Prinsjesdag is aangekondigd dat het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders wordt ontmoedigd (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden verzacht:
• in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden uitgezonderd;
• bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling (fbi)

Voorgesteld is dat fbi’s niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Omdat de dividendbelasting wordt gehandhaafd, vervalt deze voorgestelde aanpassing van het fbi-regime.

Verlagen werkgeverslasten op arbeid

Het kabinet reserveert vanaf 2021 structureel een bedrag van € 200 miljoen om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.

Verdere proces

Het streven van het kabinet is om op 26 oktober 2018 de wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aan te bieden. Tot dat moment blijft het dus afwachten hoe de maatregelen daadwerkelijk worden vormgegeven.