Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 grote ondernemingen

Na eerdere aankondigingen is op 10 mei jl. uiteindelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor grote ondernemingen opengesteld. Het betreft een tegemoetkoming over Q1 2021. De aanvraagperiode loopt tot 10 juni.

Voor wie is deze tegemoetkoming?

Grote ondernemingen kunnen over Q1 2021 een tegemoetkoming voor vaste lasten aanvragen. Q2 2021 is voor grote ondernemingen nog niet geopend. Via deze regeling kan een aanvraag gedaan worden door bedrijven die niet voldoen aan de TVL-subsidieregeling voor het mkb qua omvang. De belangrijkste criteria inzake omvang betreffen:

  • meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
  • een netto-omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Daarbij kijkt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) naar alle partner- en verbonden ondernemingen bij elkaar. Doe de mkb-toets om er zeker van te zijn dat uw organisatie kwalificeert als grote onderneming. Aanvragen dienen voor 10 juni 17.00 uur te zijn ingestuurd, via e-Herkenning (ten minste) niveau 3

Voorwaarden

De voorwaarden voor TVL voor grote ondernemingen zijn identiek aan de TVL-MKB Q1-regeling met aanvullend het volgende:

  • U vult een ‘Verklaring niet in financiële moeilijkheden’ in en voegt deze bij uw aanvraagformulier.
  • U levert een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen op het moment van aanvraag (tot vaststelling), in de referentieperiode en in de subsidieperiode.
  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger levert u bij uw aanvraag en het latere verzoek om definitieve vaststelling extra informatie aan met een accountantsproduct (in nader te publiceren protocollen te vatten). Bij de vaststelling geeft u de werkelijke omzet door over de periode januari tot en met maart 2021.

 

Berekening subsidie

Het berekenen van de subsidie gebeurt op dezelfde manier als bij de reguliere TVL Q1 2021. Als groep zijn van alle vennootschappen dus de omzetgegevens nodig om de juiste subsidie uit te keren. Lees hieronder meer over de berekening van de omzet.

Omzet

Bestaat een onderneming uit meerdere (fiscale) eenheden die elk zelfstandig aangifte van de omzetbelasting doen? Tel dan de omzetbedragen uit de btw-aangiftes van de (fiscale) eenheden bij elkaar op. Ook omzet die niet in de aangifte omzetbelasting wordt opgegeven, moet u hierbij optellen. Vervolgens verwijdert u uit de opgetelde omzet alle bedragen voor interne prestaties. Dit zijn de leveringen en diensten binnen de groep verbonden ondernemingen.

Percentage vergoeding vaste lasten op basis van SBI-code

De SBI-code die hoort bij de hoofdactiviteit gebruikt u om het percentage vaste lasten te bepalen. Kijk welk percentage vaste lasten bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit hoort.

Één ontvanger van de subsidie

Per groep mag maar één vennootschap subsidie aanvragen. Deze subsidieaanvrager van de groep ontvangt het hele groepssubsidiebedrag in één keer op de rekening. Ook is deze aanvrager voor RvO het aanspreekpunt bij eventuele terugvordering van het (gedeeltelijke) subsidiebedrag. De ontvangen subsidie is dus bedoeld voor de hele groep verbonden ondernemingen. Dit betekent dat het totale bedrag berekend is op basis van de totale omzetderving en de hoofdactiviteit van de hele groep.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van TVL? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze Forensics & Recovery specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).