Subsidieregeling Covid-19 mkb gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft op 3 mei 2021 aangekondigd dat mkb-bedrijven een eenmalige subsidie kunnen aanvragen voor te maken kosten in het kader van COVID-19-steunmaatregelen. Het gaat om een tegemoetkoming voor het opstellen van een derdenverklaring of accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting. De tegemoetkoming bedraagt € 1.500.

De gemeente Eindhoven heeft een subsidieregeling ingericht waarbij mkb-ondernemers (<250 werknemers) een tegemoetkoming van € 1.500 kunnen ontvangen voor de kosten die gemaakt worden voor het opstellen van een derdenverklaring of accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting bij een toegekende landelijke steunmaatregel.

Voorwaarde opsteller verklaring

Het opstellen van de derdenverklaring of accountantsverklaring dient te wordt uitgevoerd door een erkende dienstverlener, vallend onder de SRA of Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) of die vermeld staat in het Register Belastingadviseurs en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants.

Voorwaarde mkb-ondernemer

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers met minder dan 250 werknemers en die vóór 1 maart 2020 ingeschreven stonden als ondernemer bij de Kamer van Koophandel.

Aanvraag subsidie

De aanvraag dient te worden ingediend via het ondernemersloket van de gemeente Eindhoven (via ondernemersloket@eindhoven.nl). De subsidieaanvraag dient, naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb, vergezeld te gaan van:

  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal één jaar oud en een
  • kopie van de factuur van het ingewonnen advies.

 

De gemeente Eindhoven geeft aan dat veel foutieve facturen worden verstuurd. Het gaat hierbij om een factuur waarbij duidelijk de kosten omschreven staan voor het opstellen van een accountantsverklaring of derdenverklaring als verantwoordingsverplichting bij een toegekende landelijke steunmaatregel.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt in totaal € 250.000. Het plafond is momenteel nog niet bereikt dus er kunnen nog aanvragen gedaan worden.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen totdat het plafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw situatie? Neem contact op met onze recoveryadviseurs rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).