Spelregels ontslagroute UWV aangepast

 

Per 1 augustus zijn de UWV Uitvoeringsregels op onderdelen gewijzigd. Deze regels zijn van toepassing, wanneer u het UWV om een ontslagvergunning vraagt. Belangrijk is om de redenen van het ontslag goed te onderbouwen. De herziene regels zorgen voornamelijk voor verduidelijking op bepaalde fronten.

Er zijn verschillende manieren waarop u tot een ontslag van uw werknemer kan komen. Een van die manieren is het ontslag via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit is de ontslagroute die gevolgd dient te worden bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, wanneer u er niet uitkomt met uw werknemer.

Wijzigingen in Uitvoeringsregels

Het UWV beoordeelt ontslagaanvragen aan de hand van de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) of de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO). Door veranderende wet- en regelgeving en recente jurisprudentie enerzijds en onduidelijkheid over bepaalde paragrafen anderzijds zijn deze Uitvoeringsregels aan veranderingen onderhevig. De eerdere versie van deze Uitvoeringsregels van juli 2016 wordt derhalve vervangen.

Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE)

Wat betreft de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn er een aantal wijzigingen die opvallen.

  • Er wordt meer duidelijkheid gegeven in het geval van internationale betrekkingen in een onderneming. Werknemers met een arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht moeten in beginsel niet betrokken worden bij het afspiegelen en bepalen van de ontslagvolgorde.
  • Daarnaast wordt er meer uitleg gegeven over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de werkgever. Een ontslag wordt gezien als prematuur, indien niet voldaan is aan de verplichting om advies te vragen aan de personeelsvertegenwoordiging.
  • Benadrukt wordt dat de werkgever een actieve rol heeft om te onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst. De werkgever moet inzichtelijk maken welke vacatures open staan en welke op korte termijn zullen ontstaan.

Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO)

Ook bij de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt er nadere toelichting gegeven aan een aantal begrippen. Er wordt ingegaan op het ontslag van de payrollwerknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Voorts wordt ook hier de herplaatsing verduidelijkt. Belangrijk hierbij is schriftelijk te onderbouwen wat u heeft gedaan als werkgever om de werknemer te kunnen herplaatsen, zeker bij een onderneming die onderdeel uitmaakt van een groep. Zodoende moet duidelijker worden wanneer er wel of geen redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de gewijzigde UWV Uitvoeringsregels, neem dan gerust contact op met Ellen Blenckers, coördinator salarisadministratie, via eblenckers@joanknecht.nl.