‘SLIM-regeling’ als subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Mkb-ondernemers kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om o.a. een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden. Voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In mkb-ondernemingen, kort gezegd ‘SLIM-regeling’, trekt het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 48 miljoen euro uit. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie.

Versterken leer- en ontwikkelcultuur door middel van ‘SLIM-regeling’

Minister Koolmees wil dat het “vanzelfsprekend” wordt dat mensen zich blijven ontwikkelen gedurende hun werkzame leven. Hij ziet dat kleinere bedrijven in het algemeen en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben daarmee aan de slag te gaan. Het ontbreekt regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil te houden van de kennis en de vaardigheden van de werkenden in de onderneming. Daarom wil minister Koolmees hen een handje helpen.

Het is voor u als ondernemer van belang te weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de continuïteit en groei van uw bedrijf en wat dat voor nu en in de toekomst vraagt van uw medewerkers. Daartoe kunt u als werkgever investeren in het creëren van een positieve leercultuur en een leerrijke werkomgeving. Dit zorgt ervoor dat uw onderneming toekomstbestendig wordt en blijft, dat medewerkers inzetbaar en productief blijven en dat uw onderneming aantrekkelijk is voor nieuw personeel.

Waarvoor is de subsidie vanuit de ‘SLIM-regeling’ te gebruiken?

  1. Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelingsplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of ingeval van een samenwerkingsverband met werkenden in andere mkb-bedrijven.
  3. Projecten of initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in een bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een systeem van periodieke ontwikkelingsgesprekken met de medewerkers in het bedrijf of het oprichten van een bedrijfsschool.
  4. Het volgen van (delen van) een mbo-opleiding via de derde leerweg en het bieden van tijdelijke praktijkleerplaatsen.

 

Hoeveel SLIM-subsidie kun je aanvragen?

 

Aanvrager Subsidie (%) Min. subsidie Max. subsidie Looptijd
Kleine onderneming[1] 80%  €  5.000  €     24.999 1 jaar
Middelgrote onderneming[2] 60%  €  5.000  €     24.999 1 jaar
Samenwerkingsverbanden mkb 60%  €  5.000  €   500.000 1 jaar
Grote onderneming (in de landbouw-, horeca- of recreatiesector)[3] 60%  €  5.000  €   200.000 2 jaar

 

De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is € 2.700,- per gerealiseerde praktijkplaats (op basis van 40 weken, dus bij een korter traject is de subsidie lager).

Gesubsidieerde kosten

Onder de kosten die gesubsidieerd kunnen worden vallen de externe kosten, directe loonkosten en een toeslag van 15% over het totaal van de externe kosten en de directe loonkosten (overhead en aan overhead gerelateerde kosten). Er is sprake van voorfinanciering door de werkgever.

Indien het subsidieplafond van een aanvraagtijdvak is overgeschreven zal geloot worden onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen.

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

U dient als ondernemer de subsidie zelf aan te vragen door middel van een online aanvraagformulier. Het is de bedoeling dat u jaarlijks SLIM-subsidie kunt aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken:

  • Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 2 maart t/m 31 maart 2020 en van 1 september t/m 30 september 2020.
  • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april t/m 30 juni 2020.

U mag per aanvraagtijdvak slechts één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven.

Bron: Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb, Rijksoverheid.

Meer informatie?

Wilt u samen nadenken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers in uw onderneming of wilt u meer weten over de SLIM-regeling? Neem gerust contact op met Pascale Wismans, hr-adviseur, per e-mail via pwismans@joanknecht.nl of telefonisch op + 31 (0)40 240 9428.


[1] Kleine onderneming: een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal €10 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

[2] Middelgrote onderneming: een onderneming, niet zijnde een kleine onderneming, waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

[3] Grote onderneming: een onderneming waar 250 personen of meer werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.