‘SLIM-regeling’ als subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Mkb-ondernemers kunnen van 1 maart tot en met 31 maart 2021 subsidie aanvragen om o.a. loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen, vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden of  een hr-cyclus op te zetten of te verbeteren. Heeft u al nagedacht over welke ontwikkelingen u in gang wilt zetten? Juist in deze tijd waarin werk verandert en verdwijnt maar ook nieuwe functies of een nieuwe dienstverlening ontstaat, is het belangrijk om te investeren in uw onderneming en de ontwikkeling van medewerkers. De ‘SLIM-regeling’ biedt mogelijk uitkomst.

De ‘SLIM-regeling’ kan op verschillende manieren hulp bieden. Krimp in uw onderneming vraagt bijvoorbeeld om herbezinning van werkprocessen en vaardigheden. Terwijl groei in productie en de ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening vaak ook groei in het aantal medewerkers en de behoefte aan nieuwe competenties betekent. De ‘SLIM-regeling’ helpt te ontdekken wat u al in huis heeft en hoe u van elkaar kunt leren.

Voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In mkb-ondernemingen, kort gezegd ‘SLIM-regeling’, trekt het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 48 miljoen euro uit. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie.

Voorbeelden leer- en ontwikkeltrajecten

Onder de ‘SLIM-regeling’ kunt u inzetten op vele vlakken van de wereld van hr. Bijvoorbeeld:

  • Het ontwikkelen of verbeteren van de hr-cyclus binnen uw onderneming: ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers. Hierbij horen ook adviesgesprekken en coaching sessies waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden van leidinggevenden benodigd in dit kader.
  • Cultuurverandering n.a.v. digitalisering: door investeringen in digitalisering en robotisering is het mogelijk dat uw medewerkers onvoldoende gekwalificeerd zijn om met deze nieuwe methodes om te gaan. Het ontwikkelen van een leercultuur die aansluit bij de huidige situatie zorgt ervoor dat medewerkers het systeem optimaal gaan en blijven benutten.
  • Individuele loopbaan- en ontwikkeladviezen. De inzet van loopbaanadviezen activeert en stimuleert werknemers na te denken over de toekomst. Tevens helpt het de ondernemer bij het vitaal en inzetbaar houden van medewerkers en draagt het bij aan de strategische personeelsplanning.
  • Opleidings- of ontwikkelplan realiseren om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte vanuit de onderneming: kennis en kunde up-to-date houden, zodat uw onderneming kan groeien, mee gaat met veranderingen en een aantrekkelijke werkgever is. Daarnaast helpt het je medewerkers te binden en duurzaam inzetbaar te houden.
  • Taakroulatie of taakaanpassing voor medewerkers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen: mogelijkheden tot taakroulatie kun je onderzoeken en hiermee een ‘learning on the job’ methodiek ontwikkelen.

 

Versterken leer- en ontwikkelcultuur door middel van ‘SLIM-regeling’

Minister Koolmees wil dat het “vanzelfsprekend” wordt dat mensen zich blijven ontwikkelen gedurende hun werkzame leven. Hij ziet dat kleinere bedrijven in het algemeen en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben daarmee aan de slag te gaan. Het ontbreekt regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil te houden van de kennis en de vaardigheden van de werkenden in de onderneming. Daarom wil minister Koolmees hen een handje helpen.

Het is voor u als ondernemer van belang te weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de continuïteit en groei van uw bedrijf en wat dat voor nu en in de toekomst vraagt van uw medewerkers. Daartoe kunt u als werkgever investeren in het creëren van een positieve leercultuur en een leerrijke werkomgeving. Dit zorgt ervoor dat uw onderneming toekomstbestendig wordt en blijft, dat medewerkers inzetbaar en productief blijven en dat uw onderneming aantrekkelijk is voor nieuw personeel.

Hoeveel SLIM-subsidie kun je aanvragen?

Aanvrager Subsidie (%) Min. subsidie Max. subsidie Looptijd
Kleine onderneming [1] 80%  €  5.000  €     24.999 1 jaar
Middelgrote onderneming [2] 60%  €  5.000  €     24.999 1 jaar
Samenwerkingsverbanden mkb 60%  €  5.000  €   500.000 1 jaar
Grote onderneming (in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) [3] 60%  €  5.000  €   200.000 2 jaar

 

De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is € 2.700,- per gerealiseerde praktijkplaats (op basis van 40 weken, dus bij een korter traject is de subsidie lager).

Gesubsidieerde kosten

Onder de kosten die gesubsidieerd kunnen worden vallen de externe kosten, directe loonkosten en een toeslag van 15% over het totaal van de externe kosten en de directe loonkosten (overhead en aan overhead gerelateerde kosten). Er is sprake van voorfinanciering door de werkgever. Indien het subsidieplafond van een aanvraagtijdvak is overgeschreven zal geloot worden onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen.

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

U dient als ondernemer de subsidie zelf aan te vragen door middel van een online aanvraagformulier. Het is de bedoeling dat u jaarlijks SLIM-subsidie kunt aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken. Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 1 maart t/m 31 maart 2021. U mag per aanvraagtijdvak slechts één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven.

Bron: SLIM, Ministerie SZW.

Meer informatie?

Wilt u samen nadenken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers in uw onderneming of wilt u meer weten over de SLIM-regeling? Neem gerust contact op met onze hr-businesspartner of bekijk onze HR-Services pagina.


[1] Kleine onderneming: een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal €10 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

[2] Middelgrote onderneming: een onderneming, niet zijnde een kleine onderneming, waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

[3] Grote onderneming: een onderneming waar 250 personen of meer werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.