Reikwijdte Wwft uitgebreid

Op 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Een belangrijke verandering betreft de uitbreiding van de ondernemingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen. Wellicht geldt de meldplicht ook voor u. 

Definitie ‘handelaren’

De Wwft is van toepassing op beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers en verkopers van goederen. Dat was al het geval. Echter, deze toepassing is uitgebreid. Onder ‘handelaren’ wordt nu verstaan: “natuurlijk personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in één handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.” Dit houdt in dat niet alleen verkopers maar ook kopers voortaan onder de reikwijdte van de Wwft vallen. Tevens is de grens waarboven je een cliëntonderzoek dient in te stellen verlaagd naar € 10.000 (was € 15.000). Het gaat om ontvangst of betaling van dit bedrag in contanten. Als na cliëntonderzoek het vermoeden bestaat dat de transactie samenhangt met witwassen of financiering van terrorisme, dient de transactie te worden gemeld.

Aanbieders van kansspelen

De uitbreiding van de reikwijdte is daarnaast van toepassing op aanbieders van kansspelen. Naast speelcasino’s vallen nu ook andere kansspelaanbieders onder de Wwft, zoals loterijen en speelautomatenhallen. Uitzonderingen worden gemaakt voor organisaties waarvan de aard en de omvang van de transacties van een kansspeldienst een laag risico hebben op witwassen of het financieren van terrorisme. Dergelijke organisaties kunnen bij ministeriële regeling geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichtingen van de Wwft.

Wat betekent dit voor u?

Realiseer uzelf dat de Wwft mogelijk op uw onderneming van toepassing is gezien de uitbreiding van de reikwijdte van de wet. Twijfelt u of wilt u meer weten over de Wwft? Neem dan gerust contact op met Frank Driessen, forensic auditor en partner, op telefoonnummer +31(0) 40 240 9438 of per e-mail op fdriessen@joanknecht.nl.