Wat zit niet in het belastingpakket?

maatregelen niet in het belastingpakket prinsjesdag

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2021 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit acht wetsvoorstellen. De belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 2021 hebben wij al voor u onder elkaar gezet. Echter, wat zit niet in het belastingpakket, maar is wel belangrijk om te weten? 

Aanpassen heffingsmoment aandelenoptierecht voor start-ups

Eerder werd aangekondigd tegemoet te komen aan een wens van start-ups en scale-ups die vaak gebruikmaken van aandelenoptierechten om ondernemend, technisch en ICT-personeel aan te trekken en te betalen. Met deze maatregel zou het heffingsmoment voor belastingen over aandelenoptierechten worden verlegd van het moment van uitoefenen van de optie naar het moment waarop de uit die uitoefening verkregen aandelen kunnen worden verhandeld. Hiermee zou een oplossing worden geboden voor het probleem dat op het moment van uitoefening van een aandelenoptierecht veelal niet (voldoende) liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting te voldoen.

Naar aanleiding van overleg met diverse experts op het gebied van aandelenoptierechten is gebleken dat de start-up- en scale-upsector te gediversifieerd is om een dergelijke algemene regel in te voeren waarbij het heffingsmoment wordt bepaald op het moment van verhandelbaarheid. In overleg met de sector heeft het kabinet daarom besloten de komende maanden te benutten om de maatregel verder uit te werken. Het streven is om het concept van een nieuwe maatregel in februari 2021 voor internetconsultatie aan te bieden. Vervolgens kan de nieuwe regeling worden opgenomen in een wetsvoorstel zodat het met ingang van 1 januari 2022 in werking kan treden.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting voorstellen. De BIK laat ondernemers een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffingen. Het kabinet wil deze korting per 2021 tijdelijk invoeren als crisismaatregel. Na afloop van de BIK zal de budgettaire ruimte worden gebruikt voor nader te bepalen maatregelen met hetzelfde doelbereik, zijnde het verlagen van werkgeverskosten.

Beperking verliesverrekening

Eveneens bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voorstellen. Nu is dit zes jaar voorwaarts. Verliezen zullen zowel voor- als achterwaarts slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar zijn. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.

Aanpassen arm’s-lengthbeginsel (aanpak informeel kapitaalstructuren)

In het voorjaar van 2021 komt het kabinet met een afzonderlijk wetsvoorstel om het arm’s-lengthbeginsel aan te passen. Het arm’s-lengthbeginsel houdt in dat afzonderlijke vennootschappen die binnen een concern met elkaar handelen, daar ook marktconforme prijzen voor betalen.

Het wetsvoorstel beperkt een neerwaartse aanpassing van de Nederlandse fiscale winst op grond van het arm’s-lengthbeginsel indien de vergoeding in een ander land bij een gelieerde partij niet of voor een lager bedrag als opbrengst in de heffing wordt betrokken. De maatregel beoogt belastingontwijking tegen te gaan die door middel van zogenoemde informeel kapitaalstructuren kan plaatsvinden. Met deze maatregel loopt Nederland internationaal meer in de pas.

Onderzoek naar verdere beperking renteaftrek in combinatie met een vermogensaftrek

Om de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen meer evenwichtig te maken zal dit kabinet onderzoek doen naar een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek, waarbij het verder beperken van de earningsstrippingmaatregel zal worden meegenomen.

Aanpassen verrekening voorheffingen met vennootschapsbelasting

Om mogelijke strijdigheid met het Europese recht weg te nemen is het kabinet voornemens per 1 januari 2022 de verrekening van dividendbelasting en naar prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting te beperken.

Op basis van de beoogde maatregel zal de verrekening van voornoemde voorheffingen beperkt worden tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting, waarbij de niet-verrekende voorheffingen zullen worden doorgeschoven naar een later jaar.

Vooruitlopend op en in afwijking van deze maatregel zal binnenkort een beleidsbesluit worden gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de Belastingdienst, in lijn met Europese rechtspraak, in bepaalde situaties en onder voorwaarden teruggaaf van dividendbelasting en kansspelbelasting kan verlenen aan lichamen die buiten Nederland zijn gevestigd.

Belastingplan 2021

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2021 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2020 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.