Wat zit niet in het belastingpakket?

maatregelen niet in het belastingpakket prinsjesdag

Dinsdag 18 september 2019 was een bijzondere dag: Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september is het belastingplan 2020 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. De belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 2020 hebben wij al voor u onder elkaar gezet. Echter, wat zit niet in het belastingpakket, maar is wel belangrijk om te weten?

Verhoging tarief box 2

Het huidige belastingtarief van 25% voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% per 2021. Deze verhoging volgt uit het belastingpakket 2019. Ondanks het beperken van de verlaging van het hoge vpb-tarief, worden de genoemde box 2-tarieven in het huidige belastingplan niet bijgesteld. Mogelijk is het dus interessant om in 2019 nog dividend uit te keren onder het huidige tarief.

Rekening-courantmaatrel (wetsvoorstel excessief lenen)

Op Prinsjesdag 2018 werd de zogenoemde rekening-courantmaatregel aangekondigd. Eerder dit jaar is de internetconsultatie gestart van het conceptwetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap. Het wetsvoorstel houdt in dat aanmerkelijkbelanghouders (in het algemeen houders van ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap) die voor meer dan € 500.000 hebben geleend bij hun eigen vennootschap(pen) vanaf 1 januari 2022 voor het meerdere belast gaan worden in box 2. Dit meerdere wordt aangemerkt als een zogenoemd fictief regulier voordeel en bij de aanmerkelijkbelanghouder belast met inkomstenbelasting.

Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk in het derde kwartaal 2019 worden ingediend. Dit wordt nu uitgesteld naar het vierde kwartaal 2019.

Voor meer informatie zie ons eerdere nieuwsbericht over het wetsvoorstel Excessief lenen.

Aanpassing box 3

Onlangs heeft de staatssecretaris aangekondigd dat box 3 per 1 januari 2022 wordt aangepast. Het wetsvoorstel wordt verwacht vóór de zomer van 2020. In het belastingpakket zijn geen maatregelen met betrekking tot box 3 opgenomen.

Voor nadere informatie over de voorgestelde aanpassing van box 3 verwijzen wij naar dit nieuwsbericht.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Eerder dit jaar is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de WAB per 1 januari 2020 in werking zal treden. De WAB bevat zeven veranderingen, waaronder een wijziging van de werkgeverspremies WW.

Voor nadere informatie zie ons eerdere nieuwsbericht over het wetsvoorstel WAB.

Wijziging kleineondernemingsregeling btw (KOR)

Vanaf 1 januari 2020 wordt de KOR vervangen door een nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat dan om de hele omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer behaalt met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland, ongeacht het van toepassing zijnde tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek brengen. Anders dan de huidige KOR, geldt de nieuwe regeling ook voor rechtspersonen.

Deze maatregel is geen onderdeel van het belastingpakket 2020, maar is vorig jaar al aangenomen bij het belastingpakket 2019. Het is vanaf 1 juni 2019 mogelijk om aan te melden voor de vernieuwde regeling. Voor meer informatie zie ons eerder nieuwsbericht over de nieuwe KOR.

Vervanging groepsregeling vennootschapsbelasting

Het is de bedoeling dat de huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting (de fiscale eenheid) wordt vervangen door een nieuwe, toekomstbestendige groepsregeling. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie die inmiddels al heeft geleid tot de Wet spoedreparatie fiscale eenheid. Recent is de internetconsultatie afgerond over de nieuwe groepsregeling.

In het najaar van 2019 zal een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer worden gestuurd met daarin een schets van de nieuwe fiscale groepsregeling. Deze brief is niet opgenomen bij het belastingpakket 2020.

Voor meer informatie zie ons eerdere nieuwsbericht over de nieuwe groepsregeling.

Belastingplan 2020

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2020 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2019 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9537, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.