Prinsjesdag: maatregelen werkgever

maatregelen werkgerver belastingplan 2020

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2021 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit acht wetsvoorstellen. Benieuwd naar de gevolgen van het belastingpakket voor uw situatie? Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor u samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen voor werkgevers onder elkaar.

Aanpassen vrije ruimte werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling mogen werkgevers 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van de organisatie en 1,2% van het meerdere, de zogenoemde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

In het kader van de coronacrisis is het percentage van 1,7% tijdelijk (alleen voor het jaar 2020) verhoogd naar 3%. Deze voorgestelde bepaling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020. Per 1 januari 2021 wordt het percentage van 1,2% (het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000) verlaagd naar 1,18%.

Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten

In de Wet op de loonbelasting 1964 is een gerichte vrijstelling opgenomen voor vergoedingen en verstrekkingen die worden gebruikt voor kwalificerende scholing voor zover sprake is van tegenwoordige arbeid. De opleiding of studie moet bovendien worden gevolgd voor een toekomstig beroep. Deze gerichte vrijstelling is niet van toepassing op een ex-werknemer.

Omdat de overheid afspraken die werkgevers en werkenden maken over de mogelijkheid voor werknemers om in zichzelf te investeren om productief te kunnen blijven, wil faciliteren, wordt voorgesteld om de gerichte vrijstelling voor scholing ook te laten gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers van wie afscheid is of wordt genomen, vallen hiermee ook onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie. Het dient hierbij wel te gaan om vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie die ziet op het verwerven van inkomen en niet op onderhoud/verbetering van kennis/vaardigheden van de dienstbetrekking.

De maatregel maakt onderdeel uit van een omvangrijker voorstel ten aanzien van het verruimen van fiscale mogelijkheden voor private individuele leerrekeningen uit het rapport ‘Ongekend talent’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen.

Aanpassing overgangsrecht levensloopregeling

Per 1 januari 2012 is de fiscale levensloopregeling komen te vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden waarvan de waarde in het economische verkeer € 3.000 of meer bedroeg, is overgangsrecht in de wet opgenomen. Op basis van dit overgangsrecht is een groot gedeelte van de betreffende wet- en regelgeving zoals die gold op 31 december 2011 tijdelijk van toepassing gebleven.

Het overgangsrecht eindigt met ingang van 1 januari 2022. Indien aan het einde van 2021 nog een niet als loon in aanmerking genomen levensloopaanspraak bestaat, wordt de waarde in het economische verkeer van die aanspraak belast. Onder de huidige wettelijke systematiek is de (ex-)werkgever de inhoudingsplichtige. Dit leidt tot praktische bezwaren, zoals het ontbreken van de juiste informatie om een correcte en tijdige aangifte loonheffingen te kunnen doen.

Voorgesteld wordt de instelling die de levensloopregeling uitvoert inhoudingsplichtig te maken voor de loonheffing die is verschuldigd ter zake van de in aanmerking te nemen waarde van de levensloopaanspraak. Daarnaast wordt het (fictieve) genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021. De werknemer kan op die manier tijdig, vóór 1 januari 2022, zijn belastingschuld hebben betaald, hetgeen tot een verlaging van het box 3-vermogen leidt.

Belastingplan 2021

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2021 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2020 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.