Prinsjesdag: maatregelen (vermogende) particulieren

prinsjesdag maatregelen belastingplan particulieren

Dinsdag 18 september 2019 was een bijzondere dag: Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september is het belastingplan 2020 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen voor (vermogende) particulieren voor u onder elkaar, ofwel: Prinsjesdag maatregelen particulieren.

Verlaging IB-tarieven door versnelde invoering tweeschijvenstelsel

De invoering van het zogenoemde tweeschijvenstelsel wordt vervroegd naar 1 januari 2020. Het basistarief bedraagt 37,35% voor inkomens tot € 68.507. Het toptarief, voor inkomens vanaf € 68.507, wordt verlaagd naar 49,5%. De voorgestelde belastingtarieven voor de inkomstenbelasting zijn in onderstaande tabellen opgenomen.

Tabel 1: IB-tarieven voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd

* Betreft indicatie

Tabel 2: IB-tarieven voor AOW-gerechtigden

Verhoging algemene heffingskorting en arbeidskorting

De algemene heffingskorting en arbeidskorting worden verhoogd in respectievelijk twee en drie stappen. Een overzicht van de heffingskortingen is in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel: overzicht heffingskortingen

* Betreft indicatie | ** Voor AOW-gerechtigden gelden lagere maxima en afbouw

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt afgeschaft. Deze fiscale studiekostenregeling wordt vervangen door het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie). Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling. Dit kan worden gebruikt voor het volgen van een opleiding of cursus of het behalen van een certificaat. Doel van het STAP-budget is het ontwikkelen van mensen tijdens hun loopbaan om zo beter inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De datum waarop deze maatregelen in werking moeten treden is nog niet bekend. In 2020 kan in ieder geval nog gebruik worden gemaakt van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht over de aftrek van scholingsuitgaven.

Keuzeregeling correspondentie Belastingdienst: digitaal of op papier

Er wordt een keuzeregeling ingevoerd op grond waarvan de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. Een burger zit niet vast aan een gemaakte keuze. Hij kan zijn keuze in beginsel zo vaak herzien als hij wenst. Daarbij is hij geen uitleg verschuldigd aan de Belastingdienst. De keuzeregeling heeft enkel betrekking op berichten die door de Belastingdienst aan de burger worden verzonden (en dus niet andersom).

Een uitzondering bestaat voor de burger die tevens ondernemer is. Zij hebben geen keuzemogelijkheid ten aanzien van de berichten die betrekking hebben op de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Zij zijn als ondernemer reeds een aantal jaren verplicht voor deze belastingen digitaal aangifte te doen. De keuzeregeling geldt verder niet voor de douanewetgeving. De datum van inwerkingtreding zal nog nader worden vastgesteld.

Aanpassing overgangsrecht saldolijfrenten van vóór 2001

Saldolijfrenten zijn lijfrenten waarvan de premies geheel of gedeeltelijk niet aftrekbaar waren. Bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is overgangsrecht opgenomen voor de destijds bestaande saldolijfrenten. Dit overgangsrecht eindigt met ingang van 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat fiscaal moet worden afgerekend over (een deel van) de saldolijfrente. Voorgesteld wordt om het overgangsrecht voor bepaalde saldolijfrenten niet te beëindigen en de afrekenverplichting hiervoor af te schaffen. Het gaat dan om de hybride saldolijfrenten: lijfrenten waarvan de premies gedeeltelijk niet aftrekbaar waren.

Voor lijfrenten waarvan de premies geheel niet aftrekbaar waren (zuivere saldolijfrenten) wordt per 1 januari 2021 het overgangsrecht wel regulier beëindigd met fiscale afrekening. Deze zuivere saldolijfrenten komen zowel voor bij professionele verzekeraars als in eigen beheer bij de vennootschap.

Belastingplan 2020

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2020 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2019 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9537, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.