Prinsjesdag: maatregelen internationaal

maatregelen internationaal belastingplan 2020

Dinsdag 18 september 2019 was een bijzondere dag: Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september is het belastingplan 2020 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen voor u onder elkaar, ofwel: Prinsjesdag maatregelen internationaal.

Invulling definitie ‘vaste inrichting’

Voor de invulling van het begrip ‘vaste inrichting’ in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting wordt aansluiting gezocht bij de definitie in het van toepassing zijnde belastingverdrag (of anders: OESO-modelverdrag). Onder de maatregelen vallen ook wijzigingen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger. Door deze wijzigingen zal naar verwachting in meer gevallen sprake zijn van een vaste inrichting. De achtergrond is het tegengaan van mogelijkheden om de kwalificatie als vaste inrichting kunstmatig te omzeilen.

Invoering bronbelasting op rente en royalty’s

Per 1 januari 2021 wordt een bronbelasting ingevoerd op rente en royalty’s die worden betaald door een Nederlandse vennootschap aan een gelieerde vennootschap in een laagbelastend land of in misbruiksituaties. Hiermee moet worden voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort naar laagbelastende landen en om het risico van belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastinggrondslag naar laagbelastende jurisdicties te verkleinen.

De gelieerde vennootschappen kunnen bestaan uit (groot)moeder-, (klein)dochter-, en zustervennootschappen. Van gelieerdheid is sprake als (in)direct een zodanige invloed op de besluitvorming kan worden uitgeoefend dat daarmee de activiteiten van het andere lichaam kunnen worden bepaald. Daarvan is in ieder geval sprake, indien het belang meer dan 50% van de statutaire stemrechten vertegenwoordigt.

Laagbelastende landen zijn aangewezen landen met een statutair winstbelastingtarief van minder dan 9% en aangewezen landen die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden.

Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan het hoge vpb-tarief. Per 2021 is dit 21,7%. De bronbelasting wordt geheven door inhouding door het betalende lichaam dat de rente of royalty verschuldigd is.

Belastingplan 2020

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2020 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2019 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9537, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.