Premiebesluit Werkhervattingskas 2021: besparingen realiseren is mogelijk

Premiebesluit Werkhervattingskas 2021: besparingen realiseren is mogelijk

In december stuurt de Belastingdienst het premiebesluit 2021 aan werkgevers. Dit betreft de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van deze premie beïnvloed door de bedragen die in 2019 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn betaald aan (ex-)werknemers. De kans bestaat dat de premie te hoog is vastgesteld. Besparingen realiseren is mogelijk!

Besparingen op twee fronten

Wanneer u het premiebesluit 2021 van de Belastingdienst ontvangt, dient u twee zaken na te gaan: [1] zijn de premies niet te hoog? [2] is het zinvol eigenrisicodrager te worden voor de ZW of WGA? Om deze vragen te beantwoorden is een quick scan beschikbaar. Uit deze scan kan volgen dat het zinvol is een controle op het premiebesluit te laten uitvoeren dan wel het eigenrisicodragerschap verder te onderzoeken.

Controle op premiebesluit

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 1.000.000. Hoe groter de loonsom en hoe groter het aantal uitkeringen, des te groter is uw financiële belang. Uit de quick scan volgt of een dergelijke controle zinvol is. Tegen het premiebesluit van de Belastingdienst moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar worden gemaakt, dus neem direct contact met ons op na ontvangst van het besluit.

Eigenrisicodrager ZW – WGA

De keuze om eigenrisicodrager te worden voor de ZW of WGA behelst meer dan alleen het financiële perspectief. Het is daarnaast van groot belang om een goed verzuimbeleid te hebben. U dient risico’s in kaart te brengen en deze te beheersen. Het doel daarbij is om medewerkers te stimuleren, actief met hun herstel om te gaan en de duur en frequentie van het verzuim terug te dringen. Goede, gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn bovendien de kern van uw succes. Een dergelijk verzuimbeleid opzetten of verder professionaliseren is niet eenvoudig. Denk aan verzuimpreventie, -protocol, -training, -registratie en -begeleiding en de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving.

Meer informatie

Heeft u het premiebesluit ontvangen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Dan resteert nog voldoende tijd voor de kosteloze quick scan om te beoordelen of u actie dient te nemen op het premiebesluit Werkhervattingskas 2021. Onze hr-businesspartners adviseren u graag en helpen u verder met uw verzuimbeleid, of neem contact op met:

Fabiënne Hol-van Goethem  | +31 (0)40 240 9464 | fhol@joanknecht.nl