Laatste kans voor pensioen in eigen beheer!

PAB pensioen in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en heeft u nog pensioen in eigen beheer (PEB)? 2019 is het laatste jaar waarin u het pensioen fiscaalvriendelijk kunt afkopen. Ook het omzetten van het PEB in een oudedagsverplichting (ODV) is slechts mogelijk tot uiterlijk 31 december 2019. Onderneemt u geen actie, dan blijft het PEB premievrij doorlopen. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het maximaal uit te keren dividend (de zogenoemde dividendklem). Laat u dus goed informeren en benut deze laatste kans.

Afkoop van PEB

Wilt u het PEB in 2019 afkopen? De afkoopwaarde is dan gelijk aan de fiscale balanswaarde van het pensioen per datum van afkoop. U krijgt in 2019 een afkoopkorting van 19,5%. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015 of de fiscale waarde per afkoopdatum wanneer die lager is dan de waarde eind 2015. Koopt u af in 2019, dan bent u dus in beginsel loonheffing verschuldigd over 80,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Verder bent u geen 20% revisierente verschuldigd.

Koopt u na 31 december 2019 uw PEB af? Dan bent u over de volledige commerciële waarde loonheffing verschuldigd. Met de huidige lage rentestanden is de commerciële waarde al snel drie- tot viermaal zo hoog als de fiscale waarde. Bovendien bent u eveneens 20% revisierente verschuldigd.

Omzetting in ODV

U heeft ook in 2019 de mogelijkheid om het PEB om te zetten naar een ODV. De waarde van de ODV is dan gelijk aan de fiscale balanswaarde van het PEB. De ODV wordt jaarlijks opgerent met de marktrente. Een ODV moet in beginsel vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in twintig jaar lineair worden uitgekeerd.

Afkoop van ODV

Heeft u het PEB reeds omgezet in een ODV? Dan is het in 2019 ook nog mogelijk om de ODV af te kopen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij afkoop van PEB, zoals de afkoopkorting van 19,5%.

Contact

Wilt u meer weten over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met onze pensioenadviseur Maarten Foppen op telefoonnummer +31 (0)40 240 9411 of per e-mail (mfoppen@joanknecht.nl).