Overgangsmaatregel voor gevolgen spoedmaatregelen fiscale eenheden in het mkb

 

Eind februari heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting in strijd is met het Europees Recht. De uitspraak heeft mogelijk verregaande nadelige gevolgen voor bestaande fiscale eenheden. De staatssecretaris heeft namelijk een aantal spoedmaatregelen aangekondigd die met terugwerkende kracht naar 25 oktober 2017 in werking treden. Hierdoor heeft de uitspraak ook gevolgen voor de aangifte vennootschapsbelasting 2017. Onlangs heeft de staatssecretaris echter aangekondigd dat er een overgangsmaatregel komt. Met deze maatregel krijgen met name belastingplichtigen uit het mkb de gelegenheid om binnen een (tijdelijke) overgangsperiode bepaalde gevolgen van de aangekondigde spoedmaatregelen te voorkomen.

Brief staatssecretaris

De staatssecretaris van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij er zich van bewust is dat de aangekondigde spoedmaatregelen gevolgen kunnen hebben voor iedere fiscale eenheid. In beginsel zal iedere fiscale eenheid namelijk na moeten gaan in hoeverre de spoedmaatregelen van toepassing zijn.

Overgangsmaatregel

Met het invoeren van deze overgangsmaatregel wil het kabinet belastingplichtigen de tijd geven om te anticiperen op de mogelijke gevolgen. Onder voorwaarden is het mogelijk dat de spoedmaatregel tot 2019 geen toepassing vindt. Het moet dan wel gaan om een schuld die op 25 oktober 2017, 11:00 uur, al bestond. Daarnaast mag de verschuldigde rente over het totaal aan schulden waarop de regeling van toepassing is niet meer bedragen dan € 100.000 per kalenderjaar. Het moet hier gaan om rentekosten die alleen zichtbaar zijn indien de fiscale eenheid wordt weggedacht. Indien de verschuldigde rente dit bedrag overstijgt, komt de gehele vrijstelling te vervallen.

Fiscale eenheid en de lange termijn

De aangekondigde spoedmaatregelen zijn een tijdelijke oplossing. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een nieuwe concernregeling worden ontwikkeld. Over de vormgeving en het moment van invoering van dit nieuwe regime is op dit moment nog weinig bekend. Wel zal eerst in overleg worden getreden met het bedrijfsleven, belangengroeperingen en de wetenschap. Op die manier wil het kabinet alle alternatieven onderzoeken om zo een toekomstbestendig regime in te voeren.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Rob van Doremaele via +31 (0)40 240 9495 of mail naar rvdoremaele@joanknecht.nl.