Ook nu moet de anbi tijdig publiceren

anbi tijdig publiceren

Een goed doel kan in de belastingwetgeving als een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) kwalificeren. Indien de instelling aan een reeks voorwaarden voldoet, geniet de anbi een fiscaal gunstige behandeling. Vooralsnog geldt geen uitzondering ten aanzien van de publicatieplicht voor anbi’s. Dus ook nu moet de anbi tijdig publiceren.

Anbi’s genieten een fiscaal gunstige behandeling. Schenkingen van en aan de anbi zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast zijn de schenkingen voor de schenker (gedeeltelijk) aftrekbaar in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Publicatieplicht anbi

Aan het verkrijgen en behouden van de anbi-status zijn diverse voorwaarden verbonden. Zo dient een anbi een deugdelijke administratie te voeren. Tevens is een anbi verplicht jaarlijks een staat van baten en lasten, een balans en een verslag van de uitgevoerde activiteiten op haar website te publiceren. Het is belangrijk dat de anbi telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de actuele gegevens op internet publiceert. Hoewel het kabinet reeds diverse maatregelen omtrent de gevolgen van Covid-19 heeft genomen, geldt vooralsnog geen uitzondering ten aanzien van de publicatieplicht voor anbi’s. Indien het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar betekent dit dat de jaarstukken 2019 vóór 1 juli aanstaande moeten worden gepubliceerd om de anbi-status niet in gevaar te brengen.

Gevolgen niet tijdig publiceren

Indien niet tijdig wordt gepubliceerd, kan de Belastingdienst de anbi-status met terugwerkende kracht intrekken. De fiscaal gunstige behandeling komt met het verlies van de anbi-status te vervallen, waardoor schenkbelasting verschuldigd is tegen een tarief dat kan oplopen tot 40%.

Ontwikkelingen regelgeving anbi’s

Recentelijk is een aantal wijzigingen omtrent anbi-wetgeving ingediend bij de Tweede Kamer. Zo is voorgesteld om contante giften niet langer aftrekbaar te maken. Dit betekent dat giften bestaande uit een geldbedrag uitsluitend nog per banktransactie overgemaakt kunnen worden aan de anbi. Verder wordt de integriteitseis voor bestuurders aangescherpt. Indien een inspecteur twijfels heeft over de integriteit van een of meerdere bestuurders, is hij bevoegd om een verklaring omtrent gedrag (VOG) op te vragen. Indien aan zijn verzoek geen gehoor wordt gegeven, kan hij de anbi-status intrekken. Tot slot is voorgesteld alleen aan overheidsinstellingen die zijn gevestigd in Nederland, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte automatisch de anbi-status toe te kennen. Voor andere landen geldt dat zij hiertoe een aanvraag moeten indienen. De wetgever streeft ernaar om de voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2021 in te laten gaan.

De adviseurs van Joanknecht

Het jaarlijks tijdig voldoen aan alle vereisten is belangrijk om de anbi-status te behouden. Daarnaast is de wetgeving omtrent anbi’s in beweging en is het voor de anbi’s van belang hier steeds in mee te bewegen. De adviseurs van Joanknecht ondersteunen u door middel van een multidisciplinaire aanpak. Zo kunnen wij u adviseren over de vereisten om de anbi-status te verkrijgen en behouden. Daarnaast kunnen wij de volledige administratie voor u voeren, waarbij we tijdig de vereiste stukken opstellen en publiceren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.