Ook massaal bezwaar tegen box 3-heffing 2019

Eerder zijn bezwaarschriften tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018 aangewezen als massaal bezwaar. De Belastingdienst verwacht ook voor het jaar 2019 dat veel belastingplichtigen bezwaar zullen maken tegen box 3. Omdat de procedures tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018 nog niet hebben geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad, worden ook de bezwaarschriften tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 aangemerkt als massaal bezwaar. Om hiervan gebruik te maken, moeten belastingplichtigen die het niet eens zijn met de forfaitaire rendementsheffing in box 3 ook voor het jaar 2019 individueel bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Forfaitair rendement

Vanaf 2001 wordt voor de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting een fictief rendement over de waarde van uw vermogen op de peildatum in aanmerking genomen. Per 1 januari 2017 is deze systematiek gewijzigd, waarbij de hoogte van het fictief rendement afhankelijk is van de hoogte van het box 3-vermogen. Als gevolg van de gedaalde rendementen de afgelopen jaren, wordt het fictieve rendement echter lang niet altijd meer daadwerkelijk behaald. Dit heeft geleid tot een groot aantal bezwaarschriften tegen deze systematiek van belastingheffing in box 3.

Aanwijzing massaal bezwaar

Gezien de hoeveelheid bezwaarschriften, heeft de staatssecretaris er de afgelopen jaren voor gekozen de bezwaarschriften aan te wijzen als massaal bezwaar. Voor de jaren tot en met 2016 betekende dit dat u geen individueel bezwaar hoefde aan te tekenen tegen de box 3-heffing. Op het moment dat de Hoge Raad de Belastingdienst al dan niet gedeeltelijk in het ongelijk stelt, worden alle aanslagen over de belastingjaren tot en met 2016 automatisch herzien. Ook de aanslagen van belastingplichtigen die geen individueel bezwaarschrift hebben ingediend, worden dan gecorrigeerd.

Vanaf 2017 is de massaalbezwaarprocedure echter gewijzigd. Voor de aanslagen vanaf belastingjaar 2017 geldt dat u niet automatisch bij het massaal bezwaar kunt aansluiten. Indien u het niet eens bent met de box 3-heffing en zich wilt aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, zult u een individueel bezwaarschrift moeten indienen dat zich bovendien beperkt tot de in de aanwijzing als massaal bezwaar geformuleerde rechtsvraag. De rechtsvraag is kort samengevat: maakt box 3 in het jaar 2019 op regelniveau inbreuk op het eigendomsrecht (artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM-verdrag).

In een recent verschenen aanwijzingsbesluit heeft de staatssecretaris van Financiën inmiddels aangegeven de bezwaarschriften tegen de box 3-heffing over het belastingjaar 2019 eveneens als massaal bezwaar aan te wijzen. Ook deze bezwaarschriften moeten voldoen aan de in het aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag. Wilt u derhalve bezwaar maken tegen de box 3-heffing over het jaar 2019, dient u individueel en tijdig bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019.

Hulp nodig?

Indien u individueel bezwaar wenst te maken tegen de rendementsheffing van box 3 voor het belastingjaar 2019, kunt u contact opnemen met een van onze belastingadviseurs via +31 (0)40 844 70 00 of per e-mail: belastingadvies@joanknecht.nl.