Ontwikkelingen in UBO-wetgeving

 

Recent is de nieuwe omschrijving gepubliceerd van het begrip Uiteindelijk Belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (“UBO”). Bij het nog in te voeren, openbare UBO-register zal worden aangesloten bij deze omschrijving. Ondernemingen doen er goed aan op korte termijn in beeld te krijgen wie hun UBO’s zijn, zodat deze direct na invoering in het UBO-register kunnen worden ingeschreven. In sommige gevallen zal de statutair bestuurder moeten worden opgenomen in het register. Inschrijving in het openbare UBO-register heeft (meestal ongewenste) gevolgen voor de anonimiteit van een UBO. Of ook uw gegevens in het UBO-register moeten worden opgenomen, leest u in dit artikel.

De nieuwe UBO-definitie zal naar verwachting deze zomer van kracht worden. Het openbare UBO-register zal waarschijnlijk niet voor 2019 in werking treden. Na een wijziging eind 2017 van de Europese richtlijn is verplicht dat het UBO-register publiekelijk toegankelijk wordt.

Bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s

Voor een bv en een niet-beursgenoteerde nv kwalificeren als UBO de natuurlijke personen die direct of indirect:
– meer dan 25% van de aandelen houden of zeggenschap daarover hebben, dan wel
– meer dan 25% van de stemrechten houden of zeggenschap daarover hebben, dan wel
– meer dan 25% van het eigendomsbelang in de vennootschap houden of zeggenschap daarover hebben.

Daarnaast kwalificeren als UBO die natuurlijke personen die op andere manieren zeggenschap hebben over de vennootschap, zoals via het recht om de meerderheid van de leden van het bestuur, managementteam of toezichthoudend orgaan te benoemen of te ontslaan.

Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Voor stichtingen, verenigingen en coöperaties kwalificeren als UBO de natuurlijke personen die direct of indirect:
– meer dan 25% van het eigendomsbelang (waaronder begrepen: het ontvangen van uitkeringen uit het vermogen) in de rechtspersoon houden, dan wel
– meer dan 25% van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon, dan wel
– feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon kunnen uitoefenen.

De ondergrens van “meer dan 25%” geldt nu ook voor certificaathouders. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk iedere houder van een certificaat, dat is uitgegeven door een stichting administratiekantoor (STAK), aan te wijzen als UBO van de STAK.

Personenvennootschappen

Voor de maatschap, cv en vof, kwalificeren als UBO de natuurlijke personen die direct of indirect:
– meer dan 25% houden van het eigendomsbelang in de personenvennootschap, dan wel
– meer dan 25% van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming over wijziging van de vennootschapsovereenkomst, dan wel
– feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen over de personenvennootschap.

Pseudo-UBO’s

Indien geen “echte” UBO achterhaald kan worden op basis van een zeggenschaps- of eigendomsbelang of indien er twijfel bestaat of een persoon UBO is, geldt voor rechtspersonen dat de statutair bestuurder als (pseudo)-UBO wordt aangemerkt en voor personenvennootschappen dat een of meer van de vennoten (met uitzondering van commanditair vennoten) als (pseudo)-UBO wordt aangemerkt.

Dit artikel is geschreven door Frank Driessen, partner bij Joanknecht. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw eigen situatie, neem dan contact op met Jeroen Giebels via jgiebels@joanknecht.nl.