NOW 2.0 regeling definitief bekend

steunmaatregelen coronacrisis now 2.0

Op 25 juni 2020 is de definitieve tekst van de NOW 2.0 regeling gepubliceerd. Deze Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is eind maart aangekondigd om de economische impact van het coronavirus te beperken. Inmiddels is de regeling zo uitgebreid dat het niet meer enkel subsidiëring van loonkosten betreft. Wij zetten de belangrijkste zaken uit de NOW 2.0 voor u uiteen.

Het complete overzicht van de NOW regeling leest u in onze whitepaper ‘maatregelen te treffen in de coronacrisis’.

Hoofdkenmerken NOW 2.0

De hoofdkenmerken van de NOW 2.0 regeling zijn als volgt:

 • referentiemaand loonsom: maart 2020;
 • referentie omzet 2019: jaaromzet 2019 gedeeld door drie;
 • tegemoetkoming loonsom: vier maanden jun/jul/aug/sep;
 • periode omzetdaling:
  • jun/jul/aug/sep
  • jul/aug/sep/okt
  • aug/sep/okt/nov;
 • aan te vragen vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

 

NOW 2.0 aansluiten op NOW 1.0

Wanneer een onderneming gebruik heeft gemaakt van NOW 1.0, moet de omzetperiode van NOW 2.0 direct aansluiten op de omzetperiode van NOW 1.0.

Beperkte korting bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

De subsidie wordt verminderd met (waarschijnlijk) 100% van de ontslagen loonsom (was 150% in NOW 1.0) bij ontslagaanvragen tot 20 man, ingediend in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. Bij ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 20 man of meer “per werkgebied WMCO”* zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen werkgever en vakbond. Om tijd te creëren voor dit overleg geldt een wachttijd van vier weken vanaf “melding voornemen ontslagaanvragen” totdat het uiteindelijke verzoek tot om toestemming voor ontbinding van 20+ arbeidsovereenkomsten kan worden gedaan.

* De Wet melding collectief ontslag (WMCO) geldt voor de volgende werkgebieden: [1] Friesland, Groningen en Drenthe [2] Overijssel en Gelderland [3] Noord-Brabant en Limburg [4] Zuid-Holland en Zeeland [5] Flevoland en Utrecht [6] Noord-Holland. De WMCO is dus alleen van toepassing als de 20 (of meer) ontslagen binnen één werkgebied vallen.

Geen dividend- of bonusuitkeringen, geen inkoop van eigen aandelen

Dit verbod geldt in beginsel alleen voor de aanvragende vennootschap/werkgever, niet voor de rest van het concern. Bij bonusuitkeringen gaat het om bonussen aan bestuur en directie, zowel van de aanvragende vennootschap/werkgever als aan de concerndirectie. Het verbod geldt over boekjaar 2020, tot het moment van vaststelling van de jaarrekening 2020 (in 2021) en geldt alleen voor bedrijven waarvoor een accountantsverklaring vereist is (voorschot > € 100.000 of uiteindelijke subsidie > € 125.000). Wanneer de aanvragende vennootschap haar subsidieaanvraag baseert op basis van alleen de eigen vennootschappelijke omzetdaling, geldt het “dividend etc. verbod” ook voor moedervennootschap van het concern.

Inspanningsverklaring om- en bijscholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Zo kunnen werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW.

Opslag op loonkosten van 40%

De subsidie-uitkering bevat een opslag op de loonkosten van 40% (was 30% in NOW 1.0). Deze opslag is verhoogd met het oog op “andere vaste lasten” van ondernemingen. Daarmee is NOW 2.0 niet meer uitsluitend gericht op de subsidiëring van loonkosten.

Groepsstructuur en jaarrekeninggrondslagen per 1 juni 2020

De NOW 2.0 is een zelfstandige regeling, in beginsel los van versie 1.0. Voor de beoordeling of sprake is van een concern en vervolgens de concernomzet is de situatie per 1 juni relevant (in 1.0 was dit 1 maart). Dat betekent dat NOW 2.0 een andere jaaromzet 2019 (vervolgens te delen door drie) zou kunnen hebben dan versie 1.0. Hetzelfde geldt voor de bestendige gedragslijn die gehanteerd moet worden ten opzichte van de per 1 juni laatst vastgestelde jaarrekening.

Afwijkende omzetberekening “2019” in geval van bedrijfsovername en bedrijfsverkoop

Wanneer een bedrijf in 2019 c.q. voor 1 maart 2020 is gegroeid door een overname, kan dit tot gevolg hebben dat hierdoor geen “20% omzetdaling ten opzichte van de gemiddelde viermaandsomzet 2019” gerealiseerd wordt, terwijl wel sprake kan zijn van forse omzetdaling. Voor bedrijven in deze situatie geldt voortaan de regeling voor de “in 2019 startende onderneming” voor de berekening van de referentieomzet: (omzet vanaf moment overname tot 1 maart 2020) / (aantal maanden) x 4. Deze correctie geldt alleen voor de aanvragende vennootschap/werkgever. Wanneer “het concern” een overname heeft gedaan, leidt dit niet tot een correctie van de concernomzet over 2019. Omdat alleen overnames/verkopen tot 1 maart 2020 in aanmerking worden genomen, leiden overnames/verkopen in de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 niet tot wijziging van de omzetberekening 2019.

Moment definitieve subsidievaststelling

Aanvragen voor definitieve subsidievaststelling (die leiden tot uitbetaling van de restant 20% subsidie) voor de NOW 1.0 kunnen ingediend worden vanaf 7 oktober, ook wanneer tevens gebruik gemaakt wordt van NOW 2.0. Voor de NOW 2.0 kan dit vanaf 15 november.

Vragen

Heeft u vragen omtrent de impact van het coronavirus op uw onderneming of op u als ondernemer? Lees onze whitepaper over de crisismaatregelen in coronatijd en neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of bel direct met onze recovery adviseurs Ronny Buiting of Frank Driessen:

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl

Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl