Alle nieuwsberichten

 • Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen

 • Wij hebben al enkele nieuwe functionaliteiten met u gedeeld. Vandaag het laatste deel dat betrekking heeft op het goedkeuren van inkoopfacturen

 • Er is een initiatiefwetsvoorstel is opgesteld voor beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting

 • Eind oktober vond onze updatesessie plaats. We informeerden financieel-verantwoordelijken over de actualiteiten en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de hun organisatie

 • Afgelopen periode is er in het nieuws veel aandacht besteed aan slechte digitale beveiliging, ransomware en het belang van updaten

 • Voor inwoners van België die nog een pensioen in eigen beheer hebben bij een in Nederland gevestigde vennootschap zijn de gevolgen lang onduidelijk geweest.

 • Het komt regelmatig voor dat erfgenamen onenigheid krijgen over de verdeling van een erfenis. Aan deze onenigheid ligt vaak een oud of slecht uitgewerkt testament ten grondslag

 • Ieder seizoen lanceert Exact Online nieuwe functionaliteiten. Sommige zijn in de afgelopen periode al in het programma doorgevoerd en andere staan nog op de planning

 • Op het moment dat een besloten vennootschap (bv) niet meer levensvatbaar of rendabel is dan wel de wens bestaat de structuur op te schonen, kan besloten worden de bv te ontbinden

 • Ieder seizoen lanceert Exact Online nieuwe functionaliteiten. Sommige zijn in de afgelopen periode al in het programma doorgevoerd en andere staan nog op de planning

 • Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en heeft u nog pensioen in eigen beheer (PEB)? 2019 is het laatste jaar waarin u het pensioen fiscaalvriendelijk kunt afkopen

 • Onze zuiderburen zijn een keer sneller dan wij. Bij hen is het UBO-register al ingevoerd. Nederland zal echter snel volgen

 • De Belastingdienst stuurt in het najaar van 2019 een brief naar alle eenmanszaken met daarin een nieuw btw-identificatienummer.

 • Het belastingtarief in box 2 wordt vanaf 2020 in twee stappen verhoogd naar 26,9%. Vanwege deze tariefsverhoging kan het voordelig zijn om nog in 2019 dividend uit te keren

 • In 2020 treedt het merendeel van de WAB in werking. Wat gaat er veranderen voor u als werkgever?

 • Herken jij een van de volgende vragen? Ik heb een superidee, maar waar vind ik de financiering om het maximaal te realiseren

 • We organiseerden een ondernemerstafel voor ondernemers die hun nieuwe product of dienst nu in de markt zetten en openstaan om van andere ondernemers te leren

 • Door de EEV die reeds in werking is getreden, is de afwikkeling voor de betrokkenen bij een internationale nalatenschap gelukkig wat eenvoudiger geworden.

 • Indien u gebruik wenst te maken van de nieuwe KOR, kunt u zich hiervoor aanmelden tot 20 november 2019.

 • Op dinsdag 18 september 2019 presenteerde het kabinet Rutte III het pakket belastingplan 2020. De belangrijkste maatregelen hebben wij voor u samengevat.

 • Lees hier meer over belangrijke maatregelen die doorgevoerd gaan worden maar die niet in het belastingpakket zitten, zoals tarief box 2 en excessief lenen.

 • Prinsjesdag 2019: lees hier de maatregelen uit het belastingplan 2020 voor particulieren. Onder meer over IB-tarieven, heffingskorting, scholingsuitgaven...

 • Lees hier meer over de maatregelen auto en mobiliteit uit het belastingplan 2020. Onder meer over bijtelling elektrische auto, BPM en MRB.

 • Lees hier meer over de maatregelen internationaal uit het belastingplan 2020. Onder meer over de definitie 'vaste inrichting' en bronbelasting rente.

 • Lees hier meer over de maatregelen btw en overdrachtsbelasting uit het belastingplan 2020. Onder meer over overdrachtsbelasting en 'quick fixes'.

 • Lees hier meer over de maatregelen werkgever uit het belastingplan 2020 wat op prinsjesdag 2019 is gepresenteerd. Over onder meer WBSO, WKR, LIV en wet DBA.

 • Prinsjesdag 2019: lees hier de maatregelen voor ondernemingen uit het belastingplan 2020. Onder meer over VPB-tarief, zelfstandigenaftrek en innovatiebox.

 • Lees hier meer over de overige maatregelen uit het belastingplan 2020. Onder meer over de belastingrente erfbelasting, inkeerregeling en verhuurderheffing.

 • De fiscale bijtelling gaat per 1 januari 2020 weer veranderen. Hoe zit het met bijtelling voor privé gebruik, als u nu een elektrische auto aanschaft?

 • De wijze van belastingheffing in box 3 gaat veranderen: de basis wordt de werkelijke verdeling tussen spaargeld, overig (beleggings)vermogen en schulden.

 • Incidenteel worden ondernemers geconfronteerd met fraude. Die kan zowel intern door een medewerker of extern door een leverancier zijn gepleegd

 • Joanknecht was 3 september 2019 te gast op Golfbaan Welschap. Met weercijfer 10 voor golfen kon het eigenlijk al niet mis gaan op onze jaarlijkse golfmiddag

 • Hoe gaat uw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen? Hoe is het met uw pensioen gesteld? Wat als u onverhoopt komt te overlijden?

 • Repeterende taken of handelingen? Laat ze niet door uw mensen uitvoeren maar door een robot!

 • Met de voorgestelde Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovo) kunnen delen van bedrijven in faillissement worden gered, als recht wordt gedaan aan de werknemersbelangen.

 • Wilt u niet dat uw schenking toekomt aan iemand anders dan de persoon aan wie u de schenking doet? Neem dan een uitsluitingsclausule op bij de schenking

 • Verhuurt u een deel van uw eigen woning, zoals een tuinhuis, via bijvoorbeeld Airbnb? Dan hoeft u de inkomsten uit verhuur niet op te geven in box 1

 • Als ondernemer kunt u de btw die u in 2018 in andere EU-landen heeft betaald terugvragen. Dit is mogelijk als u in eigen land recht hebt op (gedeeltelijke) aftrek van voorbelasting

 • Het is de bedoeling dat de huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting (de fiscale eenheid) wordt vervangen door een nieuwe, toekomstbestendige groepsregeling.

 • De fiscale bijtelling voor het privégebruik van zakelijke elektrische auto's wordt vanaf 2020 fors verhoogd. Schaf nu nog een elektrische auto aan!

 • U kunt nog in 2019 en 2020 uw studiekosten in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Kortom: een extra jaar voor fiscale aftrek van studiekosten.

 • Het bedrag van € 2.400 blijkt geen magische grens. Het oordeel van de Hoge Raad geeft aan dat de stel- en bewijsplicht bij de inspecteur ligt.

 • Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) definitief in werking. Wat gaat er veranderen? Wij hebben de wijzigingen kort samengevat.

 • In de fiscale wetgeving is een regeling opgenomen om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen bij een overgang door schenking en overlijden: de bedrijfsopvolgingsregeling (d

 • Het is in vrijwel iedere branche voelbaar: krapte op de arbeidsmarkt. Medewerkers vinden én behouden is een hot topic in deze oververhitte arbeidsmarkt. Hoe kunnen inzichten op het

 • Via een eerder nieuwsbericht hebben wij u geïnformeerd dat het Europese Hof van Justitie op 13 juni 2019 heeft geoordeeld dat een lid van een Raad van Commissarissen van een sticht

 • Een update vanuit onze salarisadviespraktijk over de cafetariaregeling en de vaste kostenvergoeding. Waar moet je opletten bij het toepassen van deze regelingen?

 • Proefprocedures box 3: de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het rendement van 4% voor de jaren 2013 en 2014 niet meer haalbaar is zonder (veel) risico.

 • Afgelopen weekend heeft het ledenparlement van de FNV het pensioenakkoord bevestigd. Daarmee is het vrijwel zeker dat de afspraken definitief zijn. Wat betekent dit nu?

 • Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. Kwetsbaarheden in systemen veroorzaken het succes van deze aanvallen. Wat kunt u doen om cyberaanvallen te voorkomen?

 • Joanknecht Forensics & Recovery organiseerde op 6 juni het seminar "Waarderingsvragen in insolventiesituaties en de WHOA”

 • Voor eenpersoonsvennootschappen bestaat een wettelijke verplichting om alle rechtshandelingen tussen de bv en diens enig aandeelhouder schriftelijk vast te leggen.

 • Als gevolg van de spoedreparatie fiscale eenheid kan een lening aan een verbonden vennootschap niet aftrekbaar zijn en leiden tot een hogere belastingheffing.

 • Doet u graag een schenking maar bestaat uw vermogen voornamelijk uit vermogen dat ‘vastzit,’ zoals onroerende zaken? Schenk alvast op papier!

 • Inzicht in hoe je onderneming presteert: dat wil iedereen. Maar heeft u dat ook? Vandaag de dag slaan we veel gegevens op en hebben we een enorme hoeveelheid aan data beschikbaar

 • Een korte nieuwsupdate over enkele onderwerpen vanuit ons salaristeam

 • Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor de vernieuwde kleine ondernemingsregeling (KOR). Deze geldt vanaf 1 januari 2020. Wilt u gebruik maken van de nieuwe KOR, dan kunt u zi

 • Per 1 januari 2020 zal de btw-regelgeving omtrent grensoverschrijdende handel binnen de EU geharmoniseerd en vereenvoudigd worden. Welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer

 • Er is er een jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is…! Maar is de AVG nu een jaar of drie jaar geworden

 • Per 1 januari 2019 is een nieuwe algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting opgenomen, ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd. Deze maatregel vloeit voort ui

 • Een goed doel wordt in de belastingwetgeving een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) genoemd. Indien de instelling aan een reeks voorwaarden voldoet, geniet de anbi een

 • Gastenlijst en flightindeling U heeft een persoonlijke bevestiging per e-mail ontvangen voor uw deelname aan de Joanknecht golfmiddag. Onderstaand vindt u de gastenlijst en flighti

 • "Bestuurders en commissarissen overschatten hun kennis en kunde op het gebied van digitalisering", is een van de uitkomsten in

 • De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 opgelegd. Net als voorgaande jaren zijn er veel belastingplichtigen die het niet eens zij

 • Een korte update over enkele onderwerpen vanuit onze salarisadministratie in april 2019: transitievergoedingen voor langdurig zieken, heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

 • Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingediend bij de Tweede Kamer. Dit we

 • Afgelopen maanden zijn de WOZ-beschikkingen weer op de deurmat gevallen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de prijzen van koopwoningen in het afgelopen jaar met gemiddeld 9

 • Een twintigtal informal investors kwam donderdag 18 april samen om kennis te maken met

 • De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. Op 12 februari was het al door de Tweede Kamer aangeno

 • Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap, ook bekend als “de rekening-courantmaatregel”, is in maart 2019 ter internetconsultatie aangeboden. Wij informeerden u hier

 • De directie van een naamloze of besloten vennootschap moet de jaarrekening opstellen binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatscha

 • De gebruikelijk loon regeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden di

 • In het nieuwe Energieakkoord staat dat Nederland 100 petajoule gaat besparen aan

 • De aangifteperiode is weer gestart. Jaarlijks verzorgen wij vele aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV). Inmiddels hebben wij de update van onze aangifteso

 • Uit het Belastingplan 2019 volgt vanaf 2020 een beperking van de giftenaftrek. Dit komt door een verlaging van het tarief waartegen aftrekposten in aanmerking worden genomen, waaro

 • Inmiddels is duidelijk dat zowel de deal als de no-deal Brexit zijn weggestemd door het UK parlement. Vandaag stemt men over een eventueel uitstel van de Brexit. Dat betekent nog n

 • Het kan u anno 2019 niet meer ontgaan dat er risico’s kleven aan onze digitale samenleving. Geen week gaat voorbij zonder de aankondiging van een nieuw datalek. Altijd zijn veel pe

 • Bij overlijden gaat het vermogen dat de erflater nalaat over op zijn of haar erfgenamen. Als erfgenaam krijg je de keuze om de nalatenschap te aanvaarden. Bij een zuivere aanvaardi

 • Op Prinsjesdag 2018 werd de zogenoemde rekening-courantmaatregel aangekondigd. Wij hebben u hierover eerder geïnformeerd in het bericht Hoge schulden bij eigen bv worden belast in

 • D.C. (Dennis) Sevenhoven is sinds begin 2018 verbonden aan Joanknecht als belastingadviseur. Per 1 januari 2019 is Dennis toegetreden tot het partnerteam. Wij wensen Dennis veel we

 • Joanknecht is trotse partner van TEDxEindhoven. Als event partner dragen wij bij aan dit innovatieve platform. We kijken terug op een inspirerende dag op 1 februari in Muziekgebouw

 • Wij informeren u regelmatig over de btw-gevolgen voor een harde Brexit. Tot op de dag van vandaag bestaat hierover nog veel onzekerheid. Wellicht komt er uitstel van de Brexit met

 • Indien u in 2018 gebruik heeft gemaakt van de WBSO en hiervoor één of meerdere S&O-verklaringen heeft ontvangen, dient u uiterlijk 31 maart 2019 de in dat jaar gerealiseerde S&

 • Op Prinsjesdag 2018 is aangekondigd dat met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen wordt gereserveerd voor verlaging van de arbeidslasten voor het mkb. De concrete invulling

 • De staatssecretaris heeft tijdelijk fiscaal overgangsrecht aangekondigd voor burgers en bedrijven. Dit overgangsrecht komt erop neer dat in het geval van een ‘no-deal’ Brexit voor

 • Wanneer uw geliefde overlijdt komt er veel op u af en kan dit overlijden bovendien financiële gevolgen hebben. In de erfbelasting bestaat een vrijstelling voor partners van € 650.9

 • Een tijdje geleden schreven we over de verwerking van cryptovaluta in de jaarrekening. Nu is dit onderwerp weer in het nieuws: in Europa wil men eenduidige boekhoudregels voor cryp

 • Het ziet er naar uit dat uiterlijk 29 maart het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie met een ‘deal’ of een ‘no-deal’ Brexit. Voor bedrijven die regelmatig goede

 • De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering. Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intellige

 • De 30%-vergoedingsregeling biedt de mogelijkheid aan Nederlandse werkgevers om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag van 30% van het fiscale loon onbelast aan werkneme

 • Per 1 januari 2019 is het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. In de praktijk blijkt nu dat nog onduidelijkheid bestaat over de juiste toepassing van het verlaagde tarief

 • De voorbereiding van een overname of een samenwerking wordt altijd minutieus voorbereid. Hoe kan het dan toch dat de meerderheid uiteindelijk mislukt

 • De kosten in verband met de aan- of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, op basis van de deelnemingsvrijstelling. In de praktijk bestaat

 • Omdat een no-dealscenario bij de Brexit steeds waarschijnlijker wordt, heeft de EU een lijst met noodmaatregelen gepubliceerd.  Deze tijdelijke maatregelen moeten er voor zorgen da

 • Onlangs stapten een tiental ondernemers en bestuurders in de rol van interim bestuurder bij “The Management Challenge”. De organisatie vond plaats door Flow+, kennispartner van het

 • Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een blog over de deponeringseisen die de Nederlandse wet stelt aan rechtspersonen (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of

 • De verkrijging van aandelen in een vastgoed-bv leidt in beginsel tot heffing van overdrachtsbelasting over de waarde van de onroerende zaken van die bv. Op 30 november 2018 heeft d

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, na bijna een halfjaar, duidelijkheid gegeven over de documentatieplicht vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als belang

 • Wijziging bijtelling elektrische auto van de zaak per 1 januari 2019 Voor auto’s met een emissie van 0 gram per kilometer is een bijtellingspercentage van 4% van toepassing.

 • Frankrijk is traditioneel de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders. Het kopen van een tweede huis in Frankrijk is geen uitzondering. Daarbij moet rekening worden gehoude

 • De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (WBNI) die op 9 november 2018 is ingegaan, geldt voor vitale aanbieders in sectoren als de energie-, de financiële en vervoerssect

 • De huidige EU-lidstaten zijn voor hun nationale btw-wetgeving gebonden aan de Europese btw-richtlijn. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft als gevolg

 • Drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijkt het toch opnieuw noodzakelijk om hervormingen door te voeren op het gebied van flexibele arbeid, ontslagrecht en

 •   De Tweede Kamer heeft op 15 november ingestemd met het Belastingpakket 2019. Voor de maatregelen uit het belastingplan verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsberichten: ‘Teks

 • Zondag 25 november hebben alle 27 EU-leiders formeel de overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over de uittreding uit de EU goedgekeurd op een speciale brexitbijeenkomst in Bruss

 •   Met het einde van het jaar in zicht is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2019 en

 •   Vanaf 1 januari 2019 gelden voor alle EU-landen nieuwe regels voor de btw-behandeling van vouchers. Dit heeft als gevolg dat het tijdstip waarop de btw verschuldigd is voor

 •   Vandaag de dag zijn er eenvoudige softwareoplossingen om uw financiële cijfers goed te visualiseren. Deze oplossingen presenteren de cijfers uit uw financiële administratie

 •   Bij de zogenaamde cafetariaregeling kunnen werknemer en werkgever overeenkomen om belast loon, onder bepaalde voorwaarden, uit te ruilen voor onbelast loon. Interessant voor

 •   Binnen de werkkostenregeling (WKR) mogen werkgevers 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de zogenaamde forfaitaire (vrije) ruimte, besteden aan onbelaste v

 •   Tweefactorauthenticatie (2FA) is een techniek die het mogelijk maakt in te loggen door het gebruik van twee (of meer) manieren van inloggen: een wachtwoord in combinatie met

 •   Zoals al enige tijd bekend, zal het verlaagde btw-tarief van 6% met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd naar 9%. Te ondernemen actie Voor nu is het van belang dat u uw

 •   Als ondernemer bent u zich natuurlijk bewust van de digitalisering van onze samenleving. U ziet nieuwe kansen en uitdagingen, uw producten of diensten specificeert u voor de

 • Tien organisaties uit de financieringsmarkt voor mkb-bedrijven hebben zich verenigd in de Stichting MKB Financiering. Het doel van de stichting is

 •   Heeft u in de jaren 2015 of 2016 een schenking gedaan aan uw kind waarbij u heeft gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Het volgende ka

 •   Op maandag 15 oktober heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. De daarmee gemoeide budgettaire opbrengst van

 • Op 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Een belangrijke verandering betreft de uitbreiding van de ondernemingen die o

 •   Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende het leven. Dat is niet erg zolang u er maar goed op voorbereid bent. U wordt immers steeds meer geacht om zelf t

 •   Recentelijk zijn de Belgische adviseurs Griet vanden Abeele en Alain van Geel van het fiscale advocatenkantoor Tiberghien bij ons op bezoek geweest om ons bij te praten over

 •   In de huidige tijd kunnen we bij meer van onze klanten het dak repareren als de zon schijnt. Als er toch financiële moeilijkheden zijn, benutten wij de overlevingskansen. We

 •   Btw op deelnemingskosten is in beginsel niet aftrekbaar. Deelnemingskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor de aan- of verkoop van een deelneming. Het belang kan dus groot zijn

 • Ondernemen in netwerken Mensen specialiseren zich. Deze maatschappelijke trend zien we in de manier waarop ondernemers zich organiseren. Zaken buiten je specialisatie besteed je ui

 • De meest verrassende maatregel van Prinsjesdag was ongetwijfeld de aankondiging van de zogenoemde ‘rekening-courantmaatregel’ voor aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders). Helemaal

 •   Aanpassing regeling belastingrente Uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in rekening wordt gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belas

 •   Bent u in het bezit van een monumentenpand? Dan kunt u momenteel 80% van de gemaakte onderhoudskosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2

 •   Edwin Vogel, audit partner bij Joanknecht, is op 12 juni jl. officieel toegetreden tot de World Board van PrimeGlobal, een van de grootste samenwerkingsverbanden van onafhan

 •   Per 1 augustus zijn de UWV Uitvoeringsregels op onderdelen gewijzigd. Deze regels zijn van toepassing, wanneer u het UWV om een ontslagvergunning vraagt. Belangrijk is om de

 •   Vanaf 1 januari 2019 zal het verlaagde btw-tarief van 6% worden verhoogd naar 9%. De Staatssecretaris heeft de indruk gewekt dat door vooruit te factureren in 2018 voor pres

 •   Ongeveer 85% van de medewerkers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat u met uw onderneming onder een cao valt.  Soms is

 •   De overdracht van een familiebedrijf aan de volgende generatie vergt een goede planning. Fiscaliteit speelt vaak een belangrijke rol. Net als de wens om alle kinderen gelijk

 •   Gevestigd in de Brainport-regio is het voor ons vanzelfsprekend om in een internationale context te opereren. Wij helpen onze klanten en zich vestigende bedrijven om daarin

 •   Stelt u zitplaatsen in een stadion ter beschikking aan uw personeel of zakenrelaties? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd als voorbelasting in aftrek brengen als

 •   Families willen het beste voor hun bedrijf en durven keuzes te maken die dat onderstrepen. Wij staan families bij in het nemen van die beslissingen, in alle levensfasen van

 •   Lucas Vousten, partner IT audit bij Joanknecht, is onlangs geïnterviewd door Accountant; het platform voor Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Onderwerp va

 •   Levert u goederen over de grens? In beginsel is deze goederenlevering belast met btw in Nederland. Onder voorwaarden kunt u echter het nultarief toepassen voor deze grensove

 •   Tromgeroffel…. Een beetje trots zijn we wel dat we een steentje mogen bijdragen aan de talentontwikkeling van jonge internationale slagwerkers. Gasten van ons jubileumfeest

 •   Met ingang van 1 januari 2018 is de wetgeving omtrent de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting bij dividenduitkeringen aan buitenlandse aandeelhouders gewijzigd. Ov

 •   Jaarlijks brengt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) het Cybersecuritybeeld N

 •   Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door middel van het in april 2018 gepresenteerde wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het aantrekkelijker

 •   De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt. Het burgerservicenummer (BSN) wordt namelijk gebruikt in het btw-nummer

 •   In een brief aan het kabinet hebben belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers een gezamenlijke oproep gedaan om de vermogensrendementsheffing aan te passen

 •   Wij zetten de talenten van onze mensen in om onze klanten op een hoogwaardig niveau te kunnen bedienen. Talent is meer dan kennis alleen. De vaardigheden en karakters van on

 • Joanknecht 70 jaar! Een mooi moment om vooruit te kijken naar de komende jaren

 •   Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet om heen. Digitalisering zorgt

 •   Rijd je als werknemer meer dan 500 privé-kilometers met je auto van de zaak? Dan beschouwt de Belastingdienst dit als inkomen in natura. Bovenop het inkomen wordt een bedrag

 •   Op 14 juni heeft het kabinet een reactie gepubliceerd op het evaluatierapport van de energie-investeringsaftrek (EIA). In de kabinetsreactie wordt aangegeven dat het aftrekp

 •   Op 6 juni diende de staatssecretaris van Financiën zijn wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid in bij de Tweede Kamer. De verwachtingen voor het voorstel waren hooggesp

 •   Zeven jaar na uitgifte van de eerste publieke managementletter over commercieel vastgoed is nu de opvolger gepubliceerd. De omgeving is totaal anders; toen zwaar getroffen d

 • Ondernemingen doen er verstandig aan om al te gaan nadenken over de gevolgen die de Brexit voor hen heeft. De Brexit zal voor bedrijven die zaken doen met de UK gevolgen hebben op

 •   Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet om heen. Hoe kijken wij als ac

 •   Deze maanden worden uw werknemers over het algemeen het meest enthousiast van hun salarisstrook: uitkering van de vakantietoeslag vindt weer plaats. Werknemers kijken hier e

 •   De Belastingdienst heeft inmiddels een aantal definitieve aanslagen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Net als vorig jaar zijn er veel belastingplichtig

 • Joanknecht stimuleert innovatie. Als event partner van TEDxEindhoven steunen wij dit platform waar Ideas Worth Spreading gedeeld worden. In november vorig jaar bracht TEDxEindhoven

 •   In 2019 zal het verlaagde btw-tarief van 6% worden verhoogd tot 9%. Met de extra opbrengst die dit met zich meebrengt, wordt door de overheid (onder andere) een verlaging va

 •   Onze collega Edwin Vogel (partner in onze assurancepraktijk) is sinds 2016 lid van het regionale PrimeGlobal EMEA-bestuur (waarbij EMEA staat voor Europe, Middle East en Afr

 •   Een aantal jaar geleden is het bijtellingspercentage voor zuinige auto’s van de zaak verlaagd, waarmee de overheid het gebruik van zuinige auto’s wilde stimuleren. Voor auto

 •   In een wereld waarin partijen steeds vaker in ketens samenwerken, neemt de onderlinge afhankelijkheid sterk toe. In hoeverre kan een organisatie duurzaam steunen op de inter

 •   Zoals u niet zal zijn ontgaan, treedt vrijdag 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening vervangt de Privacyrichtlijn die in Neder

 •   De Werkkostenregeling (WKR) is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft het kabinet aangegeven een (beperkt) aantal aanpassingen te overwegen. We delen in dit nieuwsar

 •   Regelmatig verstrekken ouders een lening aan hun kinderen ten behoeve van een eigen woning. In beginsel zijn de rentelasten op deze lening aftrekbaar, maar hiervoor moet de

 •   Steeds meer ondernemers maken gebruik van het digitaal verwerken van inkoop- en verkoopfacturen. Daarmee wordt het aantal handmatige invoeracties verminderd. Het gebruik van

 •   De 30%-vergoedingsregeling is een fiscale tegemoetkoming voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Op basis van deze regeling kan de werkgever a

 •   Recentelijk heeft de Hoge Raad beslist dat de verhuur van opslagruimtes niet is belast met btw maar dat deze prestatie kwalificeert als verhuur van een onroerende zaak die v

 •   De overgang naar SBR heeft een aantal verbeteringen met zich meegebracht. Zo zijn de SBR-rapportages minder foutgevoelig, veiliger, efficiënter, duurzamer en gekoppeld aan f

 •   Door het huwelijk kunnen vermogens van (aanstaande) echtgenoten met elkaar vermengd raken. De mate waarin dit gebeurt kan vastgelegd worden in huwelijkse voorwaarden. Bij de

 •   Eind februari heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting in strijd is met het Europees Recht. D

 •   Op 19 april jl. heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen in een zaak over de btw-heffing bij de levering van goederen die worden vervoerd naar een andere lidst

 •   Ingeval de hoogte van uw inkomen de afgelopen jaren sterk wisselde, bijvoorbeeld als gevolg van de afkoop van uw pensioen in eigen beheer of omdat u ondernemer bent, kan het

 •   Per 1 mei 2018 start mr. drs. G.H.C. (Georges) de Méris RA als accountant bij Joanknecht. Georges versterkt de disciplines Corporate Finance en Forensics & Recovery, waa

 •   Vorige maand heeft de staatssecretaris van Financiën interne stukken van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de behandeling van leningen die door een bv

 •   Tot 1 januari 2014 kon een ontslagvergoeding op een fiscaal gunstige manier in een stamrecht-bv worden ondergebracht. In plaats van een onmiddellijke belastingheffing op het

 •   Directies en aandeelhouders van micro en kleine rechtspersonen* weten al jaren hoe het werkt: het digitaal deponeren van de jaarrekening. Nu moeten ook middelgrote rechtsper

 •   Door tegenslagen bij het nieuwe automatiseringssysteem van de Belastingdienst zijn de definitieve aanslagen voor schenkingen in 2017 vertraagd. Heeft u een schenking gedaan

 •   LinkedIn, Dropbox, Twitter: allemaal vragen ze wachtwoorden. Wijzig deze tijdig om te voorkomen dat uw wachtwoorden bekend worden. Check in onderstaand artikel of ook uw wac

 •   Innoveren is investeren. Investeren in betere producten. Investeren in een betere toekomst. Via verschillende financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen wil de overheid i

 •   Door een leemte in de wet kan de Belastingdienst geen boetes aan een fiscale eenheid omzetbelasting opleggen. Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen ten name van de fiscale

 •   Op dit moment maken ruim 700.000 mensen privé gebruik van een auto van de zaak. Het milieuvriendelijke alternatief, de fiets van de zaak, is echter nog een stuk minder popul

 •   Vanaf 2020 moeten belastingadviseurs en andere intermediairs elk kwartaal informatie over bepaalde fiscale adviezen delen met de Belastingdienst. Het gaat hierbij om advieze

 •   Onlangs hebben wij bij een aantal klanten bij wijze van experiment op een ándere manier het gesprek ingestoken. We initieerde namelijk een ‘benen-op-tafel-gesprek’, om los t

 •   Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon, een loon van minimaal 100% en maxim

 •   Innovatie en samenwerken zijn voor Joanknecht belangrijk, nu en in de toekomst. De rol van een accountantskantoor verandert, en daarmee ook de samenwerking met onze klanten.

 •   In beginsel bent u als bestuurder van een rechtspersoon niet aansprakelijk tegenover schuldeisers en andere belanghebbenden. Er is immers bij een rechtspersoon sprake van ee

 • Verbeter uw financieringsvoorwaarden, juist nu! Overal is te lezen dat het economisch beter gaat. Het ondernemersvertrouwen stijgt, er is werk genoeg, de verwachtingen zijn positie

 •   Internationaal zakendoen klinkt interessant en aanlokkelijk vanuit diverse perspectieven: nieuwe markt, nieuwe kansen, avontuur, groei, etc. Daarnaast kan het fiscaal voor d

 •   Netwerken, applicaties, apps en webportalen: allemaal vragen ze om wachtwoorden. De grote kunst is om telkens weer complexe wachtwoorden te verzinnen, periodiek te wijzigen

 •   De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met nieuwe regels inzake de behandeling van vouchers en waardebonnen. Met dit voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn per 1 janua

 •   Op 22 februari heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting niet voldoet aan de voorwaarden van h

 •   “27 januari 2003, mijn eerste werkdag bij Joanknecht. Helemaal nieuw was dit niet voor mij. Tijdens mijn duale accountancy opleiding had ik namelijk al drie werkperiod

 •   Het per 1 januari 2018 ingevoerde huwelijksvermogensrecht kan ertoe leiden dat de uitwerking van uw huwelijkse voorwaarden is gewijzigd! Heeft u al gecheckt of uw huwelijke

 •   Begin van de maand zijn onze nieuwe collega’s gestart aan hun carrière bij Joanknecht. Wij verwelkomen (v.l.n.r. achterste rij) Sander Jonker, Luc Elbers, Dennis Sevenhoven,

 •   Het komt regelmatig voor dat ondernemingen brieven ontvangen van “European Business Number” (EBN). Dit is echter geen onderdeel van de Europese Unie of de Europese Commissie

 • Medio januari zijn we met 45 collega’s van Joanknecht een aantal dagen naar Sestrière (Italië) geweest om te skiën en après-skiën. Deze skitrip is georganiseerd door onze personeel

 •   Nu het rendement op spaargeld al jaren afneemt, zoekt men naar andere manieren om vermogen te laten stijgen in waarde. Met name investeren in zogenaamde cryptovaluta wordt s

 •   Onze collega drs. M.P.J. (Danny) Martens RA is per 1 januari 2018 toegetreden tot het partnerteam van Joanknecht. Als accountant bij de discipline Assurance is Danny een bek

 •   Joanknecht is trotse partner van Health Innovation Campus omdat wij innovatieve ideeën omarmen en graag bereid zijn om startende ondernemingen te ondersteunen bij hun verder

 •   Jaarcijfers aanleveren bij de bank door middel van het opsturen van de jaarrekening in hard-copy of pdf is verleden tijd. Waar in 2016 de aanlevering in SBR nog werd aanbevo

 •   Al enige tijd voeren we bij klanten op aanvraag een quick scan uit om te bepalen of zij klaar zijn voor de komst van de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensb

 •   De loonkosten zijn normaliter de grootste kostenpost in een onderneming. Hier wordt niet altijd evenveel aandacht aan besteed, terwijl daar wel nog veel winst is te behalen.

 •   Zoals u wellicht weet, is Joanknecht al heel lang lid van PrimeGlobal, een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke accoutants- en belastingadvieskantoren. Dat

 •   Op 1 september 2012 zijn op het dak van de woning van een man zonnepanelen geïnstalleerd. Vanaf dat moment werd ook energie geleverd aan het net. Bij aankoop van de zonnepan

 •   Een nieuw jaar, een goed moment om eens met een frisse blik naar uw administratie te kijken. Aan de ene kant om 2017 goed af te sluiten, aan de andere kant om de administrat

 •   Begin december heeft de Europese ministerraad ingestemd met nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce. De nieuwe btw-regels moeten het Europese btw-systeem klaa

 •   Bij Forensics & Recovery volgen we jurisprudentie om onze klanten beter te begeleiden bij herstructureringen. Uit een recent arrest van de Hoge Raad volgt het volgende. 

 •   Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2018,

 •   “Joanknecht is een deskundige, energieke en nieuwsgierige coach voor ondernemers en helpt hen op een persoonlijke en motiverende manier met hun business. Techniek en innovat

 •   In het regeerakkoord Rutte III heeft het kabinet aangekondigd de dividendbelasting in 2019 af te schaffen. Dit nieuws leidt regelmatig, ten onrechte, tot de veronderstelling

 •   De zoektocht naar de ideale overnamekandidaat is vaak een belangrijk deel van het overnameproces, zowel bij een aan- als bij een verkoop van een onderneming. Vanuit verkoper

 •   Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG) in werking. De AVG is de Nederlandse vertaling van de General Data Protection Regulation (G

 •   Vanaf 1 januari 2018 kunnen correcties op aangiften btw alleen nog digitaal worden ingediend. Tot nu toe kunnen suppleties zowel digitaal als ook op papier worden ingediend

 •   Steeds meer huwelijken in Nederland hebben een internationaal karakter, bijvoorbeeld doordat mensen voor langere tijd in het buitenland wonen of een niet-Nederlandse partner

 •   Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is niet alleen van belang voor (aanstaande) echtgenoten, maar kan ook gevolgen hebben voor samenwoners. Onder de nieuwe wetgeving bezitten

 •   De wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 heeft invloed op bestaande huwelijken. Op grond van het overgangsrecht blijft de oude wettekst weliswaar van

 •   Vanaf 1 januari 2018 verandert het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Dit kan voor veel mensen gevolgen hebben. Momenteel is het zo dat indien aanstaande echtgenoten gaan

 •   Op 5 oktober hebben wij een nieuwsbericht gepubliceerd over de invoering van de btw-herziening op kostbare diensten per 1 januari 2018. Als gevolg daarvan zal de btw-aftrek

 •   Vorige maand is de internetconsulatie geopend voor de concept wettekst. Doel van de Wet WHOA is om het voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren eenvoudiger te

 •   Het is niet de technologie die onze wereld verandert maar wel de manier waarop wij die gebruiken in ons dagelijkse leven. In zijn blog over innovatie geeft Marco Verhagen aa

 •   In eerdere nieuwsberichten en in onze Prinsjesdagnieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen.

 •   Onlangs waren Lonneke van Loon-van Bavel (junior hr-adviseur) en Tim Kees (assistent assurance) aanwezig bij een panelsessie op Tilburg University. Studenten van de Master A

 •   De Europese Commissie wil dat in 2022 het bestaande btw-systeem, met name voor grensoverschrijdende goederentransacties binnen de EU, minder fraudegevoelig is. Hiertoe is vo

 • De huidige EU-lidstaten zijn voor hun nationale btw-wetgeving gebonden aan de Europese btw-richtlijn. Door de Brexit hoeft het Verenigd Koninkrijk zich niet langer te conformeren a

 •   Het ministerie van Financiën heeft eerder voorgesteld de herzieningsregeling die nu geldt voor investeringsgoederen ook toe te passen op zogenoemde ‘kostbare diensten’. Op b

 •   De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Deze beleidswijziging was vorig jaar al aangekondigd in de Miljoenennota 2017. Afschaffing van de landbouwregeling h

 •   Als een ondernemer het aan zijn afnemer gefactureerde bedrag niet of niet geheel ontvangt, kan hij de btw die hij reeds over dit bedrag heeft afgedragen aan de Belastingdien

 •   Om btw-fraude te voorkomen heeft de staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar goedgekeurd dat een verleggingsregeling kan worden toegepast op het verrichten van telecom

 •   De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel aangeboden inzake de behandeling van vouchers. Met dit voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn per 1 januari 201

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende particulieren voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit h

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende auto en mobiliteit voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende btw en accijns voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende internationale situaties voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande ma

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende ondernemingen voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit h

 •   Begin van de maand zijn onze nieuwe collega’s gestart aan hun carrière bij Joanknecht. Wij verwelkomen (v.l.n.r. achterste rij) Willem Ristenpatt, Peter-Paul Derks, Charlott

 •   Bijna iedereen heeft er een; een klein pensioen uit een tijdelijke baan of een vakantiebaantje. Voor pensioenuitvoerders (pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij) is het adm

 •   Werkt u binnen uw organisatie met stagiairs? Wanneer de stagiair een niet-marktconforme beloning ontvangt, is sprake van een ‘fictieve dienstbetrekking’. Er gelden dan afwij

 •   In juni is een Europese richtlijn aangenomen over de btw-behandeling van waardebonnen. Waardebonnen zijn bonnen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Deze richtlijn moe

 •   De Amerikaanse kredietbeoordelaar Equifax heeft in de afgelopen week een storm van kritiek gekregen naar aanleiding van de (gebrekkige) communicatie over een datalek waarbij

 •   De boulevard van Scheveningen, met de pier als vooruitgeschoven post, is wereldberoemd. Raar dat een stuk van die befaamde boulevard eigenlijk niet meer met zijn tijd mee ka

 •   Op 6 september organiseert Exact Online een Branchesessie Handel voor accountants. Wij werken al lange tijd samen met Exact Online. Tijdens deze sessie vertelt onze collega

 •   Indien uw bedrijf in 2016 btw heeft betaald  in een ander EU-land, dan kunt u deze btw terugvragen. Dit kan via een portal van de Belastingdienst, vóór 1 oktober 2017.&

 •   Naar aanleiding van een Wob-verzoek is onlangs het interne beleid van de Belastingdienst gepubliceerd met betrekking tot de handhaving van de Wet DBA tijdens de im