Uitwerking Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

corona maatregel now

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een van die maatregelen. In deze bijdrage treft u de uitwerking aan van de NOW, zoals bekend gemaakt op 31 maart 2020 en op 1 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling treedt in werking op 2 april 2020. Het digitale UWV loket voor het aanvragen van de NOW is op 6 april 2020 geopend.

Maak de juiste afweging of de NOW-regeling passend is voor uw situatie

Om een aantal redenen adviseren wij u om een goede afweging te maken of deze regeling voor u de beste oplossing is. Zo dient voor de beoordeling van de omzetontwikkeling uitgegaan te worden van de concernomzet. Daarnaast kan de ontwikkeling van de loonkosten in maart, april en mei 2020 ten opzichte van de loonkosten in januari 2020 een groot effect hebben op de uiteindelijke subsidietoekenning.

Door gebruik te maken van deze regeling committeert de aanvrager zich daarnaast om geen ontslagen op bedrijfseconomische gronden door te voeren. In een situatie waarin een bedrijfsonderdeel volledig stilvalt en andere bedrijfsonderdelen blijven draaien, kan het omzetverval voor het concern slechts beperkt zijn. Dit kan betekenen dat ontslag van personeel op bedrijfseconomische gronden van de stilvallende vennootschap een betere oplossing kan zijn. In sommige gevallen zal het aanvragen van een surseance van betaling of een faillissement onvermijdelijk zijn.

Kiezen driemaands periode

Van belang is om de juiste periode van drie aaneengesloten kalendermaanden te kiezen bij het aanvragen van de NOW subsidie. De in de aanvraag gemaakte keuze kan niet meer veranderd worden. Reken de omzetdaling over de drie aaneengesloten maanden door in drie verschillende scenario’s: per 1 maart 2020, per 1 april 2020 en per 1 mei 2020. De aanvangsdatum kan alleen op de eerste van de kalendermaand liggen. Wij hebben een rekenmodule om u te assisteren bij het doorrekenen van diverse scenario’s.

Liquiditeitspositie van uw onderneming

Waarschijnlijk zal de eerste uitbetaling van voorschotten gaan plaatsvinden rond eind april / begin mei. Getroffen ondernemingen hebben dan inmiddels twee loonrondes achter de rug. Blijf dus in deze periode kritisch op uw liquiditeitspositie en oriënteer tijdig op andere maatregelen. Lees ons advies aan maatregelen in onze whitepaper.

Wees daarnaast kritisch op uw liquiditeitspositie na afloop van de NOW regeling. Als gevolg van de structuur van de regeling kan een onderneming relatief snel met terugbetalingsverplichtingen geconfronteerd worden.

Aanvragen en uitbetalingen

Aanvragen en uitbetalingen van de NOW subsidie zullen als volgt verlopen:

 • Aanvragen verlopen via een online invulformulier.
 • Het loket bij het UWV is op 6 april 2020 open gegaan.
 • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
 • Per loonheffingennummer moet een aanvraag worden ingediend (zie ook hieronder bij “concern”). Per loonheffingennummer kan slechts één aanvraag worden ingediend. Een tweede aanvraag wordt door het UWV niet in behandeling genomen.
 • Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling in procenten (afgerond naar boven) op.
 • De aanvraag dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
  • procentuele verwachte omzetdaling;
  • de aaneengesloten driemaands periode waarover de verwachte omzetdaling is berekend;
  • het Nederlandse rekeningnummer waarop betalingen van de Belastingdienst inzake de loonheffingen worden ontvangen;
  • het dossiernummer voor de aanvraag werktijdverkorting, indien deze eerder is ingediend.

 

Voorschot

Het UWV keert een voorschot van 80% uit in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt naar verwachting uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag.

Samenloop met aanvraag werktijdverkorting

Indien eerder een aanvraag tot werktijdverkorting is ingediend, wordt deze geacht een aanvraag voor de NOW te zijn. Het UWV informeert de werkgever hierover. Wel dient de werkgever hiervoor binnen vier weken additionele informatie te verstrekken. Ingeval van samenloop van werktijdverkorting en NOW subsidie zal de betaling van WW-gelden op basis van de werktijdverkorting in mindering gebracht worden op de loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020.

Definitieve vaststelling

 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen.
 • In beginsel is bij de subsidievaststelling een accountantsverklaring vereist.
 • Het UWV zal binnen 52 weken na het indienen van de aanvraag tot definitieve vaststelling een eindafrekening opstellen. Gestreefd wordt om dit binnen 22 weken na de datum van indiening voor het merendeel van de aanvragen te doen. Het UWV wil met deze langere termijn van 52 weken zeker stellen dat ze voldoende controle kan uitoefenen op de ingediende aanvragen en onderliggende stukken.
 • De definitieve vaststelling kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Dat kan zijn door een ander percentage van de omzetdaling dan wel door een andere loonsom. Indien de loonsom over de periode maart-april-mei 2020 hoger is dan de loonsom over januari 2020, vindt er geen correctie van het voorschot plaats hiervoor. Een lagere loonsom over de periode maart-april-mei 2020 resulteert echter in een (meer dan evenredige) verlaging van de NOW subsidie.

 

Verlenging regeling

Voor 1 juni 2020 zal beslist worden of de NOW regeling verlengd wordt (eventueel met aangepaste en/of aanvullende voorwaarden).

Omzetverlies bepalen

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Voor de berekening van het omzetverlies geldt het volgende:

 • De referentieperiode is 2019. De totale omzet uit 2019 wordt door vier gedeeld.
 • Het omzetverlies in de periode maart, april en mei 2020 wordt berekend in (afgeronde) procenten.
 • Soms is er pas later sprake van een omzetdaling. Werkgevers kunnen daarom ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start (per 1 maart, 1 april of 1 mei). Het moet wel steeds gaan om een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden. Het is niet mogelijk om de gekozen driemaands periode achteraf nog te wijzigen. Ook bij een  driemaands periode die op 1 april of 1 mei aanvangt, geldt de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020.
 • Als de bedrijfsuitoefening nog niet per 1 januari 2019 plaatsvindt, maar pas vanaf een latere datum, geldt als referentieperiode niet heel 2019. Dan dient u de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020 te nemen, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie.
 • Omzet wordt vanuit concernniveau bezien, indien er sprake is van een aantal bedrijfsonderdelen of rechtspersonen. Hiervoor wordt aangesloten bij het gebruikelijke jaarrekeningrecht; een concern staat gelijk aan het begrip consolidatiekring.
  • Voor internationale concerns geldt dat de Nederlandse vennootschappen/rechtspersonen worden meegenomen in de berekening van de omzetdaling en de buitenlandse vennootschappen/rechtspersonen met SV-loon in Nederland.
  • Een buitenlandse werkgever met werknemers in Nederland, die in Nederland sociaal verzekerd zijn, kan eveneens een beroep op de NOW doen, ook als er geen Nederlandse entiteit is.
 • Ingeval van een concern moet de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen worden opgeven. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. De aanvraag dient wel per loonheffingennummer te gebeuren.

 

Loonsom werkgever

Voor de loonsom geldt:

 • Het UWV gebruikt gegevens uit de loonaangifte bekend bij de Belastingdienst. Dit doet het UWV automatisch.
 • Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Dit is het loon waarover sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn. Hieronder vallen het vaste salaris maar ook vaste toeslagen. De netto reis- en onkostenvergoedingen vallen hier niet onder. Indien sprake is van een vier weken verloning zal er een herberekening naar maand SV-loon plaatsvinden.
 • Bovenop de grondslag komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.
 • Het maximum loon per werknemer dat gecompenseerd wordt is € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
 • De loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst is bepalend voor het te ontvangen voorschot. Indien deze ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen.
 • De wijzigingen in de loonaangifte van januari 2020 die na 15 maart jl. zijn doorgegeven worden voor deze regeling niet meegenomen.
 • De NOW subsidie geldt voor werknemers met arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd en flexcontracten (min/max contracten, nulurencontracten).
 • Dga’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen niet onder de loonsom. Dit geldt ook voor werknemers die vrijwillig sociaal verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld internationaal werkzame werknemers in bepaalde situaties). Voor hen geldt de NOW subsidie niet.

 

Voorwaarden/verplichtingen voor werkgevers

De werkgever die NOW subsidie aanvraagt verplicht zich om:

 • geen ontslagen op bedrijfseconomische gronden aan te vragen bij het UWV vanaf 18 maart 2020. Aanvragen die gedaan zijn voor 18 maart dienen binnen vijf werkdagen na 2 april 2020 te worden ingetrokken, wil de werkgever gebruik maken van de NOW. Aanvragen gedaan op of na 2 april 2020 dienen binnen vijf werkdagen na de aanvraag te worden ingetrokken. Zo niet, vervalt het recht op NOW voor de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag op bedrijfseconomische gronden wordt aangevraagd. Daar komt bovendien een strafkorting bij. Indien een aanvraag voor ontslag op bedrijfseconomische gronden wordt gedaan, zal het UWV hierbij ook de mogelijke toepassing van de NOW meewegen. De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat NOW onvoldoende soelaas biedt.
 • de NOW subsidie volledig voor de betaling van de loonkosten te gebruiken.
 • de loonsom in de periode waarover NOW wordt genoten zoveel mogelijk gelijk te houden als daarvoor.
 • tijdig de aangiften loonheffingen te blijven doen.
 • een controleerbare administratie als basis voor de NOW aanvraag te hebben, gedurende tenminste vijf jaar te bewaren en voor inzage beschikbaar te houden.
 • de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging of bij gebreke daarvan de werknemers in te lichten over de NOW subsidieverlening.
 • de gemeente te informeren over de NOW subsidieaanvraag, indien gebruik gemaakt wordt van loonkostensubsidie.
 • het UWV onverwijld te informeren, als er niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden.
 • na afloop van de NOW subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling, in beginsel inclusief accountantsverklaring, te overleggen bij de aanvraag tot de vaststelling van de subsidie.

 

Bronnen: websites van Rijksoverheid en UWV.

Wij staan u graag bij

Laat u bijstaan door onze adviseurs van Joanknecht Forensics & Recovery. Neem contact op met uw contactpersoon bij Joanknecht of bel direct met Ronny Buiting of Frank Driessen:
Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl
Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl