Werkgever prinsjesdag

Maatregelen werkgever – Belastingplan 2019

 

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding te geven in plaats van een vergoeding van de werkelijke extra(territoriale) kosten van die werknemers. De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt met vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk 5 jaar niet langer kan worden toegepast. Voor werknemers waarvan de 30%-regeling eigenlijk zou eindigen tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2022 betekent dit dat de 30%-regeling vanaf 2019 al niet meer kan worden toegepast.

Wél komt er beperkt overgangsrecht dat ziet op het onbelast vergoeden van schoolgelden voor internationale scholen. Deze mogen, voor het schooljaar 2018/2019, ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast vergoed worden, mits vergoeding plaatsvindt binnen de oorspronkelijke looptijd van de 30%-regeling.

Indien per januari 2019 de 30%-regeling voor een werknemer eindigt, is het verstandig om te bekijken wat de gevolgen hiervan zijn voor de werknemer en of nog optimalisatie mogelijk is. De omvang van de financiële gevolgen voor de werknemer is afhankelijk of de werknemer op een bruto of een netto contract hier werkzaam is en of hij voor de partiële buitenlandse belastingplicht onder de 30%-regeling heeft gekozen. Deze keuzemogelijkheid vervalt ook bij het beëindigen van de 30%-regeling.

Heffingskorting buitenlandse werknemer

Onder de huidige wetgeving zijn de via de loonheffing verleende heffingskortingen voor de hierna genoemde buitenlands belastingplichtigen hoger dan de heffingskortingen waarop zij in de inkomstenbelasting recht hebben. Het teveel verrekende bedrag moeten zij dan via de inkomstenbelasting terugbetalen.

Daarom wordt voorgesteld om bij buitenlands belastingplichtigen:

  • die wonen in de EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden;
  • of woonachtig zijn buiten de EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden en een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland en op hen een belastingverdrag van toepassing is die discriminatie van vaste inrichtingen verbiedt,

alleen rekening te houden met het belastingdeel van de arbeidskorting en van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Verhogen maxima vrijwilligersregeling

Organisaties hoeven voor personen die bij hen als vrijwilliger werkzaam zijn geen belasting en premies in te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt als deze in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen. Deze bedragen worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het wetsvoorstel WAB wordt in het najaar van 2018 ingediend. Belangrijke punten hieruit zijn:

  • verruiming van de proeftijd (naar maximaal 5 maanden bij contracten voor onbepaalde tijd en maximaal 3 maanden bij contracten van meer dan 2 jaar).
  • Invoering van een extra ontslaggrond (cumulatiegrond) bij een ontslagprocedure voor de rechter.
  • Aanpassing transitievergoeding (direct van toepassing, wel in sobere vorm).
  • Lagere WW-premie ingeval van vast contract.
  • De ketenregeling gaat terug van 2 naar 3 jaar.
  • Aanpassingen in oproepcontracten.
  • Payroll werknemers krijgen tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als eigen werknemers, met uitzondering van het pensioen.

Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers zullen gecompenseerd worden voor de transitievergoeding ingeval van ontslag vanwege reorganisatie, pensionering of ziekte.

Aanpakken schijnzelfstandigheid

Voor de kwalificatie wel of niet zelfstandig zal gewerkt worden met de criteria laag of hoog uurtarief in combinatie met de duur van de opdracht. Dit moet nog verder uitgewerkt worden evenals de vraag wanneer er wel of niet sprake is van een gezagsverhouding.

Wilt u meer informatie over deze maatregelen uit het Belastingplan of heeft u vragen over de mogelijke gevolgen voor u, neem dan gerust contact op met Fabiënne Hol-van Goethem via +31 (0)40 240 9464 of mail naar fhol@joanknecht.nl.