particulieren Prinsjesdag

Maatregelen particulieren

 

Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende particulieren voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen.

Percentages forfaitair rendement box 3 2018 wat lager

De percentages voor de forfaitair rendementen op sparen én beleggen van box 3 voor 2018 zijn ook bekendgemaakt.
Het forfaitair rendement voor sparen wordt 1,30% (2017: 1,63%) en dat voor beleggen 5,38% (2017: 5,39%).

Ontwikkeling van de heffingskortingen per 2018

Voor 2018 gelden naar verwachting de volgende maximale heffingskortingen. Tenzij nadrukkelijk aangegeven gaat het om maxima voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Ontwikkeling van de heffingskortingen per 2018

Vervallen tijdklemmen

Een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning was onbelast als tenminste 15 of 20 jaar (de tijdklemmen) premies waren voldaan. Dit gold ook voor de later ingevoerde spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning. De voorwaarde dat tenminste 15 of 20 jaar bedragen moesten zijn ingelegd zijn vorig jaar al afgeschaft. Die afschaffing gold officieel niet voor kapitaalverzekeringen afgesloten voor 1 januari 2001. Hiervoor kwam een goedkeurend besluit. Met de wetswijziging wordt dit goedkeurende besluit voor tijdklemmen nu formeel in wetgeving omgezet. Voorts zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd.  

Het einde van de inkeerregeling

Nederlanders die verborgen spaargelden alsnog aangeven bij de Belastingdienst krijgen vanaf volgend jaar toch gewoon een boete. De inkeerregeling houdt in dat iemand binnen een bepaalde termijn bij de Belastingdienst kan melden dat de aangifte onjuist of onvolledig was en daarmee een boete kan ontlopen. Deze regeling wordt afgeschaft. Dat betekent dat er toch een boete kan worden opgelegd als iemand uit eigen beweging meldt dat er aangifte gedaan had moeten worden of dat de aangifte onjuist of onvolledig was. In ernstige gevallen is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk. Inkeer blijft wel een strafverminderende omstandigheid. De op te leggen boete zal lager zijn dan wanneer de inspecteur op een andere manier ontdekt dat er te weinig belasting is geheven.

De Belastingdienst kan twee keer aankloppen bij dezelfde erfgenaam

De Belastingdienst krijgt meer mogelijkheden om erf- en schenkbelasting na te vorderen. Dat is één van de voorstellen in het Belastingplan 2018. Voor navordering van schenk- en erfbelasting is in beginsel een nieuw feit vereist. Plus dat de navorderingstermijn van 5 of 12 jaar na het ontstaan van de belastingschuld nog niet verlopen is. Navordering kan ook (hiervoor is geen nieuw feit vereist en de hiervoor genoemde navorderingstermijnen gelden dan niet) als van een verkrijger een te laag bedrag aan schenk- of erfbelasting is geheven vanwege het feit dat een aan een andere verkrijger opgelegde aanslag wordt verminderd. Het voorstel van het kabinet is om de wijzigingen onmiddellijk te laten ingaan.

Verdeling vermogen bij gehuwden

Het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan een vermogensverschuiving tot gevolg hebben. In wetgeving wordt nu vastgelegd wanneer er dan sprake is van een schenking voor de schenkbelasting. Voor de erfbelasting worden soortgelijke bepalingen opgenomen. De hoofdregel wordt dat het aangaan of het wijzigen van huwelijkse voorwaarden alleen tot heffing van schenkbelasting kan leiden voor zover:

  • Het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of
  • Het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen toeneemt.

Er is onder meer geen sprake van een belaste schenking bij een vermogensverschuiving als gevolg van het aangaan van een huwelijk waarbij de echtgenoten kiezen voor een algehele huwelijksgemeenschap met gelijke aandelen.

Pleegzorgvergoeding blijft vrijgesteld

Bij het opvangen van vier of meer kinderen kan de pleegzorgvergoeding mogelijk uitgaan boven de kosten die pleegouders maken. Om te voorkomen dat beoordeeld moet worden of er sprake is van een bron van inkomen is met ingang van 1 januari 2013 een vrijstelling voor pleegzorgvergoedingen opgenomen in de inkomstenbelasting. Deze vrijstelling kent een zogenaamde horizonbepaling. Dat betekent dat de vrijstelling eind 2017 vervalt, tenzij er nieuwe maatregelen worden genomen. In afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de financiële aspecten van pleegzorg, wordt de vrijstelling verlengd tot 1 januari 2019.

Multiplier giftenaftrek aan culturele instellingen mag nog een jaar blijven

De verhoogde giftenaftrek die in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting geldt, mag nog een jaartje langer worden toegepast. Op grond van de huidige wetgeving vervalt per 1 januari 2018 de multiplier in de giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen. De multiplier verhoogt het bedrag van de giften aan culturele instellingen. In de inkomstenbelasting is de verhoging 25%, met een maximum van € 1.250. In de vennootschapsbelasting is de multiplier 50%, met een maximum van € 2.500. De Tweede Kamer heeft besloten dat evaluaties van de giftenaftrek ‘controversieel’ zijn. Conclusies worden voorbehouden aan het volgende kabinet. Daarom stelt het huidige kabinet voor om de geldigheidsduur van de regeling van de multiplier met een jaar te verlengen tot 1 januari 2019.

Aanslagtermijnen voor de schenkbelasting

Er komt een bijzondere regeling voor de termijn waarbinnen de inspecteur een aanslag of navorderingsaanslag schenkbelasting kan opleggen als de aangifte schenkbelasting niet-tijdig is gedaan. Wanneer een aangifte voor de schenkbelasting wordt gedaan na 30 april van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden start de aanslagtermijn (drie jaar) pas na de dag van het doen van de aangifte. De navorderingstermijn start dan eveneens op die dag.