Internationaal Prinsjesdag

Maatregelen internationaal

 

Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende internationale situaties voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen.

Negeren FE voor voorkomingswinst

Bij het berekenen van de voorkomingswinst (winst waarover een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting moet worden verleend) houdt de Belastingdienst geen rekening met royaltyvergoedingen die binnen een fiscale eenheid (FE) worden betaald. Een buitenlandse vaste inrichting (VI) trekt zo’n royalty soms wel af. Nederland stelt dan meer winst vrij dan in het buitenland wordt belast. Vanaf 1 januari 2018 worden bij alle interne gebruiksvergoedingen binnen een FE de voorkomingswinst vastgesteld alsof er geen FE is.

‘Parent surrogate filing’ mag

‘Parent surrogate filing’ wordt tijdelijk toegestaan bij de ‘country-by-country reporting’. Bij ‘parent surrogate filing’ verstrekt de uiteindelijkemoederentiteit het landenrapport aan de Belastingdienst van het land waar zij is gevestigd. Het desbetreffende land zal vervolgens het landenrapport uitwisselen met Nederland. In deze situatie zijn Nederlandse groepsentiteiten onder nadere voorwaarden niet langer verplicht om het landenrapport te verstrekken aan de inspecteur.

Let op! Deze regeling vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot het eerste verslagjaar van de multinationale groep dat begint op of na 1 januari 2016.

Nieuwe dividendbelastingplicht

Vanaf 1 januari 2018 moeten houdstercoöperaties in principe dividendbelasting inhouden op uitbetaalde renten op inleggelden. Een houdstercoöperatie is een coöperatie waarvan de feitelijke werkzaamheden voor 70% of meer bestaan uit het houden van deelnemingen of het (in)direct financieren van verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen. De inhoudingsplicht geldt in het algemeen voor alle vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen aan een houdstermaatschappij door leden als zodanig.

Uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Een B.V. die dividend uitkeert aan een aandeelhouder mag de inhouding van dividendbelasting onder meer achterwege laten als het dividend bij die aandeelhouder onder de deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening valt. Daarbij geldt nu nog onder andere de voorwaarde dat die aandeelhouder is gevestigd in een lidstaat van de EU of EER. Per 1 januari 2018 geldt deze inhoudingsvrijstelling in beginsel ook als de aandeelhouder is gevestigd in een andere staat waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.

Nieuwe nationale antimisbruikbepaling op komst

Het kabinet wil per 1 januari 2018 een nieuwe nationale antimisbruikbepaling invoeren in Nederland. Deze nieuwe antimisbruikbepaling sluit aan bij Europese wetgeving en moet zowel gaan gelden voor bv’s, nv’s als voor houdstercoöperaties.

Antimisbruik inhoudingsvrijstelling

De inhoudingsvrijstelling van de dividendbelasting is niet van toepassing in het geval van misbruik. Simpelweg gezegd gaat de fiscus ervan uit dat sprake is van misbruik als men aandelen in een Nederlandse vennootschap of houdstercoöperatie houdt met als (een van de) hoofddoel(en) het ontgaan van dividendbelasting bij een ander. Bovendien moet sprake zijn van een kunstmatige constructie of transactie. Als de dividendclaim zonder tussenkomst van het Nederlandse lichaam niet hoger zou zijn, is geen sprake van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander.

Antiwitwasinlichtingen

Onlangs heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend om belastingautoriteiten toegang te geven tot antiwitwasinlichtingen bij een belastingplichtige. Dit ziet met name op de gegevens die financiële instellingen moeten aanleveren. Deze vertaling van Europese regelgeving geldt alleen tussen de lidstaten van de EU. Onder de nieuwe wetsvoorstellen wordt dit recht nu uitgebreid tot rechtsgebieden buiten de EU.