btw accijns

Maatregelen btw & accijns – Belastingplan 2019

 

Verhogen verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen. Voor leveringen en diensten die na 1 januari 2019 worden verricht, maar waarvan vóór die datum al een vergoeding is ontvangen is het huidige btw-tarief van 6% van toepassing. In tegenstelling eerdere tariefswijzigingen wordt het verschil in tarief niet bijgeheven. Let op bij aanpassing van het administratieve systeem als gevolg van de tariefswijziging. Goederen die vóór 31 december 2018 zijn geleverd en in 2019 worden geretourneerd moeten worden gecrediteerd met het 6%-tarief.

Verruimen Nederlandse sportvrijstelling

Diensten van sportorganisaties op het gebied van sport aan hun leden zijn in principe vrijgesteld van btw. In lijn met Europese rechtspraak wordt de Nederlandse btw-vrijstelling voor sport en aan sport gerelateerde activiteiten per 1 januari 2019 uitgebreid. Gevolg is dat zodat ook diensten door sportorganisaties aan derden/niet leden zijn vrijgesteld. De verruiming van de sportvrijstelling raakt gemeenten en sportstichtingen; na invoering van de maatregel zal de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voortaan als een btw-vrijgestelde activiteit kwalificeren . Daarmee vervalt het recht op aftrek van voorbelasting op kosten voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Voor sportaccommodaties die per 1 januari 2019 nog niet zijn opgeleverd, geldt mogelijk overgangsrecht. In andere gevallen kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op een subsidieregeling voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor als compensatie voor de additionele btw-kosten bij de bouw en het onderhoud van sportcomplexen.

Digitale diensten over de grens

Ondernemers die grensoverschrijdende digitale diensten verkopen aan consumenten binnen de EU zijn btw verschuldigd in de lidstaat en naar het tarief van de lidstaat waar de consument is gevestigd. De ondernemer kan kiezen om gebruik te maken van het mini éénloketsysteem (MOSS). De ondernemer kan de verschuldigde buitenlandse btw  dan afdragen aan zijn eigen belastingdienst die deze vervolgens verrekent met de betreffende buitenlandse belastingdienst. Voor ondernemers is het moeilijk om bij verkoop van diensten via internet vast te stellen waar de consument woont en dus buitenlandse btw in rekening moet worden gebracht. Het MOSS betekent naast administratieve lasten ook een extra aangifte naast de binnenlandse btw-aangifte. Om kleine ondernemers tegemoet te komen, is voor de verkoop van grensoverschrijdende digitale diensten voortaan de btw verschuldigd in de lidstaat van de ondernemer en naar het daar geldend tarief. Voorwaarde is wel dat de totale grensoverschrijdende omzet van de ondernemer met deze diensten jaarlijks onder de €10.000 blijft. Ook worden de factureringsregels vereenvoudigd voor ondernemers die digitale diensten verrichten voor consumenten in andere lidstaten. Voortaan gelden alleen de factureringsregels van de lidstaat waar de ondernemer voor toepassing het MOSS is geïdentificeerd.

Een omzetgerelateerde vrijstelling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat dan om de hele omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer behaalt met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland, ongeacht het van toepassing zijnde tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek brengen. Anders dan de huidige KOR, geldt de nieuwe regeling ook voor rechtspersonen.

Wilt u meer informatie over deze maatregelen uit het Belastingplan of heeft u vragen over de mogelijke gevolgen voor u, neem dan gerust contact op met Paul Tielemans, belastingadviseur, per telefoon op +31 (0)40 240 9496 of per mail op ptielemans@joanknecht.nl.