Kennisbank | Financieel-juridisch advies

Kennisbank

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


blocks-background

Hoe onroerend goed te positioneren binnen uw onderneming

Geplaatst op: 2 augustus 2017

De vraag hoe onroerend goed het beste gepositioneerd kan worden binnen de onderneming is afhankelijk van vele factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondernemingsvorm, de levensfase van de onderneming en de ondernemer en de beoogde bedrijfsopvolgingsstructuur.
> Lees meer

Geslaagd seminar “IN CONTROL 2020”

Geplaatst op: 15 juni 2017

Ruim 75 gasten luisterden naar en gingen in discussie met professor dr. S.C. (Sylvie) Bleker- Van Eyk en officier van justitie mr. T.M. (Thomas) Bosch over compliance als ondernemingsrisico. Door invloeden van klanten, leveranciers en overheid is het voor bedrijven en instellingen van cruciaal belang geworden om ook op het gebied van integriteit en compliance ‘in control’ te zijn.
> Lees meer

Uitnodiging voor seminar “IN CONTROL 2020”

Geplaatst op: 9 mei 2017

Op 13 juni 2017 organiseren wij in samenwerking met Holla Advocaten het seminar IN CONTROL 2020: Compliance loont, integriteit is geen keuze. U bent van harte uitgenodigd!
> Lees meer

UBO’s uit de anonimiteit

Geplaatst op: 9 mei 2017

De UBO-registratie wordt verplicht voor vrijwel alle ondernemingen (zoals CV, VOF en maatschap) en rechtspersonen (zoals BV, NV en stichting). De toegang tot “een samenvatting” van het UBO-register wordt openbaar.
> Lees meer

Terugblik kantoorbijeenkomst insolventierecht

Geplaatst op: 12 april 2017

Sinds enige tijd organiseert Joanknecht & Van Zelst met enkele partijen waar we regelmatig mee samenwerken kantoorbijeenkomsten voor haar medewerkers. Onlangs is door Boels Zanders Advocaten een presentatie gegeven over de actualiteiten binnen het insolventierecht. Aan de hand van een aantal recente rechterlijke uitspraken zijn de onderwerpen pandrecht voor huurvorderingen, borgtocht en pandrecht op voorwaardelijk eigendom besproken.
> Lees meer

De uitkeringstest

Geplaatst op: 30 maart 2017

De bestuurder van een bv is door de rechtbank hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het terugbetalen van een dividenduitkering, vermeerderd met de wettelijke rente. Een kolommenbalans waarbij nog een aantal vraagpunten openstond, is geen goede basis voor het doen van een uitkeringstest, aldus de rechtbank. Bij de uitkeringstest moet de bestuurder beoordelen of een dividenduitkering verantwoord is.
> Lees meer

Verkopende DGA’s hebben onderzoekplicht

Geplaatst op: 14 maart 2017

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een onderzoekplicht als hij zijn aandelen in een BV verkoopt. Er moet onderzoek worden gedaan naar de koper en diens plannen met de BV Indien er zonder onderzoek wordt overgedragen en uiteindelijk worden schuldeisers van de BV benadeeld, dan kan de verkopende DGA aansprakelijk worden gesteld voor de schade van die schuldeisers.
> Lees meer

Pandhouder bevoegd tot het aanvragen van faillissement

Geplaatst op: 22 februari 2017

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat iemand met een openbaar pandrecht op een vordering op een derde partij het faillissement kan aanvragen van die derde partij. Dit ondanks dat hij in beginsel geen schuldeiser is van die derde partij.
> Lees meer

Ontwikkelingen in insolventierecht

Geplaatst op: 24 januari 2017

In de afgelopen jaren zijn een aantal wetswijzigingen in gang gezet om de overlevingskansen van ondernemingen te verbeteren en de bestrijding van faillissementsfraude beter mogelijk te maken. De komende maanden zal hieraan een vervolg worden gegeven.
> Lees meer

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden

Geplaatst op: 13 december 2016

Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs, tien jaar na dato, een bestuurder privé aansprakelijk gesteld voor belastingschulden die door zijn B.V. zijn gemaakt. De B.V. werd begin 2006 failliet verklaard, op verzoek van de DGA zelf, en liet een schuld aan loonbelasting en omzetbelasting achter.
> Lees meer

De invoer van de flex-bv heeft diverse wijzigingen met zich meegebracht

Geplaatst op: 30 november 2016

In een recente uitspraak is de voormalig bestuurder van B.V. X na verkoop van de bv veroordeeld tot terugbetaling van een dividenduitkering. Dit ondanks het feit dat de vennootschap niet gefailleerd is, de koper van X instemde met de dividenduitkering èn aan de voormalig bestuurder decharge is verleend.
> Lees meer

Turboliquidatie mogelijk ingezet bij frauduleus handelen

Geplaatst op: 31 oktober 2016

Mogelijk wordt een wetswijziging doorgevoerd om turboliquidaties van bv’s en stichtingen lastiger te maken of de mogelijkheid hiertoe zelfs geheel af te schaffen. Gevolg van de vermoede fraude via dergelijke turboliquidaties is dat de fiscus en overige schuldeisers voor miljoenen worden benadeeld.
> Lees meer

Tweede Kamer stemt in met stille voorbereiding doorstart

Geplaatst op: 26 juli 2016

De Tweede Kamer is vorige maand akkoord gegaan met de wettelijke grondslag voor de zogenoemde stille curator. Met een amendement dat regelt dat werknemers een plek aan tafel krijgen wanneer een faillissement wordt voorbereid, werd eveneens ingestemd. Benieuwd hoe stille bewindvoering werkt?
> Lees meer

Machine geldig verpand ondanks eigendomsvoorbehoud

Geplaatst op: 21 juni 2016

Wanneer een machine geleverd wordt onder eigendomsvoorbehoud van de leverancier heeft de koper een voorwaardelijk eigendomsrecht (“eigendom onder opschortende voorwaarde”) zolang de machine niet volledig betaald is. De Hoge Raad heeft recent uitgesproken dat dit voorwaardelijke eigendomsrecht verpand kan worden aan bijvoorbeeld de bank of een groepsvennootschap.
> Lees meer

“Voorrang” concurrente schuldeisers op Belastingdienst

Geplaatst op: 7 juni 2016

Er wordt altijd gesproken over de preferente rol die de Belastingdienst als schuldeiser heeft voorafgaand of tijdens een faillissement. Het betalen van andere schuldeisers voor de Belastingdienst kan gezien worden als onbehoorlijk bestuur. Echter in januari 2016 is uitgesproken dat het enkele feit dat gewone crediteuren eerder zijn betaald dan de belastingdienst onvoldoende is om te komen tot bestuurdersaansprakelijkheid.
> Lees meer

Boedelvordering met pandrecht wordt niet geraakt door voorrecht fiscus

Geplaatst op: 26 mei 2016

In een arrest van 15 april jl. van de Hoge Raad was sprake van een huurovereenkomst waarin de verpanding van de inventaris was overeengekomen. Wanneer deze huurovereenkomst doorloopt tijdens de faillissementsperiode, wordt de daaruit voortvloeiende boedelvordering van de verhuurder niet geraakt door het bodemvoorrecht ten behoeve van de fiscus of de salarisvordering van de curator.
> Lees meer

Risico’s ondernemer bij faillissement payrollorganisatie

Geplaatst op: 11 mei 2016

Ondernemers maken steeds vaker gebruik van payrollorganisaties. Een mogelijk nadeel kan zich voordoen bij faillissement van een payrollorganisatie en zij een loonbelastingschuld achterlaat. Ondernemers kunnen dan aansprakelijk gesteld worden voor de onbetaalde loonheffing die op het ingehuurde personeel betrekking heeft.
> Lees meer

Medezeggenschapsrechten bij faillissement

Geplaatst op: 18 april 2016

Via een ondernemingsraad kunnen medewerkers worden betrokken bij besluitvorming binnen een onderneming en invloed hierop uitoefenen. Dat een vennootschap mogelijk in staat van faillissement verkeert brengt hierin geen verandering. De SER heeft een stroomschema gepubliceerd om inzicht te geven in de rechten van de ondernemingsraad in de fasen voorafgaand aan, tijdens en na een faillissement.
> Lees meer

Verkoop van geleasede machine leidt tot werkstraf

Geplaatst op: 6 april 2016

Omdat de ondernemer geen juridisch eigenaar van de graafmachine was, was hij niet bevoegd de machine te verkopen. Wat is het verschil tussen operational en financial lease en wanneer ben je bevoegd een dergelijk activum te verkopen?
> Lees meer

Veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk

Geplaatst op: 9 maart 2016

Een directeur-grootaandeelhouder werd veroordeeld tot een werkstraf en een geldboete voor bedrieglijke bankbreuk wegens het onttrekken van geld uit de vennootschap. Bedrieglijke bankbreuk is een strafbaar feit waarvan sprake is wanneer een faillissement het gevolg is van opzettelijk of bedrieglijk handelen of nalatig zijn.
> Lees meer

Contouren van het Nederlands openbaar UBO-register

Geplaatst op: 22 februari 2016

In de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is afgesproken dat alle EU lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal UBO-register instellen. Het Nederlandse UBO-register zal een informatief en openbaar register zijn waarin UBO’s van vennootschappen en juridische entiteiten worden opgenomen. Het UBO-register moet zorgen voor accurate en actuele informatie over uiteindelijk belanghebbenden, zodat misbruik van vennootschappen en andere juridische entiteiten beter tegen kan worden gegaan.
> Lees meer

Streefcijfer evenwichtige verdeling vrouwen en mannen verlengd tot 2020

Geplaatst op: 2 februari 2016

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden waardoor het wettelijk streven naar een meer evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote vennootschappen (zo’n 4900 bedrijven) wordt verlengd tot 1 januari 2020.
> Lees meer

Civiele vordering op fiscus kan verjaren en moet dus gestuit worden

Geplaatst op: 5 januari 2016

Uit een recente publicatie volgt dat BV X een onterecht door de Belastingdienst verrekende vpb-teruggaaf niet meer kan vorderen omdat de verjaringstermijn is verstreken. De rechtbank stelt dat er een verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is volgens artikel 3:309 BW en dat er geen tijdige stuiting heeft plaatsgevonden.
> Lees meer

Versoepeling regelingen werknemers met AOW-gerechtigde leeftijd

Geplaatst op: 14 december 2015

Vanaf 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker werknemers met een AOW-gerechtigde leeftijd te behouden of aan te nemen. Zo behoud je kennis en ervaring binnen de onderneming zonder grote risico’s en grote verplichtingen te lopen rondom toekomstige ziekte en ontslag van de werknemer.
> Lees meer

Veroordeling wegens het niet tijdig publiceren van de jaarrekening

Geplaatst op: 26 november 2015

Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening brengt grote risico’s met zich mee. Zo kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, maar ook wordt er een economisch delict gepleegd. Dat wil zeggen dat er straffen in de vorm van een hechtenis of boete kan worden opgelegd. Zo is er laatst een verdachte, wegens het niet tijdig publiceren van de jaarrekening, in een hoger beroep alsnog veroordeeld voor een strafbaar feit waarbij een boete is opgelegd.
> Lees meer

Geslaagde Bijeenkomst alternatieve financieringsvormen

Geplaatst op: 26 november 2015

Op woensdag 11 november 2015 organiseerde onze financieel-juridische adviseurs wederom een bijeenkomst voor curatoren. Het thema “Alternatieve financieringsvormen” werd toegelicht vanuit bedrijfseconomisch- en juridisch perspectief. Wij kijken terug op een goed bezocht en zeer geslaagd evenement met veel interactie.
> Lees meer

Dividenduitkering door de BV? Leg vast hoe u de toekomst ziet.

Geplaatst op: 24 november 2015

Ondernemen met lef betekent risico nemen, op weloverwogen manier. Bewust risico’s aangaan daar waar dat kan, en onnodige risico’s beheersen of wegnemen. Een voorbeeld van een risico dat goed beheerst kan worden, is dat van bestuurdersaansprakelijkheid na een dividenduitkering. Sinds enige tijd is een ‘uitkeringstest’ verplicht bij voorgenomen uitkeringen aan aandeelhouders. Komt een BV na een dividenduitkering in betalingsproblemen, dan zullen bestuurders eerder dan voorheen het geval was, aansprakelijk worden gesteld.
> Lees meer

Vermogen zeker stellen binnen de groep

Geplaatst op: 24 november 2015

Ondernemen met lef betekent dat het ook wel eens mis kan gaan. Niet geschoten is altijd mis. Uithuilen en opnieuw beginnen? Dat laatste is vaak mogelijk met de juiste vermogensstructurering. Het stellen van zekerheid bij onderlinge rekening courant posities en zelfs voor het pensioen in eigen beheer. Of belangrijke activa worden ondergebracht buiten de sfeer van directe bedrijfsrisico’s.
> Lees meer

Bestuursverbod van 5 jaar na faillissementsfraude

Geplaatst op: 10 november 2015

Op verzoek van curator of openbaar ministerie kan de rechtbank een bestuursverbod opleggen aan de bestuurder van een BV die tijdens het faillissement onvoldoende meewerkt met de curator of in de drie jaar voor het faillissement fraudeleus handelde. Door het bestuursverbod mag hij ook geen (meer) bestuurder of commissaris zijn bij een andere organisatie. Een wetsvoorstel hiertoe ligt momenteel ter behandeling bij de Eerste Kamer.
> Lees meer

Valse facturen voldoen aan administratieplicht

Geplaatst op: 28 oktober 2015

Een bijzonder arrest van de Hoge Raad. Verdachte heeft de administratie van zijn eenmanszaak gevoerd aan de hand van valse en onjuiste in- en verkoopfacturen. Om deze reden wordt hij door Hof Den Bosch veroordeeld vanwege het niet-voldoen aan de fiscale administratie- en bewaarplicht. Uit een recent arrest van de Hoge Raad volgt dat dat niet terecht was. Valse facturen maken onderdeel uit van een administratie en om die reden kan niet gesteld worden dat verdachte niet aan zijn administratieplicht heeft voldaan. Verdachte heeft zich wel schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift.
> Lees meer

Bank moet eigendomsvoorbehoud respecteren

Geplaatst op: 14 oktober 2015

Met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die nog niet betaald zijn door de afnemer, kunnen door die afnemer niet verpand worden aan de bank. De bank heeft geen recht op bescherming wanneer zij stelt dat zij niets wist van het eigendomsvoorbehoud. Van een bank wordt verwacht dat zij onderzoek doet. Wanneer de afnemer failliet gaat en de bank haar (onterecht verkregen) pandrecht inroept, moet de bank de openstaande schuld aan de leverancier alsnog voldoen. Dit volgt uit een recent arrest van gerechtshof Den Bosch.
> Lees meer

Vakbonden vechten tevergeefs “pre pack doorstart” aan

Geplaatst op: 30 september 2015

De pre pack doorstart van garnalenverwerker Heiploeg betekende geen “overgang van een bestaande onderneming”, zo heeft de kantonrechter beslist. Het was dus rechtmatig dat een deel van de medewerkers zijn baan verloor en anderen alleen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden bij de doorstarter aan de slag konden.
> Lees meer

Aanpak faillissementsfraude leidt tot informatieplicht accountant en voormalig bestuurder

Geplaatst op: 10 september 2015

Curatoren worden verplicht om eventuele onregelmatigheden bij een faillissement te melden bij de rechtercommissaris. Daarnaast worden de mogelijkheden uitgebreid voor de curator om hiernaar onderzoek te doen. De accountant wordt verplicht de administratie te overhandigen aan de curator en (voormalige) bestuurders en commissarissen worden verplicht uit eigen beweging “alle relevante informatie” te verstrekken. Deze laatste worden ook verplicht om medewerking te verlenen aan het beheer en de vereffening van de boedel.
> Lees meer

Bovenop zaken – zomer 2015

Geplaatst op: 9 juli 2015

Bovenop zaken - zomer 2015 is verschenen. Ons relatiemagazine met verhalen over de kansen en uitdagingen van collega-ondernemers en artikelen over onze expertise.
> Lees meer

Taakstraf voor controller na verduistering van werkgever

Geplaatst op: 11 juni 2015

Een financieel controller werd onlangs veroordeeld tot 120 uur taakstraf en het terugbetalen van een financieel bedrag aan zijn werkgever. Na zijn ontslag verduisterde de controller de creditcard van zijn werkgever.
> Lees meer

EU gaat verder met openbaarheid van aandeelhoudersgegevens

Geplaatst op: 28 mei 2015

Aanvullend op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) besluit de EU tot de invoering van een Ultimate Beneficial Owner Register (UBO).
> Lees meer

Faillissement van een vof leidt niet tot faillissement vennoten

Geplaatst op: 5 maart 2015

De Hoge Raad oordeelde recent dat faillissement van een vof niet betekent dat de individuele vennoten persoonlijk failliet verklaard (moeten) worden. Bij voldoende privévermogen of privévorderingen, hoeft er geen sprake te zijn van faillissement.
> Lees meer

Kabinet stemt in met aanpak faillissementsfraude

Geplaatst op: 12 februari 2014

De mogelijkheden om via het strafrecht harder en effectiever op te treden tegen frauduleuze faillissementen worden verruimd.
> Lees meer

Verpanding activa door bedrijf in moeilijkheden blijft in stand

Geplaatst op: 29 januari 2014

BV X verkeert in zwaar weer. Geldgever A wil financiering verstrekken aan X en vraagt daarbij zekerheden aan X. X verpandt vorderingen aan A en verstrekt een (derde) recht van hypotheek op het bedrijfspand.
> Lees meer

Schikking tussen curator en bestuurder bindend voor Belastingdienst

Geplaatst op: 28 november 2013

Zonder bijzondere omstandigheden is het niet redelijk dat de bestuurder van een failliete BV door zowel de curator als de Belastingdienst aansprakelijk gesteld wordt voor schulden van de gefailleerde onderneming.
> Lees meer

Crediteur stelt bestuurder aansprakelijk bij bedrijfsoverdracht

Geplaatst op: 31 oktober 2013

Directeur-groot aandeelhouder van een BV die overdragen was aan een BV-opkoper is terecht aansprakelijk gesteld door een crediteur wiens facturen onbetaald bleven.
> Lees meer

Verschillende concept jaarrekeningen leiden niet tot schending boekhoudplicht

Geplaatst op: 3 oktober 2013

Het feit dat een BV meerdere conceptjaarrekeningen uitbrengt, waarbij een aanvankelijk positief resultaat uiteindelijk omslaat naar een groot verlies, betekent niet zonder meer dat de onderneming niet aan haar boekhoudverplichting heeft voldaan.
> Lees meer

Opkopen inventaris vanwege huurvordering niet altijd paulianeus

Geplaatst op: 5 september 2013

Wanneer een schuldeiser bezittingen van een bedrijf in moeilijkheden opkoopt en de betaling hiervan verrekent met zijn vordering, is de standaardreactie: paulianeus!, omdat de bezittingen aan alle schuldeisers ten goede moeten komen.
> Lees meer

Certificaathouders moeten voor 1 oktober ingeschreven worden

Geplaatst op: 28 augustus 2013

Certificaathouders moeten voor 1 oktober ingeschreven worden
> Lees meer