Kennisbank | Estate planning

Kennisbank

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


blocks-background

Tijdig gegevens ANBI publiceren op internet

Geplaatst op: 30 mei 2017

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) genieten een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn schenkingen van en aan de ANBI vrijgesteld van schenkbelasting. Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status moeten goede doelen aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten een deugdelijke administratie voeren en zijn verplicht de belangrijkste gegevens tijdig op internet openbaar te maken.
> Lees meer

Ingrijpende wetswijziging gemeenschap van goederen

Geplaatst op: 25 april 2017

Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee wordt trouwen in beperkte gemeenschap de nieuwe standaard.
> Lees meer

(Onbedoeld) effect van het vergoedingsrecht

Geplaatst op: 25 april 2017

Vergoedingsrechten zullen onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht veel vaker voorkomen dan nu al het geval is. Indien met het privévermogen van de ene echtgenoot een goed wordt aangeschaft dat (ook) tot het vermogen van de andere echtgenoot gaat behoren, krijgt laatstgenoemde echtgenoot een schuld aan eerstgenoemde echtgenoot. Dit is een vergoedingsrecht. Vergoedingsrechten kunnen omvangrijker zijn dan echtgenoten in eerste instantie bedoeld hadden.
> Lees meer

Vergoedingsrechten en de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting

Geplaatst op: 25 april 2017

Vergoedingsrechten kunnen een belangrijke rol spelen bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Op grond van de fiscale wetgeving moet van zowel de vergoedingsvordering als van de daar tegenoverstaande vergoedingsschuld worden vastgesteld of deze in box 1, 2 of 3 thuishoort. Wanneer deze allebei in box 3 vallen, zal geen fiscaal effect optreden. Wanneer dit niet het geval is, kan belastingheffing optreden. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.
> Lees meer

Onderhoud huwelijkse voorwaarden

Geplaatst op: 25 april 2017

Rondom het huwelijk moeten in vaak korte tijd erg veel zaken geregeld worden. Denk aan: feest, catering, kleding en juridische zaken. Helaas krijgen de juridische zaken – en dan met name de huwelijkse voorwaarden – daarbij niet de aandacht die zij verdienen. Dit kan flinke gevolgen hebben. Dit artikel is een onderdeel van de Nieuwsbrief Special over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, waarbij is stil gestaan bij elementen die van invloed zijn voorafgaand en tijdens het huwelijk.
> Lees meer

Eerste hulp bij echtscheiding

Geplaatst op: 25 april 2017

Dit artikel is een onderdeel van de Nieuwsbrief Special over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, waarbij is stil gestaan bij elementen die van invloed zijn voorafgaand en tijdens het huwelijk. Het einde van een huwelijk is onplezierig, maar onvermijdelijk. Dit kan plaatsvinden door overlijden of door echtscheiding.
> Lees meer

Geen verruiming overgangsrecht eigenwoningschenking 2017

Geplaatst op: 28 februari 2017

Het kabinet ziet geen aanleiding het overgangsrecht 2017 inzake de schenkingsvrijstelling eigen woning, te verruimen. De regeling is complex en kan tot onbillijke situaties leiden.
> Lees meer

Voor ongehuwde samenwoners is een testament van groot belang

Geplaatst op: 22 februari 2017

Woont u ongehuwd samen met uw partner zonder dat u een testament heeft opgemaakt? Dan bent u mogelijk geen erfgenaam van elkaar en heeft u geen recht op de nalatenschap wanneer uw partner overlijdt. Dit kan uiteraard ongewenste gevolgen hebben!
> Lees meer

BovenOp Zaken Magazine – wintereditie 2016

Geplaatst op: 8 december 2016

Met genoegen presenteren wij de wintereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. Het decembernummer geeft een inkijkje in de bedrijfsvoering en ontwikkelingen bij enkele van onze gewaardeerde klanten. Ook houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op ons vakgebied en binnen onze organisatie. Kortom wij en onze klanten zijn volop in beweging! Wij wensen u veel leesplezier.
> Lees meer

Erfgenamen zijn beter beschermd, maar blijft u opletten!

Geplaatst op: 11 oktober 2016

Per 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet beoogt personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van de erflater. Deze wet brengt een betere bescherming op drie punten met zich mee.
> Lees meer

Wetsvoorstel repareert de bedrijfsopvolgingsregeling na een arrest van de Hoge Raad

Geplaatst op: 1 juli 2016

Het kabinet stelt een wetswijziging voor ter reparatie van een verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling, welke naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad was ontstaan. Dit blijkt uit een op 1 1 juli 2016 gepubliceerd wetsvoorstel van het kabinet. De wetswijziging treedt –mits de Tweede Kamer instemt - in werking vanaf 1 januari 2017 en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2016.
> Lees meer

Beperken wettelijke gemeenschap van goederen

Geplaatst op: 7 juni 2016

Op 19 april 2016 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. De schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer vindt plaats vanaf 14 juni 2016. De wijziging van de wettelijke gemeenschap van goederen is hiermee een stap dichterbij gekomen, al is een invoeringsdatum nog niet bekend.
> Lees meer

Schenkingen onder voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur voor Nederbelgen!

Geplaatst op: 11 mei 2016

De Vlaamse Belastingdienst heeft op 4 april 2016 een gewijzigd standpunt ingenomen inzake de belastingheffing over schenkingen onder voorbehoud van vruchtgebruik. Als blijkt dat dit standpunt houdbaar is, zal dit gevolgen hebben voor Nederbelgen die een dergelijke schenking hebben gedaan.
> Lees meer

Laat uw huisdier verzorgd achter na uw overlijden!

Geplaatst op: 21 maart 2016

Een huisdier voelt voor velen bijna als een extra gezinslid. In een testament kan een huisdierenclausule worden opgenomen. Hierin wordt geregeld wie na uw overlijden de verzorging van het huisdier voor zijn rekening dient te nemen.
> Lees meer

Estate planning voor samengestelde gezinnen

Geplaatst op: 21 maart 2016

Volgens voorspellingen van het CBS zullen er in 2016 meer samengestelde gezinnen zijn dan tweeoudergezinnen. Estate planning is om deze reden extra actueel voor samengestelde gezinnen. Een samengesteld gezin is niet standaard en verdient alleen al daarom een maatwerkbenadering.
> Lees meer

Eigenwoningschenking 2017 complexer dan gedacht!

Geplaatst op: 21 maart 2016

Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar vrij van schenkbelasting eenmalig maximaal € 100.000 voor de eigen woning geschonken krijgen. De schenking mag verspreid worden over drie achtereenvolgende kalenderjaren. Op het eerste gezicht een sympathieke en eenvoudige vrijstelling, maar de uitwerking blijkt complexer dan gedacht.
> Lees meer

Bedrijfsoverdracht aan kind in buitenland vergt extra aandacht

Geplaatst op: 21 maart 2016

In het belastingplan 2016 dat per 1 januari 2016 in werking is getreden, is geregeld dat conserverende aanslagen niet langer worden kwijtgescholden na verloop van 10 jaar. Het is belangrijk vooraf goede afspraken te maken over de fiscale gevolgen nu deze conserverende aanslagen slechts uitstel en geen afstel van belastingheffing inhouden.
> Lees meer