Steunmaatregelen TVL Q1 2021

TVL aanvraagperiode Q4 2020 geopend

In de Kamerbrief van 21 januari jl. heeft het kabinet besloten ook de TVL-regeling op diverse fronten uit te breiden. De regeling is gegarandeerd tot en met minimaal het tweede kwartaal van 2021. De eis van 30% omzetverlies blijft overeind. 2019 blijft ook het referentiejaar. De TVL-regeling blijft open voor nagenoeg alle ondernemers, conform Q4, 2020.

Vergoedingspercentages vaste lasten

Om ondernemers tijdens de verlengde lockdown te ondersteunen, verhoogt het kabinet de vergoedingspercentages van de vaste lasten naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies). Door deze verhoging van de subsidiepercentages ontvangen ondernemers wiens omzet meer dan 30% is teruggevallen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten.

Werknemersgrens

Voor Q1, 2021 gaat gelden dat de werknemersgrens (250) wordt losgelaten, zodat ook (middel)grote ondernemingen TVL kunnen aanvragen en de maximale TVL-vergoeding wordt verhoogd. Om de steun voor zowel grotere, kapitaalintensieve, bedrijven als zwaarder getroffen bedrijven beter aan te laten sluiten bij hun situatie wordt het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 per het eerste kwartaal van 2021. Voor de bedrijven met meer dan 250 medewerkers, die vanaf het eerste kwartaal toegang krijgen tot de TVL wordt het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.

Ook wordt de minimumsubsidie verhoogd voor kleinere bedrijven. Het kabinet heeft daarom besloten om ook het minimum subsidiebedrag te verdubbelen van € 750 naar € 1.500 per ondernemer vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Voorraadsubsidies

Verder worden de voorraadsubsidies verlengd gedurende het eerste kwartaal van 2021. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6% totaal). De voorraadvergoeding ademt, net als de TVL, mee met het omzetverlies. Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel hoeven in aanmerking komende ondernemers geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten de hierboven aangekondigde verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

Ook zijn er op 18 december extra vergoedingen aangekondigd in de  TVL-regeling voor wat betreft voorraadsubsidies. Deze subsidies worden via de TVL-regeling uitgevoerd. Deze zien op Q4, 2020 maar zullen hun uitwerking de komende maanden hebben:

Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

  • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.
  • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden ontvangen één keer een opslag van 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen deze subsidie de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Het maximale bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020.
  • Ondernemers krijgen de HVA-opslag alleen als ze voldoen aan de voorwaarden voor de TVL. De eet- en drinkgelegenheid moet in ieder geval op 15 maart 2020 in het Handelsregister staan als de hoofdactiviteit van het bedrijf.

 

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

  • Verplicht gesloten non-food detailhandel krijgen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden.
  • Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen één keer een opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen deze subsidie de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Het maximale bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020.
  • Als men  de TVL aanvraagt, wordt de VGD-opslag er automatisch aan toegevoegd als u hiervoor in aanmerking komt. Men ziet de opslag nog niet in uw aanvraagformulier. Men ontvangt een extra betaling zodra de opslag in het systeem is ingeregeld.

 

Evenementen

Nadat de maatregelen weer versoepeld zijn, zal er voor de evenementensector een verhoogd risico blijven op annulering dat zij niet volledig zelf kunnen dragen. Het kabinet wil de sector ondersteunen in een oplossing hiervoor, aangezien dit perspectief biedt voor specifieke groepen en voor de samenleving als geheel. Er wordt een garantieregeling uitgewerkt zodat evenementen georganiseerd kunnen worden vanaf een tijdvak waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is, inzet is nu vanaf 1 juli 2021. Hiervoor is dit jaar minimaal € 300 miljoen gereserveerd. Deze regeling wordt op korte termijn verder uitgewerkt.

Deze uitbreidingen gelden ook voor TVL Q2 2021, met uitzondering van de Voorraad Gesloten Detailhandel.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de adviseurs zoals vermeld rechtsboven (mobile devices: onderaan) op deze pagina. Ook vindt u in onze whitepaper meer informatie over de corona steunmaatregelen van de overheid.