Extra steun starters

Kamerbrief extra steun starters

In de Kamerbrief van 21 januari jl. heeft het kabinet een nieuwe aparte regeling voor starters aangekondigd. Hoe deze regeling  exact vorm krijgt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat deze zo veel mogelijk gebaseerd zal zijn op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De regeling zal gelden voor starters die gestart zijn tussen 1 januari en 30 juni 2020. De referentieperiode voor deze bedrijven is daarbij het derde kwartaal van 2020 en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021.

De starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen in het eerste kwartaal naast deze starterregeling ook voor de reeds eerder bestaande reguliere TVL in aanmerking. De achtergrond is dat een flink deel van deze starters in de TVL1 en het vierde kwartaal 2020 slechts beperkt of helemaal geen subsidie ontvangen als gevolg van de referentiesystematiek. Zij hebben bijvoorbeeld in de aanloopfase van hun bedrijf nog niet direct een volwaardige omzet kunnen draaien vanwege een verbouwing of het wachten op een vergunning. Vanaf het tweede kwartaal 2021 komen deze starters naar verwachting enkel voor de nieuw uit te werken startersregeling in aanmerking. Het kabinet hoopt dat aanvragen vanaf april/mei van dit jaar kunnen worden ingediend bij het hiervoor op te richten loket.

Extra corona-overbruggingskredieten

Daarnaast is opnieuw besloten het (buffer)vermogen van startende bedrijven te versterken door extra corona-overbruggingskredieten beschikbaar te stellen. Dit is nodig omdat ondernemers die gestart zijn na 1 januari 2020 niet of nauwelijks aanspraak kunnen maken op onderdelen van het generieke steunpakket omdat zij geen of nauwelijks referentieomzet hebben.

Het kabinet heeft nu € 50 miljoen via COL-faciliteit en € 20 miljoen via Qredits extra beschikbaar gesteld. Deze faciliteit is beschikbaar voor ondernemers die gestart zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Deze starters kunnen tegen soepele leenvoorwaarden (1,75% rente voor 4 tot max. 6 jaar) lenen tot een maximumbedrag van € 35.000. De kredieten zijn beschikbaar vanaf het tweede kwartaal van 2021.

Ondernemers die gestart zijn vóór 1 januari 2020 hebben wel een referentieomzet, en kunnen aanspraak maken op meer onderdelen uit het generieke steunpakket. Zij kunnen gebruik maken van de huidige corona-overbruggingskredieten met een lening van max. 5 jaar tegen 2% in het eerste jaar en daarna 5,75% rente, met een maximumbedrag van € 25.000.

Innovatieve Start-ups

Daarnaast zijn er nog steeds COL-leningen beschikbaar voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers die via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen worden verstrekt. Dit vindt plaats in drie tijdsblokken. De eerste aanvraagperiode loopt van 4 januari tot 1 februari 2021.

Aanvragen worden volgens een eerder gehanteerde tendersystematiek en COL-criteria beoordeeld. Kenmerken van een COL-lening < € 500.000 zijn: rente 3%, looptijd 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging en boetevrij aflossen. De ROM’s beoordelen de aanvragen eerst regionaal waarna een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de adviseurs zoals vermeld rechtsboven (mobile devices: onderaan) op deze pagina.