Jaarlijks updaten van gegevens door ANBI

 

Een goed doel wordt in de belastingwetgeving een algemeen nut beogende instelling (ANBI) genoemd. Indien aan een reeks voorwaarden wordt voldaan, geniet de ANBI een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn schenkingen van en aan de ANBI vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast zijn de schenkingen voor de schenker (gedeeltelijk) aftrekbaar in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Administratie bijwerken

De ANBI moet jaarlijks een deugdelijke administratie voeren en is verplicht om bepaalde gegevens kenbaar te maken op internet om haar ANBI-status te behouden.  Zo heeft het Hof in 2017 nog bepaald dat een ANBI haar ANBI-status terecht is verloren door een ondeugdelijke administratie van de betreffende ANBI.

Een aantal van de gegevens die online gepubliceerd moeten worden, verandert niet ieder jaar. Denk hierbij aan de naam en het adres van de ANBI. Andere gegevens dienen wel jaarlijks geüpdatet te worden. Dit betreffen bijvoorbeeld het actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten, de balans en de staat van baten en lasten. Het is belangrijk dat telkens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de actuele gegevens op internet zijn gepubliceerd. De sanctie voor te laat of in zijn geheel niet publiceren is dat de ANBI-status wordt ingetrokken. Het is voor de Belastingdienst mogelijk om de ANBI-status met terugwerkende kracht in te trekken. De fiscaal gunstige behandeling komt met het verlies van de ANBI-status te vervallen, waardoor schenkbelasting verschuldigd wordt tegen een tarief dat oploopt tot 40%!

In een in 2018 uitgevoerde evaluatie van onder andere de ANBI-regeling geeft de staatssecretaris aan dat overwogen moet worden de publicatieplicht van ANBI’s nog verder uit te breiden om zo het oneigenlijk gebruik van deze fiscaal gunstige regeling tegen te gaan. Mogelijk wordt voornoemde publicatieplicht in de toekomst dus nog uitgebreider.

Onderneem tijdig actie

Het jaarlijks tijdig voldoen aan alle vereisten om de ANBI-status te behouden kan voor sommige ANBI-bestuurders een lastige opgave zijn. De adviseurs van Joanknecht kunnen u hierbij helpen, door middel van een multidisciplinaire aanpak. Zo kunnen wij u adviseren over de vereisten om de ANBI-status te verkrijgen en behouden. Daarnaast kunnen wij de volledige administratie voor u voeren, waarbij tijdig de vereiste stukken worden opgesteld en gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze estate planners Olga Huig via +31 (0)40 240 9482 of mail naar ohuig@joanknecht.nl en Gavin Vree via +31 (0)40 240 9440 of mail naar gvree@joanknecht.nl.