Invoering UBO-register vanaf januari 2020

Invoering UBO-register vanaf januari 2020

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van het zogenoemde UBO-register in Nederland. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende(n) van een vennootschap of andere juridische entiteit. Dit UBO-register dient uiterlijk 10 januari 2020 in Nederland te zijn ingevoerd. 

Gevolgen voor de praktijk

Het UBO-register leidt tot een inbreuk op de privacy van de UBO. Aangezien het register publiektoegankelijk is, heeft iedereen de mogelijkheid om na te gaan wie de uiteindelijk belanghebbende is van een vennootschap. Hiermee worden de mogelijkheden om de naam van de UBO anoniem te houden (naamsanonimisering) zeer lastig. Wel blijven mogelijkheden bestaan om het vermogen van de UBO te anonimiseren (vermogensanonimisering). Het vermogen kan bijvoorbeeld worden ondergebracht in een entiteit zonder jaarlijkse verplichting tot publicatie van cijfers (zoals een commanditaire vennootschap of een fonds voor gemene rekening). Op deze manier kan de privacy van de UBO toch zoveel mogelijk worden behouden.

Invoering UBO-register

Het UBO-register dient uiterlijk op 10 januari 2020 in Nederland te zijn ingevoerd. Na invoering moeten alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die zich inschrijven in het Handelsregister, zich tevens direct registreren in het UBO-register. Bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten krijgen tot achttien maanden na invoering van het register de tijd de UBO in te schrijven.

Registratie UBO

Als UBO wordt aangemerkt de natuurlijk persoon die voor meer dan 25% de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een aantal van de in het register te vermelden gegevens wordt publiektoegankelijk. Het gaat dan om de naam, geboortemaand en –jaar, de woonstaat, de nationaliteit en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang (meer dan 25% tot 50%, 50% tot 75% dan wel 75% tot en met 100%). De overige gegevens, zoals geboortedag, -plaats en –land, het adres en het bsn van de uiteindelijk belanghebbende zullen alleen toegankelijk zijn voor bepaalde instellingen (die een geheimhoudingsplicht hebben).

Achtergrond

Op basis van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn zijn lidstaten verplicht een register in te voeren waarin informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt bijgehouden. Het doel van dit register is het tegengaan van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude. Dit UBO-register dient uiterlijk 10 januari 2020 in Nederland te zijn ingevoerd.

Contact

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw eigen situatie? Neem gerust contact op met Frank Driessen, partner Forensics & Recovery, op telefoonnummer +31 (0)40 240 9438 of per e-mail op fdriessen@joanknecht.nl of met met Kim Dekkers, belastingadviseur, op telefoonnummer +31 (0)40 240 9429 of per e-mail op kdekkers@joanknecht.nl.