Innovatiebox: mogelijkheid tot fiscaal voordeel

Innovatiebox

Ondernemingen die investeren in technologie, kunnen mogelijk gebruikmaken van de innovatiebox. Deze regeling maakt het mogelijk om vennootschapsbelasting te besparen. Zo is over de innovatieboxwinst geen (maximaal) 25% vennootschapsbelasting verschuldigd, maar maximaal 9%. Graag informeren wij u op hoofdlijnen over deze regeling.

Toegang tot de innovatiebox

Om te kwalificeren voor de innovatiebox is vereist dat de innovatie voortvloeit uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan uw onderneming een S&O-verklaring is afgegeven. Een S&O-verklaring kan voor innovatieve (kwalificerende) werkzaamheden worden aangevraagd bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De S&O-verklaring geeft gedurende de ontwikkelingsfase recht op een vermindering van de af te dragen loonheffingen.

Voor grote ondernemingen geldt een tweede toegangsticket: een octrooi, kwekersrecht, programmatuur of  geneesmiddel waarvoor een vergunning is verleend voor het in de handel brengen ervan. Van een grote onderneming is sprake wanneer gemiddeld over vijf jaar bezien een nettogroepsomzet wordt behaald van meer dan € 50 miljoen per jaar of indien een brutovoordeel uit innovaties wordt behaald van meer dan € 7,5 miljoen per jaar.

Lager effectief tarief vennootschapsbelasting

De innovatieboxwinst wordt belast tegen een tarief van maximaal 9% (bij een Vpb-tarief van 15% is dit  slechts 5,4%). Dit is aanzienlijk lager dan het reguliere tarief van 15% of 25%.

Bijvoorbeeld: bij een innovatieboxwinst van € 150.000 bedraagt de belastingbesparing € 24.000 indien de winst tegen het tarief van 25% wordt belast.

Over de vaststelling van de innovatieboxwinst voeren wij regelmatig overleg met de Belastingdienst. Het overleg leidt tot een overeenkomst voor meerdere jaren, dat zekerheid geeft over de (toekomstige) toepassing van de regeling.

Forfaitaire regeling

Om het mkb te kunnen laten profiteren van de innovatiebox, is de zogenaamde forfaitaire regeling ingevoerd. Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal 25% van de winst (met een maximum van € 25.000) als forfaitair voordeel in de innovatiebox op te geven. De berekeningswijze van de innovatieboxwinst hoeft dan niet in overleg met de Belastingdienst te worden bepaald. De forfaitaire regeling is voordelig voor bedrijven waarbij de voordelen niet opwegen tegen de administratieve lasten van het bepalen van de toerekenbare voordelen. Voor dezelfde innovatie mag maximaal drie jaar worden gebruikgemaakt van de forfaitaire innovatiebox.

Hoe komt u in aanmerking?

Wanneer u gebruik wilt maken van de innovatiebox, is het van belang na te gaan of uw activiteiten kwalificeren voor toepassing van de innovatiebox. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen. Vervolgens kunnen wij een beoordeling voor u maken om te bepalen hoe u het meeste voordeel kunt verkrijgen. Als u nog niet kwalificeert voor toepassing van de innovatiebox, kunnen wij samen bekijken of u wellicht in de toekomst in aanmerking komt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de innovatiebox? Dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.