In 2020 uw bedrijf verkopen? Huiswerk voor december 2019!

In 2020 uw bedrijf verkopen? Huiswerk voor december 2019!

4 december 2019

U bent een eind op weg om uw bedrijf in 2020 over te dragen. Of er doet zich ineens een unieke verkoopkans voor. Dan heeft u nog een paar weken om enkele simpele maatregelen te treffen. Kortom, u heeft wat huiswerk voor december 2019.

Ijkpunt voor waardering

Door fiscaliteit en werkkapitaal voor het jaareinde op orde te brengen, is al veel gewonnen. Het beeld dat uit de jaarrekening naar voren komt, spreekt de koper aan. Wordt het bedrijf volgend jaar verkocht, dan dient de jaarrekening 2019 als ijkpunt voor de waardering. Waarmee is gezegd dat de aanstaande jaarrekening meer is dan sec een verantwoordingsdocument. Het document bepaalt mede de verkoopopbrengst en de juridische positie van de verkoper. In veel gevallen is de jaarrekening dan de basis voor de overnamebalans. De verkoper zal daarover garanties afgeven. Ook zal de verkoopopbrengst mede afhankelijk zijn van de winst die uit de jaarrekening blijkt. Het loont dus om vóór jaareinde te bepalen welke (omzet)trend uit de jaarrekening naar voren moet komen.

 

Het werkkapitaal

Kopers houden van cash and debt free. Tijdens de verkoop, maar het liefst al voor balansdatum, zijn er geen overtollige kas- en banktegoeden aanwezig. Met andere woorden: wat is de norm voor het minimaal benodigde werkkapitaal? Breng daarvoor alle componenten van het werkkapitaal in beeld: onderhanden werk, voorraden, debiteuren, crediteuren, liquiditeiten en overige kortlopende schulden.

 

De vervolgstap is het optimaliseren van het werkkapitaal. Stel uzelf de volgende vragen:

 

  • Kunnen debiteuren sneller betalen?
  • Is meer leverancierskrediet mogelijk?
  • Zijn deze voorraden echt nodig?
  • Is sprake van een seizoenpatroon?
  • Kunnen projecten tussentijds worden gefactureerd?

 

Door te optimaliseren is op jaareinde sec het ‘normale’ werkkapitaal aanwezig. Uit de jaarrekening zal dan blijken dat de onderneming cash free te koop is en tegelijkertijd genoeg werkkapitaal beschikbaar heeft.

 

Duidelijkheid over overeenkomsten

Een koper wil duidelijkheid over de financieringsverhouding tussen uw bedrijf en de aandeelhouders. Alleen wanneer de leningen van de aandeelhouders zijn afgelost, is de onderneming debt free. Met het oog op de verkoop is het dus verstandig voor balansdatum deze financieringen af te lossen. Mochten dergelijke financieringen of rekening-courantposities op het jaareinde toch nog bestaan, dan moeten deze aan de volgende (fiscale) eisen voldoen:

 

  • De afspraken zijn zakelijk en schriftelijk vastgelegd.
  • Rente en aflossing zijn betaald.
  • De zekerheden zijn marktconform.
  • Het is duidelijk onder welke voorwaarden de zekerheden kunnen worden ingeroepen of opgeheven.

 

Voor een koper is het ook van belang dat eventuele afspraken tussen groepsmaatschappijen, zoals het leveren van hulpstoffen of diensten, schriftelijk zijn vastgelegd. De zakelijkheid, risicoverdeling en marktconformiteit zijn te allen tijde duidelijk.

 

Geen open eindjes bij de fiscus

Een bedrijf is beter te verkopen zónder fiscale vraagstukken of schulden. Bekijk dit jaar nog of de voorlopige aanslag niet te laag was en of een kortlopende verplichting moet worden opgenomen. Zijn er volgens de jaarrekening van 2019 overtollige middelen, dan is dat bedrag als dividend uit te keren. Bij een dividenduitkering aan privé is het fiscaal gezien voordelig dit nog in 2019 te doen.

 

In dat kader is het goed om verschillende fiscale onderwerpen na te lopen die van invloed kunnen zijn op de overname of voor verrassingen kunnen zorgen. Zo kán het wenselijk zijn de fiscale eenheid te verbreken. Dit moet dan wel voor het begin van het boekjaar zijn aangevraagd.

 

Zie in dit kader ook onze fiscale eindejaarstips 2019/2020. Los van een mogelijke verkoop is het profijtelijk voornoemde onderwerpen jaarlijks te onderzoeken en op orde te brengen. Dit voorkomt dat dit pas vlak voor de verkoop wordt onderzocht en de fiscus de juridische en advieskosten dan niet meer als aftrekbare kosten accepteert.

Geschreven door Georges de Méris.

Partner corporate finance en forensics & recovery bij Joanknecht.

Georges is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9476 en per e-mail op gdmeris@joanknecht.nl.