Het UBO-register voor trusts

Op 17 april 2020 is de internetconsultatie gestart van het conceptwetsvoorstel over de invoering van het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. Dit UBO-register staat los van het UBO-register voor vennootschappen en gaat geen onderdeel uitmaken van het Handelsregister. Belangrijk is dat het UBO-register voor trusts ook van toepassing wordt op fondsen voor gemene rekening. In dit nieuwsbericht gaan wij nader in op het voorgestelde UBO-register voor trusts.

Voor wie gaat het UBO-register voor trusts gelden?

Het UBO-register is van toepassing op trusts en soortgelijke juridische constructies waarvan:

 1. de trustee in Nederland woonachtig of gevestigd is; of
 2. de trustee buiten de EU woonachtig of gevestigd is en namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.

 

Een trust is kort samengevat een juridische constructie waarbij vermogensbestanddelen worden toevertrouwd aan een beheerder (de trustee) die deze vermogensbestanddelen volgens een trustakte aanwendt voor een of meerdere begunstigden (de benificiary).

Het UBO-register is niet alleen op trusts van toepassing, maar ook op soortgelijke juridische constructies: een bij overeenkomst (of samenstel van overeenkomsten) tot stand gebracht fonds zonder rechtspersoonlijkheid, waarin de deelnemers vermogen bijeenbrengen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of anderszins wordt aangewend ten behoeve van de uiteindelijk belanghebbenden van dat fonds. Voor Nederland betekent dit dat in ieder geval open en besloten fondsen van gemene rekening onder het UBO-register zullen vallen.

Wie is de UBO van een trust?

UBO is de Engelse afkorting voor ‘ultimate beneficial owner’ en in Nederland wordt hieronder verstaan: de uiteindelijk belanghebbende. Het gaat om de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een trust (of soortgelijke juridische constructie). De volgende personen worden in ieder geval als UBO van de trust aangemerkt:

 1. de oprichter(s);
 2. de trustee(s);
 3. de protector(s);
 4. de begunstigden; en
 5. elke andere natuurlijke persoon die door (in)directe eigendom of op andere wijze uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

 

Deze categorieën personen moeten sowieso in het UBO-register worden opgenomen, ongeacht of zij al dan niet een bepaald belang in de trust hebben. Dit is voor de praktijk een belangrijke constatering, omdat fondsen voor gemene rekening vaak een (of meer) participant(en) hebben met een beperkt belang (van bijvoorbeeld slechts 10%). Deze participanten moeten dus ook worden opgenomen in het UBO-register voor trusts.

Welke gegevens staan in het UBO-register voor trusts?

In het UBO-register moet de volgende informatie worden opgenomen:

 • de naam en het type van de trust;
 • de datum waarop de trust tot stand is gekomen;
 • de plaats waar de trust tot stand is gekomen;
 • het doel waarvoor de trust tot stand is gebracht;
 • de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van de UBO;
 • de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang, onderverdeeld in klassen.

 

Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. Daarnaast dienen aanvullende gegevens te worden opgenomen, zoals het burgerservicenummer, de volledige geboortedatum en het woonadres van de UBO. Deze aanvullende gegevens zijn niet voor iedereen toegankelijk, maar alleen voor de bevoegde autoriteiten (zij hebben echter allemaal een geheimhoudingsplicht).

Wat zijn de verplichtingen in het kader van het UBO-register voor trusts?

Het conceptwetsvoorstel legt een aantal verplichtingen aan de trustee op. De trustee moet onder meer toereikende, accurate en actuele informatie over de UBO van de trust inwinnen en bijhouden, hij dient bepaalde gegevens van de trust en diens UBO tijdig te registreren in het UBO-register en bovendien zal hij ervoor moeten zorgen dat de in het UBO-register opgenomen informatie toereikend, accuraat en actueel blijft.

Omdat de trustee voor het inwinnen en bijhouden van de informatie over de UBO van een trust afhankelijk is van die UBO komt op de UBO een zogenoemde meewerkverplichting te liggen: de UBO dient alle informatie die de trustee nodig heeft om te voldoen aan zijn verplichting tot het inwinnen en bijhouden van informatie over de UBO te verschaffen aan de trustee.

Het niet-voldoen aan de verplichtingen wordt aangemerkt als een economisch delict. Deze delicten kunnen worden bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden (overtreding) respectievelijk twee jaren (misdrijf), een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (€ 21.750). Naast deze strafrechtelijke handhaving, is ook gekozen voor de mogelijkheid om bestuursrechtelijke sancties op te leggen (een last onder dwangsom dan wel een bestuurlijke boete).

Wanneer wordt het UBO-register voor trust ingevoerd?

Het UBO-register voor trusts had eigenlijk al op 10 maart 2020 moeten zijn ingevoerd. Aangezien nog slechts sprake is van een conceptwetsvoorstel dat bovendien pas recent ter consultatie is aangeboden (de internetconsultatie loopt tot 15 mei 2020), is onze verwachting dat de daadwerkelijke invoering van het UBO-register voor trusts in Nederland nog even op zich laat wachten.

Voor zover de betreffende trust al bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet, geldt een overgangsregeling inhoudende dat de trustee uiterlijk drie maanden na voornoemd tijdstip moet hebben voldaan aan diens registratieplicht.

Voor trusts die worden opgericht na het tijdstip van inwerkingtreding geldt voor de registratieverplichting de gebruikelijke termijn van uiterlijk één week.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u meer weten over het UBO-register voor trusts? Neem dan contact op met uw vaste adviseur bij Joanknecht, of met een van onze adviseurs rechtsboven deze pagina.