Herzieningsregeling voor kostbare diensten nieuws

Herzieningsregeling voor kostbare diensten

 

Het ministerie van Financiën heeft eerder voorgesteld de herzieningsregeling die nu geldt voor investeringsgoederen ook toe te passen op zogenoemde ‘kostbare diensten’. Op basis van het voorstel zal de btw-aftrek op de aanschaf van een kostbare dienst worden herzien wanneer het gebruik van een dergelijke dienst wijzigt binnen de herzieningstermijn. De bedoeling was dat de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2018 zou ingaan. Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel echter nog niet meegenomen in het pakket Belastingplan 2018. Onduidelijk is dus wanneer het wetsvoorstel zal worden ingediend.

Kostbare diensten

Onder ‘kostbare diensten’ worden diensten verstaan die een ondernemer inkoopt waarop hij voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting afschrijft of waarop hij zou kunnen afschrijven indien hij aan een zodanige belasting zou zijn onderworpen. Een voorbeeld van kostbare diensten zijn verbouwingsdiensten aan een onroerende zaak.

Huidige regeling

Op basis van de huidige btw-wetgeving wordt de btw-aftrek op roerende investeringsgoederen gevolgd gedurende vijf jaar en de btw-aftrek op onroerende zaken gedurende tien jaar. In het voorstel zal dit ook gaan gelden voor ‘kostbare diensten’. Voor ‘kostbare diensten’ geldt momenteel geen btw-herzieningsregeling. De aftrek vindt plaats in het jaar van ingebruikname van de dienst en het gebruik wordt in de boekjaren daarna niet meer gevolgd.

Voor wie is deze wijziging van belang en wat is het gevolg

De voorgenomen wijziging is van belang voor alle ondernemers die zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste prestaties verrichten en kostbare diensten inkopen. Indien u bijvoorbeeld een pand verbouwt, neemt u een verbouwingsdienst af en worden  verbouwingskosten met btw aan u in rekening gebracht. Deze btw kunt u nu volledig in aftrek brengen in het jaar van ingebruikname indien u het pand in dat jaar btw-belast gebruikt. Met de wijziging zal het gebruik gedurende tien jaar moeten worden gevolgd. Als het pand binnen negen jaar na het jaar van ingebruikname wijzigt naar btw-vrijgesteld gebruik (bijvoorbeeld vrijgestelde verhuur), zal (een deel van) de afgetrokken btw moeten worden gecorrigeerd. Of de wijziging ook effect zal hebben voor kostbare diensten die een ondernemer heeft ingekocht voordat de wet zal worden gewijzigd is nog onduidelijk.

Meer informatie

Wanneer het wetsvoorstel zal worden ingediend is onduidelijk. Zodra er meer bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wilt u weten welke gevolgen het voorstel voor uw onderneming kan hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze btw-adviseurs. Zij zijn bereikbaar via btw@joanknecht.nl.