Gevolgen voor bestaande huwelijken

nieuw huwelijksvermogensrecht

De wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 heeft invloed op bestaande huwelijken. Op grond van het overgangsrecht blijft de oude wettekst weliswaar van toepassing op bestaande gemeenschappen van goederen, maar er zijn twee punten waarbij het nieuwe recht toch invloed heeft. Het betreft de toepassing van uitsluitingsclausules en de werking van “alsof-bedingen” in huwelijkse voorwaarden. Onderstaand wordt dit verduidelijkt.

Uitsluitingsclausule – overbodig?

Op grond van de huidige wetgeving wordt al het vermogen van de echtgenoten geacht gemeenschappelijk te zijn indien geen huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen. Daarnaast vallen ook giften en erfrechtelijke verkrijgingen binnen de gemeenschap van goederen. In de meeste gevallen wordt er echter voor gekozen om door middel van een uitsluitingsclausule vast te leggen dat de giften en/of erfrechtelijke verkrijgingen (voorwaardelijk) buiten de gemeenschap van goederen vallen.

Vanaf 1 januari 2018 vallen giften en erfenissen standaard buiten de huwelijkse gemeenschap. Hierdoor komt de vraag op of uitsluitingsclausules dan nog wel nodig zijn. Door de wetswijziging wordt de gemeenschap van goederen beperkt. Dat wil echter niet zeggen dat echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden kunnen aangaan waarbij juist wordt vastgelegd dat al het vermogen gemeenschappelijk is. In dat geval behoren erfenissen en giften tot de gemeenschap. Met een uitsluitingsclausule kan de schenker of erflater dit voorkomen.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat voor huwelijken die zijn aangegaan voor 1 januari 2018 de algehele gemeenschap van goederen blijft bestaan. Daarbij geldt dus dat giften en erfenissen in principe in de gemeenschap vallen als geen uitsluitingsclausule is opgenomen. Uitsluitingsclausules zijn dus zeker niet overbodig geworden in het licht van de nieuwe wetgeving.

Insluitingsclausule

Voor huwelijken aangegaan op of na 1 januari 2018 geldt dat giften en erfenissen standaard buiten de gemeenschap vallen. Het is ook denkbaar dat de erflater of schenker juist wil dat de gift of erfenis tot de gemeenschap van goederen behoort. Dit kan dan worden geregeld middels een insluitingsclausule. Maatwerk is hierbij mogelijk. Wij merken hierbij wel op dat ook van een insluitingsclausule kan worden afgeweken bij huwelijkse voorwaarden.

Alsof-beding in huwelijkse voorwaarden

Als onderdeel van de estate planning wordt regelmatig in de huwelijkse voorwaarden een beding opgenomen waardoor het totale vermogen bij het einde van het huwelijk verrekend wordt alsof er sprake zou zijn van een gemeenschap van goederen. Door de wetswijziging rijst dan de vraag welke gemeenschap van goederen van toepassing is: de nieuwe, beperkte gemeenschap of de oude, algehele gemeenschap van goederen? Om deze onzekerheid te voorkomen is het belangrijk dat echtgenoten weten wat zij afgesproken hebben. Het kan ook van belang zijn om de gemaakte afspraken te heroverwegen of te specificeren in het licht van de nieuwe wetgeving.

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op uw situatie? Neem dan gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.