Gebruikelijk loon voor dga verhoogd

Verricht u als dga in loondienst werkzaamheden voor uw bv (of die van uw partner)? Dan hebt u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Dit houdt in dat u voor uw werkzaamheden ten minste een salaris dient te ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die u verricht. Met ingang van 1 januari 2020 is het gebruikelijk loon verhoogd van € 45.000 naar € 46.000. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruikelijk loon dat u als dga dient te hanteren.

Hoogte van het gebruikelijk loon

Vorig jaar gaven wij reeds op hoofdlijnen een beschrijving van de werking van de gebruikelijkloonregeling. In 2020 dient het gebruikelijk loon van de dga ten minste gelijk te zijn aan het hoogste bedrag van onderstaande bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de bv, of een met de bv verbonden lichaam;
  3. € 46.000.

 

Bij het bepalen van de meest vergelijkbare dienstbetrekking moeten onder meer de aard en de omvang van de werkzaamheden in aanmerking worden genomen.

Verhoging per 1 januari 2020

De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 is een verhoging van € 1.000 ten opzichte van 2019. De verhoging is het gevolg van de algemene jaarlijkse indexering van enkele bedragen in de belastingwet. Indien u in 2019 een gebruikelijk loon van € 45.000 hanteerde, dient u daarom na te gaan of dit bedrag in 2020 dient te worden aangepast.

Naleving van de gebruikelijkloonregeling

De Belastingdienst ziet er streng op toe dat de gebruikelijkloonregeling wordt nageleefd. Is het feitelijk door de dga genoten inkomen in een jaar lager dan het gebruikelijk loon, dan wordt het verschil fictief aan het einde van het jaar alsnog als loon in aanmerking genomen. Vaak legt de Belastingdienst hierbij dan ook een boete op.

Een dga mag in specifieke situaties een loon hanteren dat lager is dan € 46.000 maar dient in dat geval aannemelijk te maken dat dit lagere loon gebruikelijk is. Het heeft de voorkeur om een lager gebruikelijk loon af te stemmen met de Belastingdienst. Dit verkleint het risico op ongewenste discussies met de Belastingdienst in de toekomst en versterkt uw bewijspositie in een dergelijke discussie.

Vragen?

Hebt u vragen over de gebruikelijkloonregeling of de verhoging van het gebruikelijk loon per 1 januari 2020? Neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht.