Extra toezicht door Belastingdienst in 2020 op rekening-courant dga

Extra toezicht door Belastingdienst in 2020 op rekening-courant dga

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer gestuurd. In dit jaarplan worden de activiteiten van de Belastingdienst beschreven voor burgers en bedrijven. Ook wordt inzicht gegeven in de toezichtstrategie. Zo is voor 2020 aangekondigd dat extra controle wordt uitgevoerd op de rekening-courant met de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Controle van aangiften

De Belastingdienst kan niet alle aangiften controleren. Er wordt daarom een keuze gemaakt in de aangiften die aan een nader toezicht worden onderworpen. Op basis van risico- en selectiemodellen worden de meest risicovolle aangiften geselecteerd voor controle. Ook worden aan de hand van steekproeven a-selectaangiften gecontroleerd. Hierdoor bestaat voor ondernemingen altijd een kans dat de aangifte nader bekeken wordt.

Specifiek controleonderwerp in 2020: rekening-courant dga

Bij de selectie van te behandelen aangiften kunnen ook specifieke onderwerpen worden gesignaleerd waaraan de Belastingdienst extra aandacht wil geven. Voor 2020 is aangekondigd dat extra controle zal worden uitgevoerd op de rekening-courant met de dga:

“Zo zullen we in 2020 extra aandacht besteden aan het onzakelijk gebruik van de rekening-courant door de directeur-grootaandeelhouder van een bv; dat doen we vanwege het fiscale en maatschappelijke belang van deze problematiek en de politieke aandacht voor dit onderwerp in de aanloop naar het wetsvoorstel over ‘excessief lenen’. Aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting van respectievelijk bv en directeur-grootaandeelhouder worden hierbij in onderlinge samenhang beoordeeld.”

Wetsvoorstel excessief lenen

Opvallend is dat het extra toezicht is gekoppeld aan het wetsvoorstel over excessief lenen. Van excessief lenen is sprake wanneer de schulden van een aanmerkelijkbelanghouder (en verbonden personen) aan de eigen bv in totaal meer dan € 500.000 bedragen. Het voorstel is om het meerdere vanaf 2022 sowieso te belasten in box 2 als een fictief voordeel.

Klik hier voor meer informatie over deze rekening-courantmaatregel.

Dividend uitkeren voor aflossing rekening-courant?

De wetgever gaat vanwege het Wetsvoorstel excessief lenen ervan uit dat in 2019 massaal dividend wordt uitgekeerd om (excessieve) schulden af te lossen. Of het daadwerkelijk interessant is om in dit kader dividend uit te keren, is echter niet zomaar gezegd en afhankelijk van de situatie. Bovendien wordt het belastingtarief in box 2 vanaf 2020 in twee stappen verhoogd van 25% naar 26,9%. Het kan daarom voordelig zijn nog in 2019 dividend uit te keren. Voor (consumptieve) rekening-courantschulden lijkt het meestal wel verstandig deze nog in 2019 af te lossen door middel van een dividenduitkering.

Klik hier voor meer informatie over het uitkeren van dividend in 2019.

Leg afspraken over rekening-courant schriftelijk vast!

Van belang is in ieder geval dat de afspraken over de rekening-courant schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Ook kan hieruit de zakelijkheid van de gemaakte afspraken blijken.

Klik hier voor meer informatie over het vastleggen van afspraken met de bv.

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.