Evaluatie van de Werkkostenregeling

 

De Werkkostenregeling (WKR) is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft het kabinet aangegeven een (beperkt) aantal aanpassingen te overwegen. We delen in dit nieuwsartikel de belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de WKR en de te verwachten aanpassingen.

Conclusies uit de WKR-evaluatie

De belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de WKR zijn:

• Geen administratieve lastenverlichting: werkgever noch de Belastingdienst ervaren de WKR als een administratieve lastenverlichting. Werkgevers ervaren de WKR als (zeer) complex en daardoor eerder als een lastenverzwaring.
• Vrije ruimte wordt maar beperkt overschreden: slechts een klein percentage van de werkgevers overschrijdt de vrije ruimte. Vaak wordt de overschrijding veroorzaakt door bedrijfsjubilea en personeelsfeesten.
• Bekendheid met WKR: een relatief groot percentage van de werkgevers met een personeelsbestand tot 50 werknemers is niet of onvoldoende onbekend met de WKR.
• Noodzakelijkheidscriterium: het noodzakelijkheidscriterium voor het verstrekken/vergoeden van telefoons, laptops, tablets en gereedschap is bij veel werkgevers niet of onvoldoende bekend en heeft waarschijnlijk mede daardoor weinig effect gehad na de tussentijdse invoering hiervan.
• Knelpunten: werkgevers ondervinden onder andere knelpunten bij de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen buiten het eigen bedrijfsterrein, de bijtelling van maaltijden, de marktrente bij personeelsleningen en het vooraf expliciet aanwijzen van de WKR gericht vrijgestelde vergoedingen/verstrekkingen.

Te verwachten aanpassingen

Het kabinet is op basis van de evaluatie van mening dat de WKR in de praktijk naar behoren werkt. Wel wil het kabinet tegemoet proberen te komen aan een aantal knelpunten en proberen om de administratieve lasten enigszins te verminderen. Daarbij zal als uitgangspunt gelden dat eventuele aanpassingen in de WKR budgettair neutraal dienen te zijn. Het kabinet overweegt momenteel dan ook de volgende aanpassingen:
• Laten vervallen van de verplichte aanwijzing vooraf onder de WKR.
• Bijtelling maaltijden op basis van steekproef in plaats van het daadwerkelijk aantal verstrekte maaltijden bij te houden.
• Hanteren van een normrente in plaats van marktrente bij personeelsleningen.
• Meer informatie opnemen in het Handboek Loonheffingen over de werking van het noodzakelijkheidscriterium.

Bovenstaande aanpassingen zullen geen grote impact hebben op de werking van de WKR. Aanpassingen zoals verhoging van de vrije ruimte en het vergroten van het aantal gerichte vrijstellingen worden momenteel niet overwogen. Over mogelijke aanpassingen zal eerst nog overleg gevoerd worden door het ministerie met diverse belanghebbenden. Het is nog niet bekend per wanneer wijzigingen doorgevoerd zullen worden.

Mocht u vragen hebben over de WKR, neem dan contact op met Fabiënne Hol-van Goethem via +31 (0)40 240 9464 of mail naar fhol@joanknecht.