Eindejaarstips 2020/2021 salarisadministratie

Eindejaarstips 2020-2021 salarisadministratie

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op het gebied van salarisadministratie nog actie moet ondernemen. Wij vatten de belangrijkste punten op het gebied van werkkostenregeling, Wet Arbeidsmarkt in Balans, werkhervattingskas, pensioenpremies en fiscale bijtelling voor u samen. 

Werkkostenregeling (WKR)

Na afloop van het kalenderjaar 2020 dient een toets plaats te vinden of u de vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000, en 1,2% over het meerdere overschrijdt. In de vrije ruimte vallen diverse vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Het gaat om vergoedingen die niet direct gelinkt zijn aan de werkzaamheden, zoals o.a. personeelsfeesten en kerstpakketten.

Omdat de WKR dit jaar verhoogd is, wilt u uw medewerkers misschien wel een extra bonus uitkeren. Dit mag binnen de WKR. De belastingdienst accepteert een totale toewijzing aan de vrije ruimte ter hoogte van maximaal € 2.400 per werknemer binnen de WKR. Indien er al kostenposten zijn toegewezen aan de vrije ruimte in 2020 kunt u dus niet de gehele vrije ruimte inzetten voor deze bonus. Indien u namelijk de beschikbare ruimte in een boekjaar overschrijdt, geldt er een eindheffing van 80% over het overschreden bedrag.

Wilt u weten wat uw vrije ruimte voor dit jaar is? Dan kunt u ons hiervoor benaderen via salarisadministratie@joanknecht.nl. Wist u dat Loket.nl de mogelijkheid biedt om de werkkostenregeling te monitoren en zelf te bewaken? Indien u hier meer informatie over wenst dan vernemen wij dat graag.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payroll-werknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

WW-premie hoog/laag 2021

Voor 2021 zijn de nieuwe premies voor contracten van bepaalde en onbepaalde tijd bekend gemaakt. Deze premies bedragen aankomend jaar 7,7%  voor contracten van bepaalde tijd en 2,7% voor contracten van onbepaalde tijd. Bent u van plan om uw medewerker(s) een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden? Dan hoeft u hier niet mee te wachten tot het contract voor bepaalde tijd afloopt. Let op, het is wel belangrijk dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Het beste is om een nieuw arbeidscontract voor onbepaalde tijd af te sluiten met verwijzing naar het vorige contract, welke vervolgens ondertekend dient te worden door zowel de werkgever als werknemer.

Oproepkrachten 2021

Voor oproepkrachten geldt hetzelfde als in 2020. Na 12 maanden dienstverband bent u verplicht de oproepkracht binnen een maand vaste uren aan te bieden, de oproepkracht heeft dan uiterlijk een maand de tijd om hierover een beslissing te nemen. Tevens bent u in 2021 verplicht tot minimaal 4 dagen voor aanvang arbeid de oproepkracht op te roepen, doet u dan niet mag de oproepkracht weigeren.

Transitievergoeding

Vanaf 2020 is er bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Elke werknemer heeft recht op een vergoeding als het initiatief tot ontslag komt van de werkgever. Dit geldt ook bij tijdelijke contracten die niet worden voortgezet. De hoogte is 1/3e maand per gewerkt jaar.

Werkhervattingskas (WHK) premies 2021

U ontvangt in december een beschikking van de Belastingdienst met de nieuwe WHK-premies voor 2021. Vriendelijk willen wij u verzoeken, zodra deze beschikking bij u binnen is, ons hiervan in kennis te stellen zodat we de nieuwe premies voor het jaar 2021 kunnen verwerken in uw salarisadministratie. Voor (middel)grote werkgevers is het interessant deze beschikking nader te laten controleren en te bekijken of eigenrisicodragerschap wellicht voordelig is. Joanknecht biedt hiervoor een kosteloze quick scan aan. Meer informatie hierover vindt u in een eerder artikel.

Pensioenpremies 2021

Zodra u de pensioenpremies voor 2021 heeft ontvangen vernemen wij dit graag, zodat we deze kunnen verwerken in uw salarisadministratie. Heeft u het werkgeversdeel het afgelopen jaar niet verwerkt in de salarisadministratie, adviseren wij u dit wel te doen, zodat deze post meegenomen kan worden in de loonjournaalpost voor uw financiële administratie. Op deze manier optimaliseert u de aansluiting tussen de nota’s van uw pensioenfonds en de gegevens uit uw salarisadministratie.

Fiscale bijtelling 2021

De fiscale bijtelling voor 2021  voor elektrische voertuigen betreft 12% over de eerste € 40.000 en 22% over het meerdere. Een uitzondering geldt voor waterstofauto’s & zonnecelauto’s: hier mag over de gehele cataloguswaarde 12% gerekend worden. Voor youngtimers geldt ook in 2021 een bijtelling van 35% over de werkelijke waarde (dagwaarde). Bijtelling voor volledig elektrische auto’s is 17%.

WBSO 2021

De nieuwe WBSO kalender is inmiddels bekend, en kunt u raadplegen op deze website. Ondernemingen met personeel kunnen een aanvraag uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvraagperiode indienen. De enige uitzondering daarop is 1 januari, dan dient de aanvraag uiterlijk 20 december ingediend te worden.

Contact

Bij vragen over bovenstaande of andere zaken kunt u ons bereiken via salarisadministratie@joanknecht.nl.