Fiscale eindejaarstips 2019/2020

eindejaarstips 2019/2020

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Met sommige zaken kunt u niet wachten tot 2020 en moet u nu actie ondernemen, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er na Prinsjesdag weer diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze belastingtips. Doe er uw fiscale voordeel mee!

Alle (100+) eindejaarstips 2019/2020 vindt u hier. Hieronder lichten wij alvast een tipje van de sluier op met zeven interessante tips.

1. Speel in op verlaging vpb-tarieven

Het tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) wordt de komende jaren verlaagd. Voor de bv kan het dus fiscaal extra interessant zijn om winst uit te stellen naar latere jaren en om kosten naar voren te halen. Hierbij kan worden gedacht aan het uitstellen van een winstgevende transactie naar 2020 of 2021. Ook kan mogelijk een voorziening of een herinvesteringsreserve worden gevormd.

2. Beoordeel of een fiscale eenheid (nog) voordelig is

Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kent zowel fiscale voor- als nadelen. Beoordeel daarom of een fiscale eenheid (nog) gewenst is. Wegen de voordelen (nog) op tegen de nadelen? Een voordeel van de fiscale eenheid is de mogelijkheid om de onderlinge resultaten met elkaar te verrekenen. Een nadeel van de fiscale eenheid is dat maar één keer gebruik kan worden gemaakt van het tariefopstapje. Het tariefopstapje kan in 2020 een maximaal belastingvoordeel opleveren van € 17.000 (8,5% x € 200.000) per vennootschap. Wilt u de fiscale eenheid per 1 januari 2020 verbreken, dan moet uiterlijk 31 december 2019 een verzoek daartoe worden ingediend bij de Belastingdienst.

3. Plan dividenduitkeringen aan dga

Het belastingtarief in box 2 wordt vanaf 2020 in twee stappen verhoogd naar 26,9%. Vanwege de verhoging van het box 2-tarief kan het fiscaal interessant zijn nog in 2019 dividend uit te keren. Dan kan namelijk nog worden gebruikgemaakt van het huidige tarief van 25%. Of dit interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een belangrijke vraag hierbij is: waarvoor wordt de dividenduitkering gebruikt? Het dividend kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor consumptieve uitgaven, de aflossing van een schuld bij de eigen bv of als vermogen in box 3. Hierbij kunnen ook andere overwegingen een rol spelen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aangekondigde rekening-courantmaatregel en aanpassing van box 3.

Klik hier voor meer informatie.

4. Speel in op beperking aftrekposten box 1

De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning worden de komende jaren verder verlaagd. Hier staat tegenover dat aftrekposten dan dus ook minder voordeel opleveren. Bovendien wordt het maximum aftrekpercentage voor het overgrote deel van de aftrekposten vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd naar uiteindelijk 37,05% in 2023. Naast de aftrekposten voor ondernemers betreft het de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie), de uitgaven voor specifieke zorgkosten, de weekenduitgaven voor gehandicapten, de scholingsuitgaven, de aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Voor zover mogelijk verdient het aanbeveling deze aftrekposten zo ver mogelijk naar voren te halen.

5. Ga in 2019 een elektrische auto van de zaak rijden

Bent u voornemens een volledig elektrische auto via de zaak te rijden? Doe dit dan nog in 2019. Vanaf 2020 wordt de fiscale bijtelling voor het privégebruik van zakelijke emissieloze auto’s namelijk verdubbeld van 4% naar 8%. Ook zal het maximumbedrag voor deze lage bijtelling worden verlaagd van € 50.000 naar € 45.000 in 2020. In de daaropvolgende jaren zal het fiscale voordeel verder worden afgebouwd.

Voor volledig elektrische auto’s die in 2019 op kenteken zijn of worden gezet, geldt een fiscale bijtelling van 4% over een maximum van € 50.000 van de catalogusprijs. Over het deel van de catalogusprijs boven de € 50.000 bedraagt het fiscale bijtellingspercentage 22%. Het bijtellingspercentage blijft gelden voor een periode van 60 maanden vanaf de datum eerste toelating.

Klik hier voor meer informatie.

6. Vraag om bewijs van intracommunautair goederenvervoer

Verricht u intracommunautaire leveringen aan afnemers in andere EU-landen? Dan mag u onder voorwaarden het nultarief toepassen. Een belangrijke voorwaarde is dat u als leverancier kunt bewijzen dat de goederen in het kader van de levering Nederland hebben verlaten. Vanaf 1 januari 2020 moet u hiervoor twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken kunnen overleggen. In dat geval worden de goederen geacht vanuit het grondgebied van de lidstaat van levering te zijn verzonden of vervoerd. Bij de bewijsstukken kunt u denken aan een ondertekend CMR-document en een door een onafhankelijke derde ondertekend vervoersdocument.

7. Controleer btw-identificatienummer bij toepassing nultarief

Vanaf 2020 moet u op de factuur het juiste btw-identificatienummer van uw afnemers in andere EU-landen vermelden voor de toepassing van het nultarief op intracommunautaire leveringen. Ook moet tijdig een juiste opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) worden ingediend. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op toepassing van het nultarief. Bewaar dus in uw administratie een bewijs dat u ten tijde van de intracommunautaire transactie het btw-identificatienummer heeft gecontroleerd in het Europese VIES-systeem.

Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.